Công văn 833/VPCP-TH

Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/VPCP-TH
V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
-
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ph;
-
Chủ tịch UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tn Dũng yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Quán triệt nội dung Nghị quyết và văn kiện Đại hội, căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chủ động triển khai các công việc; đng thời khn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu, đề xuất các nội dung cần đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ, bao gồm cả danh mục các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo từng năm từ 2016 đến 2021; gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư đ tng hợp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ trên; khẩn trương dự tho Chương trình hành động của Chính ph thực hiện Nghị quyết Đại hội đi biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổng hợp danh mục các đề án thuộc thm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2016 - 2021; tnh Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Đây là công việc rất quan trọng, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ công việc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cng TTĐT;
-
Lưu: VT, TH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 833/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu833/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu833/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

              Lịch sử hiệu lực Công văn 833/VPCP-TH năm 2016 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

              • 03/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực