Công văn 8802/VPCP-KTTH

Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8802/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3618/BNN-CB ngày 22 tháng 10 năm 2012, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại công văn số 1563/UBND-KTN ngày 09 tháng 10 năm 2012 về việc hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên, bảo đảm kịp thời và đúng quy định của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại có cơ chế khoanh nợ, gia hạn nợ cho nông dân trồng mía và các doanh nghiệp tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tình hình tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long để kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính văn bản 8802/VPCP-KTTH
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8802/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2012
Ngày hiệu lực 02/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Lược đồ văn bản

Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 8802/VPCP-KTTH hỗ trợ chính sách tiêu thụ mía chạy lũ trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 8802/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành 02/11/2012
Ngày hiệu lực 02/11/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 02/11/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực