Công văn 8693/BGTVT-TCCB

Công văn 8693/BGTVT-TCCB năm 2021 về rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8693/BGTVT-TCCB 2021 thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về thanh niên


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8693/BGTVT-TCCB
V/v rà soát đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Đảng, đoàn thể;
- Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Thực hiện Công văn số 4030/BNV-CTTN ngày 18/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan:

1. Rà soát, báo cáo thực trạng về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay tại cơ quan, đơn vị. Đánh giá mặt được, hạn chế, tồn tại của mô hình tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay.

2. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên thống nhất trên cả nước; đồng thời đề xuất về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới (có đề cương, biểu mẫu phụ lục kèm theo).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 28/8/2021 (file mềm gửi qua địa chỉ email hoatm@mt.gov.vn) để tổng hợp, gửi Bộ Nội vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (Hoà).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TCCB
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Thanh

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN HIỆN NAY
(Kèm theo Công văn số: 4030/BNV-CTTN ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

I. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG

Việc triển khai thực hiện Nghị định 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên:

1. Việc phân cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Việc bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên (chuyên trách, kiêm nhiệm).

3. Đánh giá

a) Mặt được;

b) Tồn tại, hạn chế;

c) Nguyên nhân.

4. Kiến nghị, đề xuất

a) Về tổ chức bộ máy;

b) Về tiêu chuẩn, điều kiện công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

c) Kiến nghị, đề xuất khác.

(kèm theo phụ lục 01)

II. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ:

1. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên thuộc Sở Nội vụ theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV (tên gọi hiện nay).

2. Số công chức được bố trí thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay

a) Sở Nội vụ;

b) Sở, ngành khác;

c) Phòng Nội vụ cấp huyện;

d) Cấp xã.

(kèm theo phụ lục 2)

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

3. Đánh giá

a) Mặt được;

b) Tồn tại, hạn chế;

c) Nguyên nhân.

4. Kiến nghị, đề xuất

4.1. Về tổ chức bộ máy

Từ thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay, đề nghị đề xuất mô hình tổ chức bộ máy trong thời gian tới để thực hiện đầy đủ, toàn diện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tổ chức ngang tầm với nhiệm vụ), tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được tổ chức.

a) Cấp Trung ương;

b) Cấp tỉnh;

c) Cấp huyện;

d) Cấp xã.

4.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên

a) Cấp Trung ương;

b) Cấp tỉnh;

c) Cấp huyện;

d) Cấp xã.

4.3. Các kiến nghị, đề xuất khác

 


BỘ,(NGÀNH)…………
-------

Phụ lục 01

 

DANH SÁCH THỐNG KÊ

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN CỦA ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN THÁNG 9/2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC-B….. ngày tháng năm 2021 của Bộ, (ngành)…...)

(Đơn vị tính: Người)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Ngạch công chức

Chuyên ngành đào tạo

Thời gian công tác

Điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

Thời gian tuyển dụng

Số năm, tháng làm QLNN về TN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8693/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8693/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2021
Ngày hiệu lực23/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(27/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8693/BGTVT-TCCB

Lược đồ Công văn 8693/BGTVT-TCCB 2021 thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8693/BGTVT-TCCB 2021 thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về thanh niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8693/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hữu Thanh
        Ngày ban hành23/08/2021
        Ngày hiệu lực23/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (27/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8693/BGTVT-TCCB 2021 thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về thanh niên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8693/BGTVT-TCCB 2021 thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về thanh niên

              • 23/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực