Công văn 8466/UBND-CT

Công văn 8466/UBND-CT năm 2013 đôn đốc việc thực hiện và tiếp tục giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm 2013

Nội dung toàn văn Công văn 8466/UBND-CT tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8466/UBND-CT
V/v đôn đốc việc thực hiện và tiếp tục giao nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP từ nay đến cuối năm 2013.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Lao động TBXH;
- BQL Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê Hà Nội;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội
- UBND huyện Thường Tín;

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được các báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: số 1055/BC-KH&ĐT ngày 17/10/2013 về công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm; số 1096/BC-KH&ĐT ngày 23/10/2013 về kết quả khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội của các nhóm công tác của Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đợt 2).

Sau khi xem xét, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Trong những tháng vừa qua, các Sở, ngành thành viên BCĐ của Thành phố tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 được phân công tại văn bản số 4509/UBND-CT ngày 07/06/2013 của UBND Thành phố. Đặc biệt, công tác giao ban, tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp đã được quan tâm đẩy mạnh, các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư được triển khai tích cực, một số cơ chế chính sách, đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã được ban hành, kế hoạch nâng cao năng lực chỉ số PCI được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành.

2. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại một số Sở, ngành còn chậm, cụ thể ở các nội dung: hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và lãi suất vay vốn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong khâu quản lý, cấp phép hoạt động xe tải vận chuyển hàng hóa trong nội đô. Các Sở, ngành chưa có báo cáo về kế hoạch, tình hình thực hiện và đánh giá hiệu quả cải cách những thủ tục hành chính cụ thể liên quan đến việc lập, thực hiện dự án đầu tư và sử dụng đất của doanh nghiệp.

3. Kết quả khảo sát và tiếp xúc doanh nghiệp gần đây cho thấy tình hình kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực của các Sở ngành năm 2013 và sang năm tới. UBND Thành phố chỉ đạo các Sở ngành từ nay đến cuối năm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao tại Chương trình 22/CTr-UBND văn bản số 4509/UBND-CT ngày 07/06/2013 của UBND Thành phố và tập trung vào các nội dung sau:

a/ Sở Tài Chính:

- Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương và các Hiệp hội doanh nghiệp đẩy nhanh hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và vốn vay sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn.

- Kiểm tra, đôn đốc BQL các dự án vốn ngân sách thanh quyết toán dứt điểm nợ đọng XDCB kéo dài cho các doanh nghiệp.

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế và nâng cao hiệu quả quản lý đối với các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước nắm cổ phần, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

b/ Sở Kế hoạch Đầu tư:

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch XDCB, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán, chủ trì nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được trong các công trình để bảo hộ doanh nghiệp trong nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, công bố công khai kêu gọi các nhà đầu tư vào các dự án có sử dụng đất của Thành phố.

c/ Sở Công thương:

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật.

- Thường xuyên cập nhật, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp phổ biến kịp thời thông tin về thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

d/ Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Công an Hà Nội: Tiếp thu phản ảnh của doanh nghiệp và dư luận, kiểm tra rà soát và đề xuất điều chỉnh công tác quản lý, cấp phép hoạt động xe tải nội đô đảm bảo an toàn, chống ùn tắc giao thông đồng thời thuận tiện, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

e/ Cục thuế, Cục Hải quan Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn ở tất cả các khâu, các bộ phận. Tiếp thu, nghiên cứu và tổng hợp đề xuất với cấp có thẩm quyền những vấn đề doanh nghiệp kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế.

g/ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi và thấp hơn nữa, tạo điều kiện để doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả được xem xét cho vay kể cả trong trường hợp đã phát sinh nợ quá hạn; Phối hợp Sở Xây dựng đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở.

h/ Cục Thống kê Hà Nội công bố báo cáo khảo sát tình hình doanh nghiệp trước ngày 20/11/2013 để các sở, ngành có cơ sở, dự báo thị trường, xây dựng các chương trình công tác cụ thể cho năm 2014.

i/ Giao các Sở, ngành, UBND các quận/huyện giải quyết một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp theo thẩm quyền và thời hạn quy định tại phụ lục đính kèm, thông tin trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND Thành phố.

k/ Để chuẩn bị cho công tác năm 2014, yêu cầu các sở, ngành là thành viên BCĐ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2013; Kiến nghị các giải pháp, dự báo thị trường, đề xuất các nội dung tiếp tục triển khai trong năm 2014 nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, gửi về Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/11/2012.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan thường trực BCĐ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp của thành phố, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện của các Sở, ngành và đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời; Các sở, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Thành ủy, TTr HĐND TP (để b/c):
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội;
- Các thành viên BCĐ và Tổ công tác;
- Sở KHĐT (3b)
- Các DN có tên trong phụ lục;
- CVP; Các PCVP: L.V.Giao. N.V.Thịnh; CT, KT, QHXDGT, TH;
- Lưu VP, CTh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Kèm theo công văn số 8466/UBND-CT ngày 12/11/2013 của UBND Thành phố)

Số TT

Tên doanh nghiệp/địa chỉ

Nội dung kiến nghị

Giao nhiệm vụ các ngành

01

CT TNHH 1TV HaNel (Số 2, phố Chùa Bộc Q. Đống Đa)

- Cho phép thành lập công ty mũi nhọn (Công ty CP giải pháp phần mềm HaNel) có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài để chuẩn bị làm nền tảng cho khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

- Về chính sách thuế: Đối với các đơn vị đầu tư vào khu phát triển gia công phần mềm quốc tế R&D, khu công nghệ ITO và BPO: Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp thuế suất 10% trong 30 năm, miễn 5 năm đầu tiên và giảm 50% trong 10 năm tiếp theo. Đối với việc đầu tư vào trường cao đẳng (theo hình thức xã hội hóa): Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt đời dự án, miễn thuế thu nhập trong 5 năm hoạt động đầu tiên, và giảm 50% trong 10 năm tiếp theo. Miễn thuế nhập khẩu đối với trang thiết bị nhập khẩu để đầu tư thành lập doanh nghiệp mới trong dự án; Thuế thu nhập cá nhân được miễn thuế cho các chuyên gia, cán bộ về thông tin, phần mềm.

- Về chính sách thu tiền sử dụng đất: Đối với đất xây dựng khu phát triển gia công phần mềm quốc tế R&D, khu công nghệ ITO và BPO áp dụng hình thức giao đất miễn tiền thuê đất trong 30 năm đầu, thời hạn sử dụng 50 năm.

- UBND Thành phố chỉ đạo Tổng Công ty CP Sông Hồng bàn giao diện tích 1350m2 nhà tái định cư phục vụ GPMB tại 165 Thái Hà cho công ty HaNel tại dự án Xây dựng nhà ở cao tầng 11, 12, 13 và văn phòng cho thuê Thành Công 2 đã hoàn thành xây dựng.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty về hồ sơ, thủ tục và chủ trì xem xét, báo cáo UBND Thành phố.

- Giao Cục Thuế nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố và cấp có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở hồ sơ đề xuất cụ thể của Công ty.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên xem xét, báo cáo UBND Thành phố trên cơ sở hồ sơ đề xuất cụ thể của Công ty.

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường chỉ đạo TCT CP Sông Hồng bàn giao nhà cho CT Hanel quản lý theo quy định.

02

CT TNHH 1TV Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (Số 202 Hồ Tùng Mậu, H Từ Liêm)

- Có cơ chế đầu tư lại cho Công ty một phần Ngân sách từ số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các khu đất Công ty bị thu hồi để thực hiện các dự án nông nghiệp theo chương trình mục tiêu của Thành phố.

- Đề nghị Thành phố cấp bổ sung đủ vốn điều lệ theo Quyết định 4203/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND TP về việc chuyển đổi doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Công ty

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013.

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố

03

CT TNHH 1TV Đầu tư Việt Hà (Số 254 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng)

- Ra Quyết định chính thức thay thế các Quyết định tạm giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

- Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có lộ trình hạ mức thuế suất các mặt hàng bia, rượu ngang bằng với khu vực, tiến tới bỏ bia hơi ra khỏi sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Đề nghị chủ sở hữu xem xét giải quyết dứt điểm khoản nợ của Công ty Đay với Ngân hàng ngoại thương Hà Nội và cho bán thanh lý các tài sản liên quan đến dây chuyền sản xuất đay để thu hồi vốn.

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013

- Giao Cục thuế nghiên cứu đề xuất.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

04

CT TNHH 1TV Nước sạch Hà Nội (Số 44 đường Yên Phụ, Q. Ba Đình)

- Giao vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Sơn Tây, Công ty TNHH 1TV nước sạch Hà Đông về Công ty Mẹ (Công ty nước sạch Hà Nội)

- Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đảm bảo người lao động có thu nhập hợp lý, doanh nghiệp có lợi nhuận, thu hút nguồn lực xã hội.

- Giao Công ty TNHH 1TV nước sạch Hà Nội là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hồng và chỉ đạo các đơn vị có liên quan để Công ty TNHH 1TV nước sạch Hà Nội thực hiện nhanh hệ thống cấp nước nhà máy nước Sông Đuống, nhà máy nước Sông Hồng, dự án xây dựng hệ thống cấp nước dọc trục đường Láng - Hòa Lạc

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Công ty về hồ sơ, thủ tục và chủ trì xem xét báo cáo UBND Thành phố

05

CT TNHH 1TV Quản lý và phát triển Nhà Hà Nội (Số 221B Trần Đăng Ninh, Q. Cầu Giấy)

Hiện Công ty không được giao giá trị quỹ nhà chuyên dùng nên không được ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường và xác định được giá trị thuê đất trong vòng 5 năm. Do đó, các chi cục thuế không chấp nhận giá thuê đất Công ty đã ký cho các đơn vị thuê theo Quyết định số 26/QĐ-UBND và phạt chậm nộp số tiền thuê đất chênh lệch rất lớn, đến nay chưa giải quyết được. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và ban hành chính sách mới thay thế chính sách Công ty đang áp dụng (ban hành từ năm 1993) sang cơ chế mới: Công ty được giao giá trị quỹ nhà (sau khi đã phân loại); Tiền thuê nhà ở và nhà làm việc SXKD sau khi nộp 10% thuế GTGT theo quy định của Công ty được để lại chi phí quản lý hợp lý, hợp lệ, chi phí sửa chữa duy trì quỹ nhà hàng năm ngân sách không phải cấp, phần còn lại là lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo quy định.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

06

CT TNHH 1TV Nội thất Xuân Hòa đường Nguyễn Văn Linh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

- Xem xét lại giá cho thuê đất theo hướng giảm giá hoặc cho phép Công ty được miễn giảm tiền thuê đất tại địa chỉ số 27 - Đường Đông Lạnh - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội theo Nghị quyết 02/2013/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ và Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính để giúp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Doanh nghiệp.

- Cho phép Công ty được giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế được phân chia theo vốn Nhà nước để bổ sung vốn Điều lệ Công ty đã đăng ký, phục vụ cho đầu tư mở rộng sản xuất, tham gia các dự án trọng điểm và bổ sung vốn lưu động của Công ty đến năm 2015

- Giao Cục Thuế có văn bản hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Công ty theo quy định hiện hành trong tháng 11/2013, báo cáo UBND Thành phố

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

07

CT TNHH 1TV Dệt 19/5 Hà Nội (Số 205 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân)

Cho phép xử lý những khoản chưa được đưa vào chi phí của Công ty Dệt Minh Khai gồm: 3.948.353.580 đồng (Bao gồm tiền lãi nộp chậm BHXH 1.379.321.307 đồng; lãi nộp chậm tiền thuê đất là 1.790.797.580 đồng, dự phòng phải thu khó đòi do không có biên bản đối chiếu công nợ 473.693.892 đồng); Bổ sung vốn điều lệ để bù đắp vốn nhà nước khoản lỗ 27.596.717 đồng của Công ty Dệt Minh Khai.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

08

CT TNHH 1TV Đầu tư TM & DV Quốc tế (Số 17 đường Phạm Hùng, H. Từ Liêm)

- Bảo lãnh cho Công ty vay vốn ngân hàng thế giới WB để đầu tư cảng ICD theo dự án khả thi đã trình liên ngành

Xem xét, quyết định điều chuyển một số Công ty 100% vốn Nhà nước, Công ty Cổ Phần có vốn Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tương đồng với Công ty INTERSERCO về làm thành viên của Công ty nhằm tăng cường quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Giao Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

09

Công ty TNHH 1TV Môi trường Đô thị Hà Nội (Số 282, Kim Mã, Q. Ba Đình)

- Cho phép Công ty xây dựng đề án trọng điểm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường Thành phố, giảm dần khối lượng rác thải sinh hoạt phải chôn lấp: Dự án trạm xử lý phân bùn, bể phốt với công suất 300 tấn/ngày, đêm, quy mô khoảng 3ha tại phía nam Thành phố; Dự án nhà máy xử lý nước rò rỉ rác số 3 tại Nam Sơn (Hình thức xã hội hóa) công suất 1000m3/ngày, đêm phục vụ khẩn cấp cho giai đoạn 1 và sẵn sàng phục vụ cho giai đoạn 2 của bãi rác Nam Sơn.

- Cho phép Công ty được sử dụng toàn bộ nguồn vốn thu từ cổ phần hóa, bán vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác, nguồn lợi nhuận hàng năm để đầu tư phát triển hoạt động phục vụ vệ sinh môi trường Thành phố.

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và xem xét, báo cáo UBND Thành phố theo quy định

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đề xuất cụ thể và nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

10

Công ty TNHH 1TV chiếu sáng & thiết bị đô thị (Số 30 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm)

- Đề nghị UBND Thành phố xem xét phê duyệt cấp bổ sung cho Công ty đủ mức vốn điều lệ đã được Thành phố phê duyệt là 510 tỷ đồng

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

11

CT TNHH 1TV Nhà xuất bản Hà Nội (Số 4 Tống Duy Tân, Q. Hoàn Kiếm)

- Đề nghị UBND Thành phố cấp bổ sung vốn điều lệ đủ theo luật doanh nghiệp khi Nhà xuất bản chuyển hoạt động theo quy mô hình Công ty TNHH 1 TV theo 2 phương án:

+ Phương án 1: Nguồn ngân sách Thành phố cấp đủ 1 lần (khoảng 30 tỷ)

+ Phương án 2: Cổ phần hóa theo kế hoạch của Thành phố Công ty Sách & Thương mại Hà Nội và Công ty Sách - Thiết bị & Xây dựng trường học và giao vốn nhà nước nắm giữ cho Nhà Xuất bản HN

- Giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề xuất báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

12

CT TNHH 1TV XD công trình 507 (Tầng 7 Tòa nhà LOD, 38 Trần Thái Tông)

- Dự án Khu đô thị Cienco5 đã triển khai từ năm 2007, tuy nhiên chưa được bàn giao đủ diện tích, phần chưa GPMB hiện vẫn ở tình trạng “xôi đỗ” (5,4ha/67ha) do các hộ dân yêu cầu được cấp đất dịch vụ trước khi giao đất (thời điểm trước khi huyện Mê Linh sáp nhập về TP Hà Nội) và yêu cầu lập lại hồ sơ đền bù theo đơn giá TP Hà Nội (sau sáp nhập).

- Giao UBND huyện Mê Linh kiểm tra, xử lý để hoàn thành GPMB, trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

13

CT CP Đầu tư BĐS Prime Land (KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

- Dự án khu đô thị Làng hoa Tiền phong, Mê Linh bị chồng lấn ranh giới với các dự án lân cận sau khi quy hoạch phân khu N1 mới được phê duyệt; Quỹ đất dịch vụ phải trả cho dân vẫn chưa được xác định nên một số hộ dân tái lấn chiếm đất đã được bồi thường GPMB.

- Giao Sở Quy hoạch, Kiến trúc, UBND huyện Mê Linh kiểm tra xử lý, trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

14

CT CP đầu tư CEO (Tầng 5, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng)

- Đề nghị UBND Thành phố giải quyết dứt điểm vấn đề chồng lấn 03 Dự án: Dự án đường giao thông Bắc-Nam Quốc Oai, Dự án Khu công nghiệp Quốc Oai và Dự án Khu đô thị Quốc Oai.

- Trước đây Công ty đã nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ dự án Khu đô thị Quốc Oai, hiện nay UBND Thành phố đã cho phép chuyển đổi ô đất CC-1 sang nhà ở xã hội, đề nghị UBND Thành phố có hướng dẫn cụ thể trong việc hoàn trả tiền sử dụng đất.

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp, báo cáo UBND TP trước ngày 15/11/2013

15

CT TNHH BIC Việt Nam (Tòa nhà Rainbow Đường 19/5 KĐT Văn Quán)

- Đề nghị cung cấp thông tin về quỹ đất 20% tại các Khu đô thị mới để công ty nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở xã hội.

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp Sở Xây dựng trả lời doanh nghiệp trước 15/11/2013

16

TCT Viglacera (Tầng 16-17 tòa nhà Viglacera Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm)

- Việc tiếp cận vốn vay trung dài hạn tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và cả các Dự án bất động sản thương mại vẫn khó và mức lãi suất vẫn cao (13.5%) gây khó khăn cho việc cân đối vá đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị giải quyết cho những khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở thu nhập thấp trước ngày 07/01/2013 tại Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm được vay ưu đãi theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính phủ.

- Đề nghị không tính chi phí bồi thường GPMB và chi phí đầu tư HTKT vào giá bán nhà tại các dự án nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội và được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

- Sớm xem xét xác định chi phí bồi thường GPMB chi phí HTKT được đối trừ vào tiền sử dụng đất còn phải nộp của dự án Đặng xá 2 theo văn bản số 3935/VP-KT ngày 2/8/2013 của UBND Thành phố; văn bản số 486/CTHT-DA ngày 19/8/2013 của CT Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera.

- Xem xét tạo điều kiện cho TCT được giãn và nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Xuân Phương theo đề nghị tại văn bản số 510/TCT-CV ngày 06/8/2013 của TCT Viglacera.

- Tạo điều kiện để Tổng công ty Viglacera làm thủ tục sổ đỏ cho các hộ dân tại các Dự án của Tổng công ty: Dự án Tây Mỗ, Dự án Đại Mỗ, Từ Liêm; Dự án Đặng Xá, Gia Lâm

- Giao Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội kiểm tra, trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

- Giao Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh TP Hà Nội chủ trì phối hợp Sở xây dựng giải quyết, báo cáo UBND TP và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013.

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất.

- Giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013

- Giao Cục Thuế xem xét, báo cáo UBND TP và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, có văn bản trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013

17

CT CP HTG (B9, ngõ 61/55 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy)

- Xin được giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất dự án Nhà ở cho CBCS cục B42, B57 Tổng cục V Bộ Công an thêm 2 năm tiếp theo (Năm 2014, 2015); không tính phạt những khoản chậm nộp tiền sử dụng đất năm 2013.

- Mở rộng đối tượng mua nhà là Cán bộ chiến sĩ Công an được vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi thấp, đề nghị được vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án sớm bàn giao nhà cho CBCS để tạo hiệu ứng tốt cho xã hội.

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

- Giao Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng trả lời doanh nghiệp, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

18

CT TNHH Vibank

- Xin được giãn nộp tiền sử dụng đất còn lại phải nộp đợt hai (266,82 tỷ đồng) dự án 16 Phan Chu Trinh đến ngày 30/6/2014 và không tính các khoản phạt chậm nộp trước đó để doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp và có giải pháp huy động tài chính khả thi.

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

19

CT CP Xây dựng Công nghiệp (Phố Hồng Mai Q. Hai Bà Trưng)

- Yêu cầu các Ban quản lý sử dụng vốn ngân sách thanh quyết toán dứt điểm cho doanh nghiệp các khoản công nợ trên 10 năm nay (khoảng 29 tỷ đồng tại các dự án: Nhà di dân N02 Cầu Giấy, Nhà di dân Xuân La, Trụ sở tiếp dân 34 Lý Thái Tổ, Nhà máy nước Hạ Đình).

- Kiến nghị Thành phố cho phép dừng làm chủ đầu tư dự án xây dựng HTKT KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng và bố trí vốn phần còn phải thanh toán cho nhà thầu theo giá trị khối lượng kết toán và chi phí quản lý dự án.

- Kiến nghị điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất dự án nhà ở cao tầng 71 Nguyễn Chí Thanh và cấp GCNQSD đất và GCN sở hữu nhà ở cho các hộ dân.

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính rà soát, kiểm tra, đôn đốc các BQLDA thực hiện thanh quyết toán theo quy định, trả lời doanh nghiệp, báo cáo UBND TP trong năm 2013

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trong năm 2013

20

CT CP Đạt Phương (Tầng 8 Tòa nhà Bảo Anh - Số 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy)

- Xin được giãn tiến độ nộp các khoản thuế Công ty còn nợ; Không tính tiền phạt nộp chậm đối với các khoản nợ thuế tương ứng với phần nợ mà chủ đầu tư dự án có nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách đang nợ Công ty; Xóa tiền phạt nộp chậm đối với các khoản nợ thuế cũ mà Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ tiền thuế vào NSNN. Cụ thể các khoản nộp từ năm 2008 đến 31/01/2013 với số tiền cụ thể là: 1.400.995.144 đồng.

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

21

CT TNHH 1TV TCT Cơ khí xây dựng (125D Minh khai, Q. Hai Bà Trưng)

- Phê duyệt quyết toán BT xây dựng cung tri thức TP. Hà Nội để Tổng Công ty làm thủ tục bù trừ nợ tiền sử dụng đất tại lô đất: lô 2.5HH đường Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bố trí nguồn vốn để thanh toán tiền Hợp đồng Cung thi đấu điền kinh trong nhà với số tiền là 13,9 tỷ hoặc chỉ đạo các Sở ban ngành hướng dẫn Tổng Công ty ghi chi khoản tiền thanh toán Hợp đồng Cung thi đấu điền kinh trong nhà và ghi thu tiền thuế Tổng Công ty đang nợ NSNN.

Phê duyệt quyết toán Hợp đồng BT xây dựng Bảo tàng Hà Nội để Vinaconex cơ sở quyết toán cho Tổng Công ty và thanh toán số tiền dự kiến là 47 tỷ đồng.

Chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan sớm phê duyệt quyết toán các Công trình đã thi công xong bằng nguồn vốn NSNN như: Cầu vượt Nam Hồng, Công trình cầu vượt đường Lê Văn Lương.

- Xin được giãn tiến độ nộp thuế, không tính phạt nộp chậm các khoản nợ ngân sách do Tổng Công ty chưa thu được tiền các công trình thi công bằng vốn NSNN.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc giải quyết, báo cáo UBND Thành phố và trả lời doanh nghiệp trong năm 2013.

- Giao Cục Thuế xem xét, báo cáo UBND TP và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013.

22

CT TNHH Xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta (54 - 56 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng)

- Xin được làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định khu đất Công ty đã thuê 12.971 m2 đất trả tiền hàng năm tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội để làm xưởng sản xuất và sửa chữa thiết bị đo.

- Giao Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục trong tháng 11/2013.

23

CT CP Sông Đà Thăng Long (KĐT Văn Khê, Hà Đông)

- Kiến nghị Cơ quan thuế không tính phạt nộp chậm và xem xét gia hạn nợ thuế của Công ty đến hết năm 2015.

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

24

CT CP Cơ điện & XD Việt Nam (102 Trường Chinh, Q. Đống Đa)

- Xin được giãn tiến độ nộp thuế, không tính phạt nộp chậm các khoản nợ ngân sách

- Do tình hình thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, đề nghị chưa nộp tiền thuế TNDN tạm nộp mà sẽ nộp sau khi quyết toán dự án; tiền đất doanh nghiệp đã nộp 1 lần đề nghị được trừ khi tạm tính thuế GTGT.

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

25

CT CP Đầu tư & XD số 4 (243A Đê La Thành, Đống Đa)

Xin giãn thời gian nộp các khoản thuế còn nợ đọng

- Giao Cục Thuế xem xét, giải quyết theo quy định trên cơ sở hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp

26

CT CP Xây dựng số 2 (52 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ)

- Đề nghị giãn thuế suất thuế GTGT, thuế TNDN; Miễn/giảm/giãn thời gian nộp tiền sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2015; Xóa tiền phạt chậm nộp các loại thuế trong giai đoạn 2011-2012 trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư KD BĐS, các lĩnh vực sản xuất vật liệu và các ngành nghề phục vụ xây lắp;

- Đề nghị mở rộng đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giảm lãi vay đối với doanh nghiệp trực tiếp xây lắp và các ngành nghề phục vụ xây lắp sử dụng nhiều lao động.

- Giao Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp đề xuất

- Giao Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp đề xuất

27

CT CP Cơ điện Trần Phú (Số 41 Phố Phương Liệt, Q. Thanh Xuân)

- Có chính sách hỗ trợ xuất khẩu, có chế tài đủ mạnh đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làm hàng giả, hàng nhái.

- Đề nghị có cơ chế quản lý phù hợp đối với các DN cổ phần có phần vốn nhà nước chi phối để các doanh nghiệp chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, không quản lý tương tự các DN có 100% vốn nhà nước như hiện nay.

- Không áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản doanh nghiệp để cưỡng chế tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất tại 41 Phương Liệt, quận Thanh Xuân do Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án đã quy định CT CP Đầu tư KD BĐS chịu trách nhiệm nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đề nghị có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất vay đầu tư XDCB và vốn sản xuất kinh doanh.

- Giao Sở Công thương nghiên cứu, tiếp thu và thông tin hướng dẫn doanh nghiệp

- Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất

- Giao Cục Thuế phối hợp Sở Tài chính xem xét trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

28

CT CP xi măng Sài Sơn (Xã Sài Sơn, Quốc Oai)

- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

29

CT CP Nhựa Hà Nội (Phường Phúc Lợi, Q. Long Biên)

- Đề nghị thành phố xem xét hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động cho các doanh nghiệp để giảm bớt khó khăn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao.

- Theo quy định Luật số 21 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì doanh nghiệp phải nộp thuế trước khi thông quan hàng tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên do nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp hạn hẹp nên gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do vậy đề nghị UBND thành phố xem xét trình Bộ Tài chính cho phép áp dụng đối với các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí “Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, có hoạt động XNK trong thời gian ít nhất là 2 năm liên tục mà không vi phạm gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế quá hạn; Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng, tuân thủ pháp luật về kế toán thống kê” như quy định nêu tại tiết a mục 3 điều 42 thì được áp dụng chậm nộp 30 ngày (như trước khi sửa đổi).

- Theo Thông tư 57/2012/TT-NHNN của NHNN quy định về việc cho vay ngoại tệ, doanh nghiệp chỉ được vay ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay. Như vậy, doanh nghiệp không có hoạt động xuất khẩu hoặc xuất khẩu ít hơn nhập khẩu thì không được vay ngoại tệ, trong khi doanh nghiệp phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được (các loại nhựa kỹ thuật) để sản xuất. Do đó, doanh nghiệp phải vay tiền Việt Nam mua ngoại tệ của ngân hàng để thanh toán nhập khẩu. Khi nguồn ngoại tệ khan hiếm, các ngân hàng không bán ngoại tệ cho doanh nghiệp dẫn đến hiện tượng doanh nghiệp không có ngoại tệ để trả cho nhà cung cấp khi đến hạn thanh toán. Đề nghị cho phép các doanh nghiệp sản xuất được vay ngoại tệ để thanh toán nhập khẩu các loại nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được vào mục đích sản xuất.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

- Giao Cục Hải quan Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đề xuất.

- Giao Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo đề xuất

30

CT TNHH Tân Mỹ, CT TNHH Sơn Thắng, CT CP Lilama 3 (KCN Quang Minh)

- Phản ánh việc thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường) kiểm tra còn chồng chéo và quá nhiều về cùng một nội dung, tốn kém thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp.

- Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, báo cáo UBND TP về việc cải cách hành chính và cơ chế phối hợp trong công tác thanh kiểm tra môi trường trong năm 2013.

31

CT CP Văn phòng phẩm Cửu Long (536A Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng)

- Xin sớm được hưởng cơ chế tài chính, hỗ trợ triển khai dự án di chuyển cơ sở sản xuất tại số 536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (đã gửi Sở Tài chính công văn 149/2011/CV-VPPCL ngày 7/4/2011)

- Xin sớm được nhận “Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất” tại 536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội để công ty cùng đối tác thực hiện (đã gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên Môi trường).

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013.

- Giao Sở Tài nguyên môi trường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013.

32

CT CP ôtô Xuân Kiên Vinaxuki (Số 60 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm.)

- Công ty xin miễn giảm phí phạt chậm nộp thuế cho lô hàng linh kiện CKD xe ô tô về cảng Hải Phòng từ 21/8/2012.

- Được vay thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trước mắt cho Công ty được vay vốn ngắn hạn nộp Thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng nhập khẩu, thanh toán phí lưu công để lấy hàng từ cảng về tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị NHTMCP Ngoại thương - Sở giao dịch sớm có ý kiến trả lời đơn vị về phương án tái cơ cấu đơn vị đã gửi, trong đó có việc cơ cấu lại NH và tiếp tục giải ngân.

- Giao Cục Thuế Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo UBND TP và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ thủ tục, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

- Giao NHNN CN Hà Nội đôn đốc NHTMCP Ngoại thương sớm có ý kiến trả lời đơn vị, báo cáo UBND TP trong tháng 11/2013.

33

CT CP Đầu tư Tài chính & XD Việt Nam (Tầng 3, tòa nhà An Minh, 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa)

- Hướng dẫn, hỗ trợ hoàn tất thủ tục giải thể CT CP Cổ phần Giao Dịch Hàng Hóa Hoàng Gia để Công ty Đầu tư Tài chính và Xây dựng Việt Nam được điều chỉnh đăng ký kinh doanh.

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013.

34

CT CP XNK Tạp phẩm TOCONTAP (36 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm)

- Cho phép Công ty được tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển CN Hà Nội cho những phương án kinh doanh có hiệu quả mặc dù đã phát sinh nợ quá hạn tại một số Ngân hàng.

- Giao NHNN Chi nhánh HN đôn đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển CN Hà Nội thẩm định những phương án hiệu quả của CT để xem xét cho vay theo quy định và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

35

CT CP Liên minh Phú Gia (Số 8, ngõ 91/16 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy)

- Đề nghị được hỗ trợ đào tạo về kiến thức quản lý, điều hành doanh nghiệp và hỗ trợ giới thiệu các khách hàng có liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh xe ô tô, xe máy, các đơn vị ngành công nghiệp khác có sử dụng đến sơn và hóa chất.

- Giao Sở Kế hoạch Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ), Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong năm 2013.

36

CT TNHH Agricare Việt Nam (Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 đường Phạm Văn Đồng, Q. Cầu Giấy)

- Đề nghị được gia hạn các loại thuế liên quan đến hàng nhập khẩu (được áp dụng chế độ thuế như trước đây) tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh.

- Đề nghị Hải quan chấp nhận bảo lãnh ngân hàng cho doanh nghiệp trong vấn đề nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất theo Luật quản lý thuế.

- Đề nghị Thành phố có quy hoạch khu CN dành riêng cho các ngành hàng lĩnh vực độc hại đối với môi trường (hóa chất, thuốc Bảo vệ thực vật) để doanh nghiệp có nơi để mở rộng SXKD (xây dựng kho, xưởng chế biến).

- Giao Cục Hải quan Hà Nội nghiên cứu, trả lời doanh nghiệp và báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2013

- Giao Sở Công thương nghiên cứu, đề xuất

37

CT CP Đầu tư XD nam Hà Nội (Số 104 Trần Phú, TTr Thường Tín, H. Thường Tín)

- Đề nghị các cơ quan chức năng giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, bãi đỗ xe không phép khu vực xã Liên Phương, xã Thư Phú và lòng đường tỉnh lộ 71 (huyện Thường Tín) gây mất vệ sinh, ách tắc, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và nguồn thu của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh Chợ Liên Phương

- Đề nghị xem xét giảm giá thuê đất tại dự án chợ Lịm (huyện Phú Xuyên) vì giá được duyệt tại Quyết định 5018/QĐ-STC ngày 22/20/2012 của Sở Tài chính quá cao so với thu nhập từ chợ quê, chợ phiên truyền thống nên đã không thu hút được tiểu thương vào chợ.

Đề nghị cho khấu trừ vào tiền thuê đất (nộp 1 lần) hoặc hỗ trợ lãi suất cho số tiền doanh nghiệp đã ứng trước GPMB dự án Chợ Liên Phương (huyện Thường Tín)

- Giao UBND huyện Thường Tín chỉ đạo kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 11/2013.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, báo cáo UBND TP và trả lời doanh nghiệp

38

TCT Thương mại Hà Nội

- Thực hiện Quyết định 4672/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của UBND TP phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã và phương án bồi thường hỗ trợ GPMB của UBND phường Kim Mã, TCT Thương mại đã dừng kinh doanh từ năm 2012 và chuẩn bị các điều kiện đề nghị bàn giao mặt bằng địa điểm 137 Sơn Tây (CV 510/TCT-QLML ngày 8/7/2013 gửi ban GPMB và BQL dự án). Đề nghị các cơ quan chức năng sớm tiếp nhận mặt bằng để triển khai dự án và cho TCT được miễn tiền thuê đất, thuế đất hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà, thuê đất của TCT từ tháng 6/2012 đến khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND quận Ba Đình xem xét, giải quyết, báo cáo UBND Thành phố và trả lời doanh nghiệp trong tháng 11/2013

 

Thuộc tính Công văn 8466/UBND-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8466/UBND-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8466/UBND-CT

Lược đồ Công văn 8466/UBND-CT tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8466/UBND-CT tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8466/UBND-CT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8466/UBND-CT tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8466/UBND-CT tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hà Nội

           • 12/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực