Công văn 861/BNN-KTHT

Công văn 861/BNN-KTHT năm 2019 về xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 861/BNN-KTHT 2019 xây dựng kế hoạch trung hạn ổn định đời sống người dân


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/BNN-KTHT
V/v xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đầu tư n định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cLuật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn; Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thtướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái đnh cư các dự án thủy lợi, thủy điện; Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và Công văn số 05/BNN-KH ngày 02/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đi sống dân cư (Chi tiết theo Đcương hướng dẫn đính kèm).

Báo cáo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) theo địa chỉ số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/3/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

(Bản mềm Báo cáo đề nghị gửi theo địa chỉ email: manhbv.ptnt@mard.gov.vn: Điện thoại liên hệ: 0243.7347234, di động: 0913.056.096).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Lưu VT, KTHT (m22b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 861/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kết quả lập dự án

- Tổng số có….công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh có di dân, tái định cư thuộc phạm vi điều chỉnh và điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 1 và Điều 23 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải lập Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư.

- Nêu rõ căn cứ pháp lý của từng công trình (Các văn bản do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, Thủ tướng phê duyệt dự án đầu tư; năm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...), là cơ sở để lập dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

- Kết quả lập Dự án đầu tư ổn định đời sống, sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh: Đã phê duyệt... dự án (Số quyết định phê duyệt……); đang lập.... dự án; chưa lập....dự án.

2. Kết quả thực hiện các nội dung đầu tư

- Tổng số hộ được hỗ trợ....hộ, bao gồm: ……..hộ tái định cư; …….hộ sở tại bị ảnh hưởng do thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư.

- Hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao với tổng số….ha, …..con, trong đó đã thực hiện hỗ trợ....ha, ...con

- Hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông, lâm kết hợp với tổng diện tích là…… ha, trong đó đã thực hiện là …..ha.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề với tổng số ……người, trong đó đã hỗ trợ....người.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư với tổng số …….công trình, trong đó đã thực hiện hoàn thành....công trình.

- Sắp xếp n định dân cư cho điểm tái định cư tập trung không có điều kiện ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư và bị ảnh hưng do thiên tai với tổng số....hộ, trong đó đã thực hiện hoàn thành....hộ.

3. Kết quả thực hiện vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư các dự án đầu tư ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện được duyệt là ...triệu đồng; trong đó: Ngân sách trung ương...triệu đồng; ngân sách địa phương....triệu đồng; vốn khác ……triệu đồng.

- Tổng vốn đã giao là…… triệu đồng; trong đó: Ngân sách trung ương...triệu đồng; ngân sách địa phương....triệu đồng; vốn khác ……triệu đồng.

- Tổng giá trị đã giải ngân là ……triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương...triệu đồng; ngân sách địa phương....triệu đồng; vốn khác…….triệu đồng.

4. Đánh giá chung

- Mặt được

- Một số mặt tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 -2025

1. Căn cứ lập kế hoạch

2. Mục tiêu đầu tư: Nêu rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cần đạt được.

3. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện

4. Kế hoạch thực hiện các nội dung đầu tư, hỗ trợ

- Tổng số hộ sẽ được hỗ trợ...,hộ, bao gồm: …….hộ tái định cư; ………hộ sở tại bị ảnh hưởng do thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư.

- Hỗ trợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao với tổng số …….ha, ………con.

- Hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển rừng và sản xuất nông, lâm kết hợp với tổng diện tích là ……..ha.

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề ……người.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư với tổng số …….công trình.

- Sp xếp ổn định dân cư cho điểm tái định cư tập trung không có điều kiện n định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư và bị ảnh hưởng do thiên tai với tổng số....hộ.

5. Tổng nhu cầu vốn đầu tư

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là: ....triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương ………..triệu đồng; ngân sách địa phương…….. triệu đồng; các nguồn vốn khác ……triệu đồng.

- Phân kỳ đầu tư: Năm 2021 là... triệu đồng, năm 2022 là....triệu đồng, năm 2023 là....triệu đồng, năm 2024 là triệu đồng, năm 2025 là …….triệu đồng (trong đó phân rõ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác).

(Chi tiết tổng hợp theo các Phụ biểu 1, 2, 3, 4 đính kèm)

6. Các giải pháp thực hiện

7. Đề xuất, kiến nghị./.

 

PHỤ BIỂU 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 CÁC DỰ ÁN ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH S64/QĐ-TTG NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 861/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT

Danh mục d án

Đa điểm XD

Năng lực thiết kế (hộ)

Thi gian KC-HT

Quyết định đu tư

Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020

Giai đon 2016-2020

Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đon 2021-3025

Squyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Ước gii ngân đến hết năm 2019

Dkiến kế hoạch năm 2020

Tng s(tất c các ngun vn)

Trong đó: NSTW

Tng s(tất ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tng số

Vn ĐTPT

Vốn SNKT

Tng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tng s (tt ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Vốn ĐTTT

Vn SNKT

Tng

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

Tng

Vn ĐTPT

Vốn SNKT

Tng

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án khởi công và hoàn thành, bàn giao da vào s dng giai đoạn 2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sng và sn xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thy lợi) ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án ổn đnh đời sng và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thy lợi).………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án chuyn tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thy đin (thy lợi) …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sng và sn xuất cho người dân sau TĐC thy điện (thủy lợi) ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 2

DỰ KIN DANH MỤC VÀ KHOẠCH ĐU TƯ TRUNG HẠN VN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 -2025 CÁC DỰ ÁN N ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 861/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn VT: Triệu đồng

STT

Danh mục d án

Địa điểm XD

Năng lc thiết kế (h)

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế số vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020

Lũy kế số vốn giải ngân đến hết 31/01/2021

Nhu cầu đu tư 5 m giai đoạn 2021-2025

S quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất ccác nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tng s(tất c các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tng s(tất cả các nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng s

Vn ĐTPT

Vn SNKT

Tng s

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

Tng s

Vn ĐTPT

Vốn SNKT

Tng

Vn ĐTPT

Vốn SNKT

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án chuyn tiếp tgiai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2121- 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án ổn định đời sống và sn xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy lợi)……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy lợi) …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án khi công mới trong giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thy điện (thủy lợi) ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sng và sản xuất cho người dân sau TĐC thy điện (thủy lợi)………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 3

DỰ KIN PHÂN KỲ THỰC HIỆN KHOẠCH ĐU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

CÁC DỰ ÁN N ĐỊNH ĐỜI SNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 18/11/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 861/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Tng nhu cầu vn đầu tư giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch năm 2021

Kế hoạch năm 2022

Kế hoạch năm 2023

Kế hoch năm 2024

Kế hoạch năm 2025

Tng s(tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tt cả các nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tng số (tt ccác nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tng số (tt ccác nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tng s (tt ccác nguồn vn)

Trong đó: NSTW

Tng s

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

Tng s

Vốn ĐTPT

Vốn SNKT

Tng số

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

Tng số

Vốn ĐTPT

Vốn SNKT

Tng s

Vốn ĐTPT

Vn SNKT

Tng s

Vn ĐTPT

Vốn SNKT

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án chuyn tiếp tgiai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2121- 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án ổn định đời sống và sn xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy lợi)……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy lợi) …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án khi công mới trong giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thy điện (thủy lợi) ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án n định đời sng và sản xuất cho người dân sau TĐC thy điện (thủy lợi)………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 4

CÁC CHTIÊU THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN N ĐỊNH ĐỜI SNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ KHOẠCH 2021-2025
(Kèm theo Công văn số 861/BNN-KTHT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Ch tiêu

ĐVT

Theo quyết định phê duyệt hoặc dự kiến

Ước thực hiện đến năm 2019

Kế hoạch năm 2020

Dự kiến năm 202

Dự kiến năm 2022

Dự kiến năm 2023

Dự kiến năm 2024

Dự kiến năm 2025

Khối lượng

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vn đu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Khối lượng

Vn đầu tư (triệu đồng)

 

TỔNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án ổn định đi sống và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy lợi)……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Htrợ chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trkinh tế cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Cây trồng

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vật nuôi

Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

H tr hc nghề cho người lao động

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sa chữa, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng

Công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sắp xếp n định dân cư

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi phí khác và d phòng

Triu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án ổn định đời sng và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy li)……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ chuyển đi sang cây trồng, vật nuôi có giá trkinh tế cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

y trồng

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Vật nuôi

Con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

H tr hc nghề cho người lao đng

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sửa cha, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng

Công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sắp xếp n định dân cư

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi phí khác và d phòng

Triu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án ổn định đời sng và sản xuất cho người dân sau TĐC thủy điện (thủy li) ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 861/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu861/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 861/BNN-KTHT

Lược đồ Công văn 861/BNN-KTHT 2019 xây dựng kế hoạch trung hạn ổn định đời sống người dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 861/BNN-KTHT 2019 xây dựng kế hoạch trung hạn ổn định đời sống người dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu861/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 861/BNN-KTHT 2019 xây dựng kế hoạch trung hạn ổn định đời sống người dân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 861/BNN-KTHT 2019 xây dựng kế hoạch trung hạn ổn định đời sống người dân

            • 14/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực