Công văn 8601/BTC-NSNN

Công văn 8601/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn địa phương phân cấp nguồn thu để lại cho xã để đầu tư các công trình tại xã do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8601/BTC-NSNN 2014 phân cấp nguồn thu để lại đầu tư các công trình tại xã


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8601/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn các địa phương phân cấp nguồn thu để lại cho xã để đầu tư các công trình tại xã.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và để đảm bảo nguồn lực cho ngân sách xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương trong việc phân cấp nguồn thu ngân sách và phí bảo trì đường bộ cho xã như sau:

1. Về phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã:

a) Việc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã phải đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 26/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn; theo đó việc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã phải đảm bảo nguyên tắc:

- Phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cấp xã;

- Phù hợp với việc phân định nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giao cho ngân sách xã không vượt tỷ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các khoản thu đó; riêng đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Ngân sách nhà nước, tỷ lệ phân chia cho ngân sách xã, thị trấn tối thiểu là 70%.

- Khi phân cấp nguồn thu cho xã phải căn cứ vào nhiệm vụ chi, khả năng thu từ các nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; phân cấp tối đa nguồn thu tại chỗ, đảm bảo các xã có nguồn thu cân đối được nhiệm vụ chi thường xuyên, các xã có nguồn thu khá có phần dành để đầu tư phát triển, hạn chế việc bổ sung từ ngân sách cấp trên, tăng số xã tự cân đối được ngân sách, giảm dần số xã phải nhận bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên.

b) Năm 2014 và 2015 là các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện theo phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp xã đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, để đảm bảo nguồn lực cho ngân sách xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các biện pháp sau:

- Dự toán ngân sách địa phương năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và Hội đồng nhân dân quyết định, do vậy đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các giải pháp nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, chống thất thu, nợ đọng thuế để phấn đấu tăng thu so với dự toán đã được giao. Trường hợp có tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao, sau khi đã dành nguồn cải cách tiền lương theo chế độ quy định, phần còn lại đề nghị các địa phương ưu tiên phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2015 (năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015), đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách xã. Trường hợp việc phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã chưa đảm bảo các nguyên tắc nêu tại điểm a khoản 1 văn bản này, thì đề nghị khi cân đối ngân sách địa phương năm 2015 thực hiện hỗ trợ lại cho ngân sách xã tương ứng với số tiền thu ngân sách trên địa bàn xã được phân cấp quản lý nhưng chưa phân cấp cho ngân sách xã để có nguồn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các địa phương chưa phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn xã cho xã hoặc mới phân cấp một phần, thực hiện hỗ trợ trở lại cho ngân sách xã số tiền thu tiền từ sử dụng đất phát sinh trên địa bàn xã mà xã chưa được hưởng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng tại xã. Đồng thời, khi xây dựng dự toán NSĐP phải ưu tiên phân bổ cho thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2. Đề nghị các địa phương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ:

Phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào Quỹ địa phương. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ, phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô giữa phần nộp vào ngân sách địa phương để cấp chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và phần bổ sung Quỹ địa phương. Việc xác định tỷ lệ phân chia phải cân đối giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và yêu cầu về quản lý bảo trì hệ thống đường địa phương; phù hợp với tình hình thu chi ngân sách địa phương và đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, hiệu quả.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Văn phòng BCĐTW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8601/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8601/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8601/BTC-NSNN 2014 phân cấp nguồn thu để lại đầu tư các công trình tại xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8601/BTC-NSNN 2014 phân cấp nguồn thu để lại đầu tư các công trình tại xã
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8601/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8601/BTC-NSNN 2014 phân cấp nguồn thu để lại đầu tư các công trình tại xã

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8601/BTC-NSNN 2014 phân cấp nguồn thu để lại đầu tư các công trình tại xã

           • 27/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực