Công văn 8708/VPCP-KGVX

Công văn 8708/VPCP-KGVX năm 2018 về đào tạo liên thông tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8708/VPCP-KGVX
V/v đào tạo liên thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công an.

Xét kiến nghị của Bộ Công an và ý kiến đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 3350/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an; căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an:

1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an theo đúng quy định tại Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với đặc thù đào tạo của ngành công an.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính văn bản 8708/VPCP-KGVX
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8708/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày hiệu lực 12/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tháng trước
(14/09/2018)
Download văn bản 8708/VPCP-KGVX

Lược đồ văn bản

Công văn 8708/VPCP-KGVX 2018 đào tạo liên thông tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8708/VPCP-KGVX 2018 đào tạo liên thông tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8708/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày hiệu lực 12/09/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 tháng trước
(14/09/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 12/09/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/09/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực