Công văn 842/SNN-STC

Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC về hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình xét duyệt và chi hỗ trợ ngư dân do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 842/SNN-STC
V/v Sửa đổi, bổ sung văn bản 685/CV/SNN-STC ngày 11/7/2008 của Sở NN&PTNT và Sở Tài chính về hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình xét duyệt và chi hỗ trợ ngư dân

TX. Bà Rịa, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh BR-VT

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào, dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Căn cứ Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung các Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Căn cứ Thông tư số 289/QĐ-TTg">35/2008/TT-BTC ngày 25/04/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Căn cứ Thông tư số 965/QĐ-TTg sửa đổi 289/QĐ-TTg 602/QĐ-TTg Thông tư 35/2008/TT-BTC đánh bắt thủy hải sản">71/2008/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 289/QĐ-TTg">35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính.

Căn cứ văn bản 4950/UBND-VP ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Xử lý hỗ trợ cho ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nay Liên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở Tài chính hướng dẫn về Sửa đổi, bổ sung văn bản 685/CV/SNN-STC, ngày 11/7/2008 của Sở NN&PTNT và Sở Tài chính về hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình xét duyệt và chi hỗ trợ ngư dân (sau đây viết tắt là văn bản số 685/CV/SNN-STC) theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008; Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 289/QĐ-TTg">35/2008/TT-BTC ngày 25/04/2008; Thông tư số 965/QĐ-TTg sửa đổi 289/QĐ-TTg 602/QĐ-TTg Thông tư 35/2008/TT-BTC đánh bắt thủy hải sản">71/2008/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính như sau:

1. Bổ sung tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 1a mục I văn bản 685/CV/SNN-STC về tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản bổ sung như sau:

“Tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản là các tàu thu mua hải sản, cung ứng vật tư, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, cung cấp nước đá, tàu vận chuyển, chế biến hải sản cho các tàu đánh bắt hải sản trên các vùng biển”.

2. Sửa đổi tại điểm 3 mục I văn bản 685/CV/SNN-STC sửa thành: Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên. Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

- Tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đã hoàn thành thủ tục đăng ký, đăng kiểm, có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản tạm thời trong vòng 03 tháng đối với các chủ tàu làm cam kết sẽ bổ sung đầy đủ bằng thuyền trưởng, máy trưởng, sổ thuyền viên tàu cá trong 03 tháng kể từ ngày cấp (theo giấy cam kết mẫu phụ lục số 01 và đơn xin cấp giấy phép thủy sản tạm thời mẫu phụ lục số 02 ban hành kèm theo công văn này).

- Đối với việc hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chủ tàu mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo sổ danh bạ thuyền viên, hoặc danh sách thuyền viên, hoặc hợp đồng lao động với thuyền viên, hoặc theo định biên số thuyền viên trong giấy phép khai thác thủy sản.

b) Mức hỗ trợ:

- Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất từ 40 CV trở lên.

- Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên làm việc trên tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

c) Thời gian thực hiện hỗ trợ:

- Chủ tàu mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm nào thì được hỗ trợ kinh phí năm đó.

- Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên từ năm 2008 – 2010.

d) Hồ sơ hỗ trợ:

- Đối với hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu: chủ tàu lập hồ sơ như sau:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển.

+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ: giấy đăng ký tàu cá (không áp dụng đối với trường hợp giấy đăng ký tàu cá tạm thời); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá; giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản tạm thời (đối với tàu khai thác hải sản).

+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Đối với hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên: chủ tàu lập hồ sơ như sau:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Việc đề nghị hỗ trợ được tiến hành theo năm, chủ tàu đề nghị hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho năm nào thì lập hồ sơ cho năm đó (Mỗi năm đề nghị hỗ trợ lập hồ sơ một lần).

3. Sửa đổi tại điểm 4b, 4c, 4đ mục I văn bản 685/CV/SNN-STC sửa thành:

a. Điều kiện được hỗ trợ:

- Các chủ tàu có tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển, có giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy đăng ký tạm thời trong vòng 03 tháng đối với trường hợp ghe tàu lỡ mua, lỡ bán, chưa có giấy tờ hợp lệ nhưng đã hoạt động khai thác hải sản từ 1 năm trở lên, không vi phạm các quy định về khai thác hải sản như: không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác hải sản, chủ tàu thực hiện cam kết không có tranh chấp và không thế chấp ngân hàng được chính quyền địa phương xác nhận (theo mẫu phụ lục số 03 và Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời mẫu phụ lục số 04 ban hành kèm theo công văn này) hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20 CV), có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với tàu từ 20 CV trở lên), thực hiện mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo quy định của pháp luật (tàu từ 90 CV trở lên phải bắt buộc mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên).

- Có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản tạm thời trong vòng 03 tháng; có địa chỉ cư trú hợp pháp được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận;

- Có xác nhận của bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương về hoạt động khai thác hải sản (Báo cáo thời gian hoạt động chuyến biển) hoặc dịch vụ cho khai thác hải sản chuyến biển của từng lần đề nghị hỗ trợ dầu.

b. Mức hỗ trợ:

- Đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên: hỗ trợ 10 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 3 lần/năm.

- Đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV: hỗ trợ 6,5 triệu đồng cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 4 lần/năm.

- Đối với tàu có công suất máy dưới 40CV: hỗ trợ 4 triệu đồng/cho một chuyến đi đánh bắt hải sản. Hỗ trợ 5 lần/năm.

Mức hỗ trợ nêu trên được áp dụng cho tất cả các lần hỗ trợ dầu của cả năm 2008. Trường hợp chủ tàu đã nhận tiền hỗ trợ theo mức quy định tại văn bản 685/CV/SNN-STC của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính thì được hỗ trợ bổ sung phần tăng thêm theo mức quy định tại công văn liên Sở này. Trường hợp chủ tàu chưa nhận tiền hỗ trợ thì sẽ nhận tiền hỗ trợ theo mức quy định tại công văn liên Sở này.

c. Về hồ sơ hỗ trợ:

- Chủ tàu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ lần đầu trong năm 2008 như sau:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ, cụ thể gồm: giấy đăng ký tàu cá hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký tạm thời trong vòng 03 tháng hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20CV); giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (đối với tàu từ 20CV trở lên); giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản tạm thời (đối với tàu khai thác hải sản).

+ Đối với tàu từ 90CV trở lên phải có bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

+ Giấy xác nhận của Bộ đội biên phòng (đồn biên phòng hoặc trạm biên phòng) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp nơi không có đồn, trạm biên phòng) có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

- Đối với hỗ trợ các lần tiếp theo trong năm 2008: Chủ tàu lập giấy xác nhận hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ cho khai thác hải sản chuyến biển của từng lần đề nghị hỗ trợ được bộ đội biên phòng (đồn biên phòng hoặc trạm biên phòng) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp nơi không có đồn, trạm biên phòng) xác nhận có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản (theo mẫu phụ lục số 05 ban hành kèm theo công văn này).

4. Bổ sung vào gạch đầu dòng thứ 2 của điểm 3 mục II văn bản 685/CV/SNN-STC bổ sung: Riêng đối với các hộ ngư dân được xét hỗ trợ dầu, nhưng giấy đăng ký và giấy phép khai thác thủy sản là tạm thời trong vòng 03 tháng, thì cấp tiền hỗ trợ bằng 50% tổng số tiền hỗ trợ của một lần hỗ trợ, số tiền còn lại sẽ được thanh toán đủ nếu ngư dân đáp ứng đủ các loại giấy tờ còn thiếu hoặc tiếp tục được UBND tỉnh cho phép gia hạn.

5. Công văn liên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Sở Tài chính này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2008.

Trên đây là nội dung Sửa đổi, bổ sung văn bản 685/CV/SNN-STC, ngày 11/7/2008 của Sở NN&PTNT và Sở Tài chính về hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, quy trình xét duyệt và chi hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008; Quyết định 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 289/QĐ-TTg">35/2008/TT-BTC ngày 25/04/2008; Thông tư số 965/QĐ-TTg sửa đổi 289/QĐ-TTg 602/QĐ-TTg Thông tư 35/2008/TT-BTC đánh bắt thủy hải sản">71/2008/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính. Liên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài chính yêu cầu UBND Huyện, Thị, Thành phố triển khai việc hỗ trợ cho ngư dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

SỞ NN&PT NÔNG THÔN
GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Quốc

SỞ TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC
Hà Văn Rao

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở NN&PTNT;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc tỉnh;
- Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- CCKT&BVNL TS;
- Phòng Nông nghiệp huyện, TX, TP;
- Lưu: VT/QLTS-NS.

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày   tháng    năm 2008

BẢN CAM KẾT

Tên tôi:............................................................................................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................

Đang đứng tên chủ phương tiện: BV-................................... -TS.

Công suất máy:.................................................................. CV.

Nghề khai thác:................................................................................................

Theo điều 5 khoản 1 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện cấp giấy phép khai thác TS gồm:

a. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

b. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (Sổ chứng nhận khả năng hoạt động của tàu cá).

c. Sổ danh bạ thuyền viên và sổ thuyền viên theo quy định.

d. Bằng thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định.

đ. Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Thủy sản cũ).

Hiện nay phương tiện của tôi còn thiếu những điều kiện để cấp mới (gia hạn, đổi) giấy phép khai thác thủy sản như sau:

+ Sổ thuyền viên tàu cá:................................................... □

+ Bằng thuyền trưởng tàu cá hạng:................................... □

+ Bằng máy trưởng tàu cá hạng:...................................... □

Kính đề nghị Chi cục KT&BVNL Thủy sản tỉnh BR-VT xem xét, giải quyết cấp mới (gia hạn, đổi) giấy phép khai thác thủy sản để tôi đưa phương tiện đi khai thác.

Tôi xin cam kết trong thời gian 03 tháng kể từ ngày được cấp mới (gia hạn, đổi) giấy phép sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo điều kiện cấp giấy phép tại Nghị định 59 của Chính phủ và văn bản số 4950/UBND-VP ngày 05/08/2008 của UBND tỉnh về việc xử lý hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu quá thời gian 03 tháng mà tôi không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Chi cục KT&BVNL Thủy sản sẽ không tiếp tục gia hạn giấy phép theo quy định.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày   tháng    năm 2008

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
(Tạm thời)

Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tôi tên là:.................................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: ..............................  Ngày cấp:...................... Nơi cấp:.......................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................

Đề nghị Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh BR-VT xem xét và cấp giấy phép khai thác thủy sản tạm thời với nội dung đăng ký như sau:

Tên tàu................................................ ; Loại tàu...........................................

Số đăng ký tàu:.............................................................................................

Cảng đậu:.....................................................................................................

Tần số liên lạc......................................... hiệu máy liên lạc.............................

Giờ liên lạc............................................. Công suất máy..............................

Máy chính:

STT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất (CV)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Ngư trường hoạt động:..........................................................................

Cảng, bến đăng ký cập tàu....................................................................

Nghề khai thác chính...................................... nghề phụ.........................

Tên đối tượng khai thác chính................................................................

Mùa khai thác chính: từ tháng …… năm ….. đến tháng …. năm

Mùa khai thác phụ: từ tháng…… năm ….. đến tháng …. năm

Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a,mm:....................................

Phương pháp bảo quản sản phẩm..........................................................

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

 

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN CAM ĐOAN
CHỦ QUYỀN TÀU, THUYỀN MÁY

Tôi tên là:...................................................... Sinh năm:...............................

Giấy CMND số:..................... Cấp ngày:.................... Nơi cấp:.......................

Làm nghề:....................... Thường trú tại số nhà:............ Ấp:...... Xã:.......... Huyện:............. tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cam đoan rằng chiếc tàu, máy có đặc điểm chính khai dưới đây do tôi làm chủ:

PHẦN VỎ TÀU

- Chiều dài lớn nhất:.............................. m

- Chiều rộng lớn nhất:............................ m

- Chiều cao:.......................................... m

- Trọng tải: ........................................... tấn

- Kiểu tàu:............................................

- Vật liệu đóng:.....................................

PHẦN MÁY TÀU

- Hiệu máy:.................................................

- MODEL:....................................................

- Số máy:....................................................

- Công suất:................................................

- Sản xuất tại:..............................................

- Năm sản xuất:...........................................

NGUỒN GỐC

1. Phần vỏ (Ghi rõ tự đóng hoặc mua bán của ai, ngày, tháng năm đóng, hoặc mua bán địa chỉ, thất lạc…)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Phần máy (Ghi rõ mua, bán của ai, tháng, năm nào? Địa chỉ nơi bán, thất lạc…)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CAM ĐOAN

Đã hoạt động khai thác hải sản từ 1 năm trở lên, không vi phạm các quy định về khai thác hải sản như: không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác hải sản… không có tranh chấp và không thế chấp ngân hàng.

+ Họ tên nhân chứng thứ nhất:...................................... Năm sinh:........................................

Giấy CMND số:..................... Nơi cấp:....................... Ngày cấp:............................................

Thường trú tại:......................................................................................................................

............................................................................................................................................

+ Họ tên nhân chứng thứ hai:........................................ Năm sinh:.........................................

Giấy CMND số:..................... Nơi cấp:....................... Ngày cấp:............................................

Thường trú tại:......................................................................................................................

............................................................................................................................................

Sau cùng tôi cam đoan rằng những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sau này có phát hiện điều gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

NHÂN CHỨNG

NGƯỜI CAM ĐOAN
(Ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày   tháng    năm .......

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUYỀN VIÊN
(Tạm thời)

Kính gửi: Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên chủ tàu: ............................................................................................................................

Thường trú tại: ........................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Đăng kiểm tàu cá đăng ký tàu cá và thuyền viên cho tàu cá sau:

Tên tàu: ..................................................................................................................................

Năm, nơi đóng: ........................................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D(m).................................. Chiều chìm d (m):............

...............................................................................................................................................

Vật liệu vỏ:................................................................... Tổng dung tích:….............

Dung tích hầm chứa (m3):.............................................. Sức chứa tối đa (tấn)…....

Máy chính:

STT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, Sức ngựa

Vòng quay Định mức (v/ph)

Ghi chú

N01

 

 

 

 

 

N02

 

 

 

 

 

N03

 

 

 

 

 

Máy phụ:

Ký hiệu:............................. ; Số máy: .......................... Công suất, Sức ngựa:...........................

Nghề đăng ký:

+ Nghề chính:...........................................................................................................................

+ Nghề kiêm:............................................................................................................................

Vùng hoạt động:.......................................................................................................................

Đối tượng khai thác:

+ Mùa chính: Từ tháng …… năm …… đến tháng …… năm …….

+ Mùa chính: Từ tháng …… năm …… đến tháng …… năm …….

Kích thước mắt lưới 2a, mm: ..................... ; Sản lượng khai thác, tấn/năm:...............................

Phương thức bảo quản thực phẩm:...........................................................................................

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

1/............................................................................................................................................

2/............................................................................................................................................

3/............................................................................................................................................

Hồ sơ kèm theo:

1/............................................................................................................................................

2/............................................................................................................................................

3/............................................................................................................................................

Danh sách thuyền viên đăng ký:

STT

Họ và tên

Nam Nữ

Năm sinh

Quốc tịch

Nơi thường trú

Chức danh

Số thuyền viên GCN, CMND

01

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội quy đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước.

 

XÁC NHẬN
Của UBND Xã, Phường……..

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
(Ghi rõ họ, tên)

 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN
HOẶC DỊCH VỤ CHO KHAI THÁC HẢI SẢN
(Chuyến biển)

Kính gửi:

- Đồn Biên phòng (Trạm Biên phòng)………………
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn……………

Tôi tên là:......................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:............................ Ngày cấp.................... Nơi cấp...............

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Là chủ tàu có số đăng ký:.............................................................................................

Công suất máy chính: (CV)..........................................................................................

Nghề khai thác:.............................................................................................................

Đối tượng khai thác......................................................................................................

Trong thời gian qua, tôi đã hoạt động khai thác hải sản hoặc dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai thác với các chuyến biển của từng lần như sau:

Lần 1:

Chuyến biển, từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200… Ngư trường hoạt động (vùng, tuyến)…………………………………………………….

Lần 2:

Chuyến biển, từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200… Ngư trường hoạt động (vùng, tuyến)…………………………………………………….

Lần 3:

Chuyến biển, từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200… Ngư trường hoạt động (vùng, tuyến)…………………………………………………….

Lần 4:

Chuyến biển, từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200… Ngư trường hoạt động (vùng, tuyến)…………………………………………………….

Lần 5:

Chuyến biển, từ ngày … tháng … năm 200… đến ngày … tháng … năm 200… Ngư trường hoạt động (vùng, tuyến)…………………………………………………….

 

XÁC NHẬN CỦA ĐỒN (TRẠM) BIÊN PHÒNG Hoặc UBND phường, xã……………
Ông (bà)………………là chủ tàu số…………có hoạt động khai thác hoặc dịch vụ khai thác chuyến biển như trên.
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

….., ngày … tháng … năm 200…
Người làm đơn
(ghi rõ họ và tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 842/SNN-STC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 842/SNN-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2008
Ngày hiệu lực 18/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 842/SNN-STC

Lược đồ Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 842/SNN-STC
Cơ quan ban hành ***, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Lê Tuấn Quốc, Hà Văn Rao
Ngày ban hành 11/08/2008
Ngày hiệu lực 18/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC

Lịch sử hiệu lực Công văn 842/SNN-STC sửa đổi văn bản 685/CV/SNN-STC

  • 11/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực