Công văn 8637/BGDĐT-KHTC

Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8637 /BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao công văn gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện đối với các dự án đã được giao dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2012 theo Loại 490 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, các Khoản 494, 501, 502 (kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư), mã số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 33/2008/QĐ-BTC hệ thống Mục lục">110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án, các hoạt động đã được giao dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT nhưng không thuộc đối tượng theo công văn số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định. Thời hạn chi tiêu, quyết toán, xử lý số dư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn xử lý.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục CSVC&TBTHĐCTE (để phối hợp);
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8637/BGDĐT-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8637/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 17/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8637/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8637/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành 17/12/2012
Ngày hiệu lực 17/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 8637/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư

  • 17/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực