Thông báo 87/TB-VPCP

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 87/TB-VPCP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Ngày 05 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 đầu cầu trực tuyến.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ và ý kiến của đại diện các Bộ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010:

Dự thảo Báo cáo đã khái quát được những kết quả, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện 05 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính); đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong 10 năm qua, cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và tăng cường hội nhập quốc tế.

Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu để chuyển đổi mô hình tăng cường và phát triển kinh tế

2. Về dự thảo Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020:

Cần tập trung làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình; cụ thể là:

a) Mục tiêu

- Văn kiện Đaị hội lần thứ XI của Đảng đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, trong đó có hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. Coi trọng cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Cải cách hành chính phải hướng tới việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, hiệu lực và hiệu quả.

- Cải cách hành chính phải gắn liền với việc đảm bảo thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

- Cải cách hành chính phải ưu tiên xây dựng đội

b) Những nhiệm vụ chủ yếu là:

- Cải cách thể chế, bao gồm: Pháp luật, cơ chế, chính sách. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trước hết là quy trình xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. Luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cần quy định cụ thể, tăng tính khả thi. Tiến hành cải cách thể chế ở những lĩnh vực đang có nhiều trở ngại, bức xúc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (chính sách, pháp luật về đất đai, về quản lý doanh nghiệp nhà nước, về xã hội hóa các dịch vụ công như y tế, giáo dục, văn hóa v.v …). Trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường, phải nghiên cứu, quán triệt một cách đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Trên cơ sở kết quả thống kê, rà soát thủ tục hành chính của Đề án 30, các cơ quan từ trung ương đến địa phương phải khẩn trương sửa đổi, bổ sung, bãi bõ hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung,

- Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đề cao kỷ luật, kỷ cương. Tiến hành tổng rà soát về vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, tổ chức khác thuộc bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm các đơn vị sự nghiệp của nhà nước). Trên cơ sở kết quả tổng rà soát, Chính phủ sẽ chỉ đạo việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định đúng chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả.

Hoàn thiện cơ chế phân cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về quy hoạch và những định hướng phát triển, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra; đồng thời đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả. Tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và tinh giản biên chế. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân.

- Về cải cách tài chính tài công: Động viên hợp lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về Quản lý chặt chẽ việc vay và trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong giới hạn

Đổi mới căn bản cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ Xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo,

Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục.

Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sở y tế công lập

- Về hiện đại hóa nền hành chính: Đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ điện tử để giảm hội họp, giấy tờ, xử lý nhanh công việc. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp và trong việc giải quyết thủ tục hành chính giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

c) Về giải pháp thực hiện Chương trình:

- Về nhận thức: Lãnh đạo các Bộ, cơ quan, địa phương phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; cần đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

- Phân công, bố trí các cán bộ, công chức, viên chức có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm và trình độ, năng lực cao làm công tác cải cách hành chính.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân, mọi tổ chức có thể đóng góp vào sự nghiệp cải cách hành chính.

3. Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trình Chính phủ xem xét, quyết định tại phiên họp Chính phủ tháng 4 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b). M

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu87/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2011
Ngày hiệu lực15/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Lược đồ Công văn 87/TB-VPCP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 87/TB-VPCP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu87/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/04/2011
        Ngày hiệu lực15/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 87/TB-VPCP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 87/TB-VPCP chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

              • 15/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực