Công văn 8584/BTP-HCTP

Công văn 8584/BTP-HCTP năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8584/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực 2012


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8584/BTP-HCTP
V/v hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Bộ Tư pháp nhận được công văn số 638/STP-HCTP ngày 18/10/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh về đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định rõ: thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ thuộc về Phòng Tư pháp cấp huyện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì các quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP hết hiệu lực vì được thay thế bởi Nghị định số 04/2012/NĐ-CP Do vậy, các quy định hướng dẫn của Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp liên quan đến việc chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ văn bản song ngữ (hướng dẫn thực hiện điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP) đương nhiên hết hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 05/3/2012, việc chứng thực bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ được thực hiện thống nhất theo quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về vấn đề này.

 

 

 Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Thuộc tính Công văn 8584/BTP-HCTP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8584/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/10/2012
Ngày hiệu lực 25/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8584/BTP-HCTP

Lược đồ Công văn 8584/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8584/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực 2012
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8584/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Nguyễn Công Khanh
Ngày ban hành 25/10/2012
Ngày hiệu lực 25/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 8584/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực 2012

Lịch sử hiệu lực Công văn 8584/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực 2012

  • 25/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực