Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8763/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số: 42/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Ngày 30/12/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Nay Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX theo Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX như sau:

I. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX

1. Các bước đánh giá, xếp loại

Bước 1. Giám đốc trung tâm GDTX tự đánh giá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX, mỗi giám đốc tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu giám đốc trung tâm GDTX tự đánh giá (Phụ lục I - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT) Ở từng tiêu chuẩn, giám đốc chuẩn bị các minh chứng liên quan đến các tiêu chí đã được quy định tại Chương II Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX, ghi rõ minh chứng vào phiếu đánh giá. Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng tiêu chí, giám đốc tự xếp loại chưa đạt chuẩn hoặc đạt chuẩn(loại trung bình, loại khá hoặc loại xuất sắc). Cuối cùng giám đốc tự đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và nêu hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX tham gia góp ý và đánh giá giám đốc

Đại diện của Ban chấp hành Công đoàn trung tâm GDTX làm công tác tổ chức buổi đánh giá thực hiện các bước sau:

2.1 Chủ tịch hoặc đại diện ban chấp hành Công đoàn chủ trì buổi đánh giá (cuộc họp) thông qua biểu quyết. Người chủ trì cuộc họp này cũng sẽ chủ trì cuộc họp tại bước 2.5 dưới đây.

2.2 Giám đốc báo cáo kết quả tự đánh giá trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu trung tâm GDTX.

2.3 Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm GDTX đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá giám đốc và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí, tiêu chuẩn vào Phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDTX (Phụ lục II - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT).

Để cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX góp ý và tham gia đánh giá giám đốc một cách tích cực, chủ động, khách quan, có hiệu quả, trung tâm GDTX cần:

- Sắp xếp và có thông báo lịch họp trước ít nhất một tuần để đảm bảo mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm GDTX đều có điều kiện dự họp, tối thiểu phải có 2/3 số người tham gia đánh giá dự họp (theo khoản 1- Điều 9, Quy định Chuẩn Giám đốc trung tâm GDTX);

- Trong cuộc họp cần quán triệt kĩ mục đích, yêu cầu việc đánh giá, xếp loại giám đốc theo Chuẩn, hướng dẫn chi tiết cách ghi Phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDTX;

- Tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX thảo luận, góp ý cho giám đốc ở tất cả các mặt hoạt động lãnh đạo, quản lý trung tâm GDTX của giám đốc diễn ra trong năm học; động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi thành viên tham gia đánh giá một cách trung thực, khách quan đối với giám đốc;

- Hướng dẫn và tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX ghi phiếu đánh giá giám đốc: tránh ghi phiếu đánh giá theo cách cho điểm trước, sau đó mới tìm minh chứng để chứng minh điểm vừa cho; để bảo đảm khách quan, công bằng, cần ghi phiếu đánh giá theo trình tự: (i) đọc kĩ tiêu chí cần đánh giá; (ii) tìm minh chứng, nguồn minh chứng thể hiện mức độ đạt từng tiêu chí của giám đốc (iii) cho điểm tiêu chí đúng theo mức độ đạt tiêu chí của giám đốc..

2.4 Kiểm số lượng phiếu đánh giá, niêm phong (nếu bước 2.5 dưới đây bố trí vào cuộc họp khác) và lập biên bản kiểm số lượng phiếu.

2.5 Các phó giám đốc, cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM trung tâm GDTX, với sự chứng kiến của giám đốc, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá giám đốc của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm GDTX; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho giám đốc theo mẫu phiếu trong Phụ lục III (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT)

Khi tổng hợp kết quả đánh giá giám đốc và các góp ý của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trung tâm GDTX, cần lưu ý phân tích cụ thể, kĩ lưỡng các thông tin sau đây:

- Các phiếu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX đánh giá giám đốc thuộc loại chưa đạt chuẩn.

 - Những ý kiến nhận xét trái chiều; những ý kiến chưa thống nhất giữa tự nhận xét đánh giá của giám đốc và của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về giám đốc trung tâm GDTX.

Nếu giám đốc có ý kiến không đồng tình thì được trình bày trong một văn bản riêng gửi cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Hồ sơ báo cáo cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo về kết quả đánh giá giám đốc trung tâm GDTX bao gồm: biên bản cuộc họp; phiếu giám đốc trung tâm GDTX tự đánh giá (Phụ lục I - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT); tổng hợp kết quả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDTX ( Phụ lục III - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ).

Phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDTX (Phụ lục II - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT) được niêm phong, lưu giữ theo qui định tại bộ phận tổ chức cán bộ của trung tâm.

Bước 3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của giám đốc trung tâm GDTX, tổng hợp kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm GDTX (được thể hiện trong Phụ lục I, Phụ lục III - Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT và biên bản cuộc họp) cùng với các nguồn thông tin xác thực khác, chính thức đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX.

Trường hợp không có sự thống nhất giữa tự đánh giá của giám đốc với đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm GDTX hoặc đánh giá của cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS HCM trung tâm GDTX, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có thể yêu cầu các đối tượng nêu trên gặp để trao đổi và tham khảo thêm thông tin từ các nguồn khác (cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tập thể lãnh đạo, chuyên viên của cơ quan quản lý trực tiếp...) trước khi đưa ra quyết định của mình. Kết quả đánh giá, xếp loại giám đốc theo Chuẩn được ghi vào mẫu phiếu trong Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT)

- Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới giám đốc trung tâm GDTX và tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm; lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản.

Trong quá trình đánh giá xếp loại, giám đốc trung tâm GDTX có quyền trình bày ý kiến của mình, nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX, quá trình đánh giá, xếp loại phải dựa vào các minh chứng phân định các mức của từng tiêu chí trong Phụ lục I (đính kèm công văn này).

Để có nguồn minh chứng xác thực, cần nghiên cứu kĩ các nội dung tại Phụ lục II (đính kèm công văn này).

3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Khi có khiếu nại, thắc mắc về đánh giá, xếp loại giám đốc, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp giám đốc trung tâm GDTX cần xem xét lại các minh chứng, tham khảo thêm ý kiến của cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp giám đốc; cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan khác để có kết luận (bằng văn bản) trả lời khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX. Văn bản kết luận được gửi đến cho người khiếu nại, thắc mắc.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hằng năm vào cuối năm học, giám đốc trung tâm GDTX tự đánh giá (bước 1, công văn này). Phiếu giám đốc trung tâm GDTX tự đánh giá được lưu giữ trong hồ sơ của giám đốc, được sao gửi cho sở Giáo dục và Đào tạo và là căn cứ để giám đốc trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch phấn đấu và công tác trong năm học sau.

2. Theo chu kì bổ nhiệm cán bộ (5 năm) hoặc do yêu cầu khác của công tác quản lý (tăng lương, đề bạt, quy hoạch cán bộ...), giám đốc sở giáo dục và đào tạo, tổ chức đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX, đảm bảo đủ các bước theo quy định tại Điều 9 Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm GDTX (ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT)

Kết quả đánh giá, xếp loại được làm tư liệu cho việc:

- Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của giám đốc trung tâm GDTX;

- Sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển giám đốc trung tâm GDTX và đề nghị xem xét, xử lý đối với những giám đốc trung tâm GDTX chưa đạt Chuẩn;

- Xét khen thưởng, kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với giám đốc trung tâm GDTX.

3. Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp theo Phụ lục III (đính kèm công văn này) và nộp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm GDTX lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30 tháng 7 hằng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: GDTX, TCCB, TH, TrH (để chỉ đạo);
- Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8763/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2010
Ngày hiệu lực30/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8763/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành30/12/2010
        Ngày hiệu lực30/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục

             • 30/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực