Công văn 8724/BTC-QLKT

Công văn 8724/BTC-QLKT năm 2019 về cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8724/BTC-QLKT 2019 cung cấp thông tin tài chính chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8724/BTC-QLKT
V/v cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho KBNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi: ……………………………………………………

Năm 2015 Quốc hội thông qua Luật kế toán, theo đó tại Điều 30 quy định về báo cáo tài chính nhà nước. Ngày 14/3/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước hướng dẫn Điều 30 (Luật kế toán) quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin lập Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó: Các đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm tổng hợp thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, ngày 01/11/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Theo đó, các đơn vị là đơn vị kế toán cấp trên có trách nhiệm tổng hợp BCTC của các đơn vị cấp dưới trực thuộc mình (Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo bổ sung thông tin) gửi KBNN đồng cấp để lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Hiện nay trong phạm vi tổng hợp báo cáo tài chính của một số đơn vị kế toán cấp trên còn có đơn vị kế toán đang thực hiện chế độ kế toán chủ đầu tư theo Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (sau đây gọi tắt là các đơn vị thực hiện Thông tư 195) của Bộ Tài chính. Các đơn vị này chưa được quy định để lập báo cáo tài chính làm cơ sở cho đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC nêu trên. Do đó, để đảm bảo yêu cầu tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và gửi cho KBNN theo đúng thời hạn quy định, đối với năm tài chính 2018, 2019 Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Thông tư 195/2012/TT-BTC , như sau:

(1) Đơn vị dự toán cấp trên tiếp nhận và kiểm tra báo cáo của các đơn vị thực hiện Thông tư 195/2012/TT-BTC theo quy định;

(2) Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán (mẫu B01-CĐT) của từng đơn vị thực hiện Thông tư 195/2012/TT-BTC , lấy chỉ tiêu "Nguồn vốn" (mã số 400) để lập Bảng tổng hợp chỉ tiêu nguồn vốn (Phụ lục đính kèm);

(3) Căn cứ dòng tổng cộng trên Bảng tổng hợp chỉ tiêu nguồn vốn để đưa vào chỉ tiêu số 46 và chỉ tiêu 75 trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp (mẫu B01/BCTC-TH ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC) của đơn vị cấp trên.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- KBNN (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục QLKT (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019)

Đơn vị dự toán cấp 1: ……..
Mã chương:
…………………

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NGUỒN VỐN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 195/2012/TT-BTC

Năm.......

Đơn vị tính:

STT

Đơn v chủ đầu tư

NGUỒN VN

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

1

2

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

Ghi chú:

- S liệu cột 1, cột 2 được lấy từ chỉ tiêu "Nguồn vn" (mã s 400) cột 3, cột 4 trên Bảng Cân đi kế toán (mẫu B01-CĐT) của từng đơn vị kế toán thực hiện Chế độ kế toán chủ đầu tư ban hành theo Thông tư số 195/2012/TT-BTC.

- Số liệu dòng "Tổng cộng" được đưa vào chỉ tiêu 46 và chỉ tiêu 75 trên Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp (mẫu B01/BCTC-TH ban hành kèm theo Thông tư s 99/2018/TT-BTC) của đơn vị tổng hợp báo cáo tài chính.

 


NGƯỜI LP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm …..
NGƯỜI KIM SOÁT
(Ký, họ tên)

 

DANH SÁCH GỬI XIN Ý KIẾN CÔNG VĂN 8724/BTC-QLKT NGÀY 31/7/2019.

1. UBND 63 tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương.

2. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

3. Kho bạc Nhà nước

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8724/BTC-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8724/BTC-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực31/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8724/BTC-QLKT

Lược đồ Công văn 8724/BTC-QLKT 2019 cung cấp thông tin tài chính chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8724/BTC-QLKT 2019 cung cấp thông tin tài chính chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8724/BTC-QLKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Đức Chính
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực31/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 8724/BTC-QLKT 2019 cung cấp thông tin tài chính chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Công văn 8724/BTC-QLKT 2019 cung cấp thông tin tài chính chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước

          • 31/07/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực