Công văn 843/UBDT-CSDT

Công văn 843/UBDT-CSDT năm 2020 về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 843/UBDT-CSDT 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng Thiên tai đặc biệt khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/UBDT-CSDT
V/v Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 5090/VPCP-NN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm; Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

- Tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó đã quyết nghị nhiệm vụ Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

- Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 bao gồm 10 dự án, trong đó có Dự án về quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

- Tại Báo cáo số 249/BC-CP ngày 21/5/2020 của Chính phủ trình Quốc hội về Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020, bao gồm 10 dự án, trong đó có Dự án về quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Đồng thời, Quốc hội đã quyết nghị giao Chính phủ tổng kết 02 Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững) và 21 Chương trình mục tiêu đang thực hiện, trên cơ sở đó xác định nội dung, đối tượng, địa bàn cụ thể triển khai thực hiện Chương trình, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các Chương trình.

Do vậy, để khắc phục tình trạng xây dựng nhiều chương trình, đề án, chính sách có nội dung chồng chéo, trùng lắp, không thống nhất, Ủy ban Dân tộc đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để thống nhất thực hiện đảm bảo theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 843/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu843/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2020
Ngày hiệu lực13/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 843/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 843/UBDT-CSDT 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng Thiên tai đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 843/UBDT-CSDT 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng Thiên tai đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu843/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành13/07/2020
        Ngày hiệu lực13/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 843/UBDT-CSDT 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng Thiên tai đặc biệt khó khăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 843/UBDT-CSDT 2020 Chương trình bố trí dân cư vùng Thiên tai đặc biệt khó khăn

              • 13/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực