Công văn 867/TTg-KTN

Công văn 867/TTg-KTN về rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 867/TTg-KTN rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 867/TTg–KTN
V/v rà soát kiểm tra, đánh giá các dự án trồng rừng sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn: số 6283/BKH-ĐTNN ngày 7 tháng 9 năm 2010, số 1518/BKHĐT-ĐTNN ngày 14 tháng 3 năm 2011, số 2623/BKHĐT-ĐTNN ngày 27 tháng 4 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1068/BNN-TCLN ngày 20 tháng 4 năm 2011), Quốc phòng (công văn số 960/BQP-KT ngày 21 tháng 4 năm 2011), Công an (công văn số 1060/BCA-A81 ngày 25 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1453/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 5 năm 2011) về việc rà soát kiểm tra, đánh giá các dự án trồng rừng sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các công việc sau đây:

a) Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư 2005 theo hướng: quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, điều kiện và trình tự thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nhiều diện tích đất, dự án trồng rừng, đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho cơ quan quốc phòng, an ninh địa phương và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi cấp phép;

b) Ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với việc tuân thủ các quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận đầu tư, triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng Bộ đã được Chính phủ quy định, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, kiểm tra việc triển khai các dự án nói chung và các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài tại các vùng nhạy cảm về an ninh quốc phòng, đặc biệt là các dự án có quy mô sử dụng diện tích đất lớn; kiểm soát chặt chẽ về nhân thân và hoạt động của người lao động nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại các địa bàn triển khai các dự án trồng rừng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng tôn giáo...

3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh:

a) Trong thời gian Chính phủ soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh không cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Chủ động phối hợp với cơ quan quốc phòng, công an trên địa bàn thực hiện rà soát kỹ đối với diện tích đất đã cho thuê tại các dự án trồng rừng có vốn đầu tư nước ngoài; trên cơ sở đó thống nhất với Nhà đầu tư loại ra khỏi phạm vi triển khai dự án trồng rừng đối với diện tích đất nằm trong khu vực biên giới, khu vực quân sự, khu vực chồng lấn với các dự án khác;

c) Các doanh nghiệp được tiếp tục triển khai thực hiện trồng rừng đối với diện tích đất đã có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và không trùng vào tiêu chí quy hoạch là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Trường hợp doanh nghiệp đã trồng rừng trên diện tích đất đã làm hồ sơ và được chính quyền địa phương đồng ý chủ trương nhưng chưa có quyết định cho thuê đất: chính quyền địa phương thống nhất địa điểm với cơ quan quốc phòng, công an nếu không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng thì trước mắt, cho phép doanh nghiệp tiếp tục chăm sóc, bảo vệ rừng, đồng thời doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê đất trồng rừng;

đ) Không tiếp tục xem xét cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất đối với diện tích chưa có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể thực hiện mục tiêu trồng rừng nguyên liệu thông qua hình thức liên kết với các hộ dân, các tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất để trồng rừng; theo hình thức này các hộ dân, các tổ chức vẫn là chủ sử dụng đất;

Trên cơ sở diện tích đã có quyết định cho thuê đất theo các nguyên tắc xử lý nêu trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh diện tích đất cho thuê trồng rừng phù hợp với quyết định cho thuê đất; đồng thời bổ sung thêm hình thức hợp tác liên kết với các hộ dân, các tổ chức kinh tế để tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai dự án trồng rừng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, TKBT, NC, KNTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), Lnh. 92

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 867/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu867/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 867/TTg-KTN

Lược đồ Công văn 867/TTg-KTN rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 867/TTg-KTN rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu867/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 867/TTg-KTN rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 867/TTg-KTN rà soát kiểm tra, đánh giá dự án trồng rừng sản xuất

             • 31/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực