Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW về công tác phát triển Đảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết công tác phát triển Đảng


BỘ GI�O DỤC V� Đ�O TẠO
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 8788/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW về c�ng t�c ph�t triển Đảng

H� Nội, ng�y 06 th�ng 12 năm 2013

 

K�nh gửi:

- C�c đại học, học viện, c�c trường đại học, cao đẳng v� trung cấp chuy�n nghiệp;
- Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo c�c tỉnh, th�nh phố

 

Để chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ng�y 30/5/1998 của Bộ Ch�nh trị (kho� VIII) về "Tăng cường c�ng t�c ch�nh trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đo�n thể quần ch�ng v� c�ng t�c ph�t triển đảng vi�n trong trường học�, dự kiến tổ chức cuối th�ng 12/2013, Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo đ� gửi c�ng văn đề nghị c�c nh� trường v� Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo c�c tỉnh, th�nh phố b�o c�o tổng kết (xin gửi k�m theo danh s�ch thống k� c�c đơn vị đ� gửi b�o c�o t�nh đến hết th�ng 11/2013).

Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo đề nghị c�c đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuy�n nghiệp v� c�c sở gi�o dục v� đ�o tạo tiếp tục gửi b�o c�o t�nh h�nh triển khai thực hiện Chỉ thị 34�CT/TW, cập nhật số liệu kết nạp đảng vi�n trong trường học đến hết th�ng 11/2013. B�o c�o gồm c�c nội dung sau:

- Những thuận lợi, kh� khăn trong qu� tr�nh triển khai.

- Đ�nh gi� t�c động đến học sinh, sinh vi�n, c�n bộ gi�o vi�n trẻ khi được kết nạp đảng. Việc chuyển sinh hoạt đảng đối với học sinh, sinh vi�n sau khi tốt nghiệp ra trường.

- C�c kiến nghị đề xuất v� phương hướng triển khai trong thời gian tới.

- Thống k� c�ng t�c ph�t triển đảng vi�n theo mẫu gửi k�m (đối với c�c đơn vị đ� gửi b�o c�o, tiếp tục bổ sung cập nhật số liệu kết nạp đảng vi�n trong trường học năm 2012 v� đến hết th�ng 11 năm 2013).

B�o c�o gửi về Bộ Gi�o dục v� Đ�o tạo trước ng�y 13/12/2013 (qua Vụ C�ng t�c học sinh, sinh vi�n) - 49 Đại Cồ Việt - H� Nội, đ/c Nguyễn Xu�n H�, ĐT: 04. 38694984; 0123.748.5979; gửi bản mềm qua e.mail: nxha@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như tr�n ;
- TT. Trần Quang Qu� ( để b/c);
- Văn ph�ng BCS Đảng Bộ GDĐT (để ph/h);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ C�NG T�C
HỌC SINH, SINH VI�N
Ngũ Duy Anh

 

PHỤ LỤC

DANH S�CH C�C ĐƠN VỊ Đ� GỬI B�O C�O TỔNG KẾT CHỈ THỊ 34-CT/TW VỀ C�NG T�C PH�T TRIỂN ĐẢNG TRONG TRƯỜNG HỌC T�NH ĐẾN HẾT TH�NG 11/2013
(Gửi k�m c�ng văn số 8788 /BGDĐT- CTHSSV ng�y 06/12/2013)

I. C�c đại học, học viện, trường đại học

1

Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định

2

Trường ĐHCN Vạn Xu�n (Nghệ An)

3

Trường ĐH Dầu kh� Việt Nam (H� Nội)

4

Trường ĐH Vinh

5

Trường ĐH Thủ Dầu Một

6

Trường ĐH Cần Thơ

7

Trường ĐHSP TP. Hồ Ch� Minh

8

Trường ĐH Đ� Lạt (L�m Đồng)

9

Trường ĐH Luật TP. Hồ Ch� Minh

10

Trường ĐH Duy T�n (Đ� Nẵng)

11

Trường ĐH X�y dựng Miền Trung (Ph� Y�n)

12

Trường ĐH Đồng Th�p

13

Trường ĐH Yersin (Đ� Lạt - L�m Đồng)

14

Trường ĐH C�ng nghiệp Việt Tr� (Ph� Thọ)

15

Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Y�n

16

Trường ĐH Tr� Vinh

17

Trường ĐH B�nh Dương

18

Trường ĐH Th�nh Đ�ng (Hải Dương)

19

Trường ĐH Hoa Sen (TP. Hồ Ch� Minh)

20

Trường ĐH GTVT - TP. Hồ Ch� Minh

21

Trường ĐH FPT

22

Trường ĐH Quang Trung (B�nh Định)

23

Trường ĐH Đ�ng � (Đ� Nẵng)

II. C�c trường cao đẳng

1

Trường CĐ Kỹ thuật C�ng nghiệp- Bắc Giang

2

Trường CĐ Giao th�ng VT 2 - Đ� Nẵng

3

Trường CĐSP Bắc Ninh

4

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật L�m Đồng

5

Trường CĐ Kinh tế - T�i ch�nh Vĩnh Long

6

Trường CĐ C�ng nghệ v� Quản trị Sonadezi

7

Trường CĐ Lương thực - Thực phẩm Đ� Nẵng

8

Trường CĐSP T�y Ninh

9

Trường CĐ Thương mại v� Du lịch H� Nội

10

Trường CĐSP Ho� B�nh

11

Trường CĐ B�ch khoa Đ� Nẵng

12

Trường CĐSP Th�i B�nh

13

Trường CĐ Cộng đồng Đồng Th�p

14

Trường CĐ Kỹ thuật L� Tự Trọng - TP. Hồ Ch� Minh

15

Trường CĐ Y tế Huế - Thừa thi�n Huế

16

Trường CĐSP Điện Bi�n

17

Trường CĐ KT-KT Ph� L�m - TP. Hồ Ch� Minh

18

Trường CĐ Cẩm Phả - Quảng Ninh

19

Trường CĐ Thương mại Đ� Nẵng

20

Trường CĐSP Kon Tum

21

Trường CĐ Bến Tre

22

Trường CĐSP Đ� Lạt - L�m Đồng

23

Trường CĐ T�i ch�nh - Hải quan TP. Hồ Ch� Minh

24

Trường CĐ Cộng đồng S�c Trăng

25

Trường CĐ C�ng nghệ Đ� Nẵng

26

Trường CĐ C�ng nghệ Thủ Đức - TP. Hồ Ch� Minh

27

Trường CĐ Nghề Du lịch Huế - Thừa Thi�n Huế

III. C�c Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo

1

Sở GD&ĐT tỉnh Y�n B�i

2

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn

3

Sở GD&ĐT tỉnh Tuy�n Quang

4

Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang

5

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

6

Sở GD&ĐT tỉnh Ho� B�nh

7

Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Ph�c

8

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh B�nh

9

Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Y�n

10

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Ho�

11

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An

12

Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

13

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk

14

Sở GD&ĐT tỉnh L�m Đồng

15

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận

16

Sở GD&ĐT tỉnh B�nh Thuận

17

Sở GD&ĐT B� Rịa - Vũng t�u

18

Sở GD&ĐT tỉnh T�y Ninh

19

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai

20

Sở GD&ĐT tỉnh B�nh Dương

21

Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang

22

Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre

23

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Th�p

24

Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Li�u

IV. C�c trường trung cấp chuy�n nghiệp

1

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật B�nh Định

2

Trường Trung cấp Kinh tế B�nh Dương

3

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk

4

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

5

Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh

6

Trường TC KT-KT Long An

7

Trường TC Văn ho� Nghệ thuật Bạc Li�u

8

Trường TC Y tế Vĩnh Long

9

Trường TC Kỹ thuật Nghiệp vụ C�i B� - Tiền Giang

10

Trường TC Y tế Bạch Mai, H� Nội

 


TRƯỜNG /SỞ......

THỐNG K� SỐ LƯỢNG GI�O VI�N, C�N BỘ VI�N CHỨC V� HỌC SINH, SINH VI�N
ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 1998 - 11/2013

(Gửi k�m c�ng văn số: 8788/BGDĐT-CTHSSV ng�y 06/12/2013)

Năm

GI�O VI�N, C�N BỘ VI�N CHỨC

HỌC SINH, SINH VI�N

Tổng số GV, CBCC

Quần ch�ng được giới thiệu với Đảng

C�n bộ l�nh đạo chưa l� đảng vi�n

Tổng số HSSV

Quần ch�ng được giới thiệu với Đảng

Chi bộ HSSV

Số Đảng vi�n hiện c�

Tổng số qua lớp t�m hiểu về Đảng

Được kết nạp mới

Số c�n bộ l�nh đạo chưa l� đảng vi�n

Tỉ lệ % tr�n c�c ph�ng ban đơn vị

Số Đảng vi�n hiện c�

Tổng số qua lớp t�m hiểu về Đảng

Được kết nạp mới

Sinh hoạt độc lập

S/h gh�p với P.CTSV

S/h gh�p với Khoa/tổ bộ m�n

1998 - 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11//2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K� t�n

(đ�ng dấu)

 

Ghi ch�: Đối với C�c Sở Gi�o dục v� Đ�o tạo, cột HSSV chỉ thống k� số HS phổ th�ng v� HS c�c trường trung cấp chuy�n nghiệp địa phương được kết nạp trong thời gian qua.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8788/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết công tác phát triển Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết công tác phát triển Đảng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8788/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgũ Duy Anh
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết công tác phát triển Đảng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết công tác phát triển Đảng

           • 06/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực