Công văn 833/BTC-QLCS

Công văn 833/BTC-QLCS năm 2015 báo cáo tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 833/BTC-QLCS báo cáo vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất thuê mặt nước 2015


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 833/BTC-QLCS
V/v báo cáo tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 46/2014/TT-BTC ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Để có cơ sở xem xét, giải quyết một số vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật; Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo cụ thể nhng tồn tại, vướng mắc (nếu có) và đề xuất phương án xử lý liên quan đến việc tổ chức thực hiện một số nội dung, gồm:

- Tình hình thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (có ghi hoặc không ghi cụ thể mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư) nhưng nay mới nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

- Tình hình thực hiện miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TCT;
-
Các vụ: PC, CST;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 833/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 833/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 833/BTC-QLCS báo cáo vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất thuê mặt nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 833/BTC-QLCS báo cáo vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất thuê mặt nước 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 833/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Thị Thoa
Ngày ban hành 20/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 833/BTC-QLCS báo cáo vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất thuê mặt nước 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 833/BTC-QLCS báo cáo vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền thuê đất thuê mặt nước 2015

  • 20/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực