Công văn 843/BNV-CCVC

Công văn số 843/BNV-CCVC về việc đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 116 và 117 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 843/BNV-CCVC đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại NĐ 116 và 117


BỘ NỘI VỤ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 843/BNV-CCVC
V/v: đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý CB, CC theo quy định tại NĐ số 116 và 117

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2003; ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; ngày 19 tháng 02 năm 2004 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV và Thông tư số 117/2003/NĐ-CP">09/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 117/2003/NĐ-CP Các văn bản pháp luật nêu trên là căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ, ngành), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) thực hiện việc phân cấp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo quy định.

Sau gần 2 năm thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức, qua theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện của các Bộ, ngành và các tỉnh cho thấy: nhiều Bộ, ngành, tỉnh đã từng bước thực hiện việc phân cấp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước theo quy định của pháp luật và phù hợp với Điều kiện và khả năng tự chủ của từng loại hình đơn vị sự nghiệp. Một số Bộ, ngành, tỉnh đã triển khai sớm ngay sau khi Pháp lệnh, Nghị định và thông tư nêu trên có hiệu lực, đồng thời thực hiện việc phân cấp toàn diện để làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trực thuộc Bộ, ngành và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tăng cường chức năng kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, còn có nhiều Bộ, ngành, tỉnh chưa thực hiện việc phân cấp quản lý đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Các Bộ được phân công quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành còn chậm ban hành các quy định hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức chuyên ngành nên các Bộ, ngành, các tỉnh và các đơn vị sự nghiệp gặp khó khăn trong việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức.

Việc chậm thực hiện phân cấp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của các Bộ, ngành và các tỉnh đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp không thấy rõ được trách nhiệm và thẩm quyền của mình trong tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương, kỷ luật, khen thưởng... viên chức.

Một số lĩnh vực sự nghiệp việc tuyển dụng viên chức không phù hợp với cơ cấu của đội ngũ, không bảo đảm nguyên tắc công khai, khách quan, công bằng và chất lượng trong tuyển dụng. Dẫn đến tình trạng đơn thư khiếu nại về tuyển dụng viên chức của nhân dân gửi tới các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều. Khi giải quyết các khiếu nại của nhân dân, cơ quan có.thẩm quyền gặp rất nhiều khó khăn do chưa có quy định mới về thực hiện phân cấp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức nên không rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, của các cấp chính quyền và của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Vì vậy, để thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành, các tỉnh khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Đối với các Bộ, ngành và các tỉnh: ban hành ngay quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý, căn cứ vào Điều kiện cụ thể của từng loại hình sự nghiệp tiến hành ngay việc phân cấp việc tuyển dụng viên chức, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, của cơ quan quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp trong tuyển dụng viên chức.

Đối với các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước chưa đủ Điều kiện để giao việc tổ chức tuyển dụng viên chức thì cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị sự nghiệp đó có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Sau khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng theo quy định của pháp luật và đúng nhu cầu, phù hợp với cơ cấu các ngạch cần tuyển thì giao cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng. Trường hợp người được tuyển dụng có chuyên môn không phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức cần tuyển mà đơn vị sự nghiệp đã lập kế hoạch, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có quyền không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng và báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị sự nghiệp để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đối với các Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính viễn thông...) sớm ban hành các quy định sau:

- Quy định nội dung và hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu sử dụng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Xây dựng quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành trên cơ sở quy định chung của nhà nước và đặc Điểm cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tuyển dụng viên chức chuyên ngành theo hình thức xét tuyển.

Chậm nhất đến tháng 6 năm 2005 các Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành ban hành các quy định trên làm căn cứ cho các Bộ, ngành và các tỉnh thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Đề nghị các Bộ, ngành và các tỉnh ban hành và gửi quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức về Bộ Nội vụ chậm nhất vào tháng 6 năm 2005 để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Đỗ Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 843/BNV-CCVC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 843/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/04/2005
Ngày hiệu lực 18/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 843/BNV-CCVC đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại NĐ 116 và 117


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 843/BNV-CCVC đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại NĐ 116 và 117
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 843/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành 18/04/2005
Ngày hiệu lực 18/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 843/BNV-CCVC đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại NĐ 116 và 117

Lịch sử hiệu lực Công văn 843/BNV-CCVC đôn đốc các Bộ, ngành, tỉnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại NĐ 116 và 117

  • 18/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực