Công văn 8759/BKHĐT-TH

Công văn 8759/BKHĐT-TH năm 2017 về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8759/BKHĐT-TH 2017 dự kiến phân bổ đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8759/BKHĐT-TH
V/v dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2018

Hà Hội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch năm 2018 của Chính phủ trình Quốc hội (Báo cáo số 463/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2017); Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) tại các Phụ lục kèm theo và hướng dẫn cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2018 phải bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 463/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017. Cụ thể như sau:

a) Góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2018 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong đó cơ cấu lại đầu tư công và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

b) Thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

c) Việc phân bổ vốn phải thực hiện theo đúng Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

d) Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2018 phải thuộc danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 và đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân đạt từ 30% kế hoạch năm 2017 đã giao đầu năm trở lên.

đ) Thứ tự ưu tiên b trí vốn:

- Bố trí vốn đ thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán.

- Bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 20% số vn ứng trước nguồn NSTW dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi.

- B trí đủ vốn đối ứng cho dự án sử dụng vn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo dự kiến kế hoạch trung hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ưu tiên bố trí vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Dự án chuyn tiếp hoàn thành trong năm 2018.

- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ được duyệt.

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chng, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường.

e) Mức vốn kế hoạch năm 2018 của từng dự án không được vượt quá tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2018-2020 còn lại của từng dự án.

2. Dự kiến danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018

Căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo nêu trên, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 với các nội dung sau:

a) Dự kiến danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho từng dự án theo các biểu mẫu số I, II, III và IV kèm theo, trong đó lưu ý bố trí đủ mức vn trung ương để thanh toán tối thiểu số nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn ứng trước quy định tại Phụ lục kèm theo.

b) Dự kiến các kết quả đạt được của phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018.

c) Các tồn tại, hạn chế trong phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2018, trong đó lưu ý làm rõ: số dự án chuyển tiếp và số dự án hoàn thành không bố trí đủ vốn theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và vượt quá thời gian quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ,...

Lưu ý: Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 bám sát các nguyên tắc, tiêu chí tại điểm 1 nêu trên để tránh trường hợp điều chỉnh phương án phân b nhiều lần. Năm 2018, thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công, Luật NSNN 2015 giao kế hoạch một lần, trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh toàn bộ số vốn phân bổ chưa đúng quy định của các bộ, ngành và địa phương để thu hồi ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, không thông báo cho các bộ, ngành và địa phương s vốn chưa đúng quy định để điều chỉnh lại như các năm trước.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Do thời gian gấp, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn trên đây, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính và qua thư điện tử theo địa chỉ [email protected] trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Đồng thời, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018.

2. Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, ngành trung ương và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

3. Do đây mới là s dự kiến Chính phủ báo cáo Quốc hội, nên trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nếu có sự thay đổi, đề nghị bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2018. Trong quá trình triển khai, nếu khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 (qua thư điện tử [email protected] hoặc https://dautucong.mpi.gov.vn) đ xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c TTg);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị liên quan trong Bộ (danh sách kèm theo);
- Sở KH&ĐT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8759/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8759/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8759/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 8759/BKHĐT-TH 2017 dự kiến phân bổ đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8759/BKHĐT-TH 2017 dự kiến phân bổ đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8759/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 8759/BKHĐT-TH 2017 dự kiến phân bổ đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018

         Lịch sử hiệu lực Công văn 8759/BKHĐT-TH 2017 dự kiến phân bổ đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018

         • 25/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực