Công văn 888/BHXH-CST

Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 888/BHXH-CST
V/v: xác nhận đóng BHTN để giải quyết chế độ BHTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã
- Các Phòng nghiệp vụ

 

Sau một thời gian thực hiện hướng dẫn số 320 /LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Liên ngành Sở Lao động TBXH, Bảo hiểm xã hội về giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhìn chung đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, còn một số trường hợp người lao động gặp khó khăn về thời hạn giải quyết, do thời hạn chốt sổ BHXH theo quy định ngắn, thực tế chương trình SMS chưa đáp ứng được, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHTN cho người lao động.

Thực hiện công văn số 1172 /CV ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung, sửa đổi đổi một số điểm tại hướng dẫn số 320/LĐTBXH-BHXH ngày 15 tháng 3 năm 2010. Nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng trợ cấp BHTN đúng thời hạn quy định. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận đóng BHTN và chốt sổ BHXH để giải quyết BHTN như sau:

1. Cấp giấy xác nhận và chốt sổ BHXH:

1.1. Đối với các đơn vị tham gia BHXH tại quận, huyện, thị xã ( gọi chung là BHXH huyện)

Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện:

- Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập riêng 02 danh sách đề nghị chốt sổ BHXH của những trường hợp giải quyết BHTN.

- Tiếp nhận danh sách và sổ BHXH do đơn vị đề nghị: Bộ phận tiếp nhận ghi giấy hẹn sau 5 ngày làm việc đến nhận Giấy xác nhận và sau 30 ngày làm việc nhận sổ BHXH. Chuyển bộ phận thu danh sách đề nghị và sổ BHXH ( 01 ngày nhận; 01 ngày trả kết quả).

- Căn cứ danh sách đề nghị của đơn vị, cán bộ thu thực hiện:

+ Cấp trước Giấy xác nhận đóng BHTN (theo mẫu) trong thời hạn 3 ngày làm việc , chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ 01 danh sách và Giấy xác nhận để trả đơn vị sử dụng lao động.

+ Chốt sổ BHXH theo quy định trong thời hạn 25 ngày làm việc, chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho đơn vị sử dụng lao động.

- Bộ phận tiếp nhận khi trả sổ BHXH cho đơn vị sử dụng lao động, yêu cầu đơn vị hướng dẫn người lao động căn cứ giấy hẹn của Trung tâm Giới thiệu việc làm, mang giấy hẹn và sổ BHXH đến Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi cư trú để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: Việc chốt sổ cho người lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện tại Bảo hiểm xã hội huyện nơi trực tiếp quản lý thu BHXH, BHTN. Cán bộ thu phải mở sổ sách theo dõi, tổng hợp kết quả cấp xác nhận và chốt sổ cho đối tượng này.

1.2. Đối với các đơn vị do BHXH  thành phố quản lý.

- Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ thực hiện:

+ Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập riêng 02 danh sách đề nghị chốt sổ BHXH của những trường hợp giải quyết BHTN.

+ Tiếp nhận danh sách và sổ BHXH do đơn vị đề nghị: Bộ phận tiếp nhận ghi giấy hẹn trả kết quả sau 5 ngày làm việc đến nhận Giấy xác nhận và sau 30 ngày làm việc đến nhận sổ BHXH. Chuyển danh sách và sổ BHXH về phòng Thu. Thời gian 02 ngày ( 01 ngày  nhận; 01 ngày trả ).

- Phòng Thu:

+ Căn cứ danh sách đề nghị của đơn vị, cán bộ phòng Thu thực hiện:

+ Cấp trước Giấy xác nhận đóng BHTN (theo mẫu) trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Chuyển 01 danh sách và Giấy xác nhận về phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để trả đơn vị sử dụng lao động.

+ Xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ cũ đến 31/12/2008 (nếu có): thời gian 05 ngày làm việc.

+ Chuyển phòng Cấp sổ, thẻ 01 danh sách và sổ BHXH.

- Phòng Cấp sổ, thẻ:

+ Tiếp nhận danh sách và sổ BHXH do phòng Thu chuyển đến, nhập quá trình tham gia BHXH trong sổ BHXH cũ vào chương trình SMS.

+ Chốt sổ BHXH theo quy định trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ do phòng Thu chuyển đến. Chuyển kết quả về phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để trả đơn vị sử dụng lao động.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi trả sổ BHXH, yêu cầu đơn vị hướng dẫn người lao động đến ngày theo giấy hẹn của Trung tâm Giới thiệu việc làm, mang giấy hẹn và sổ BHXH đến Bảo hiểm xã hội huyện nơi cư trú để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý chung:

Giấy xác nhận tham gia BHTN chỉ cấp đối với những trường hợp đã có sổ BHXH theo mẫu cũ, nay có yêu cầu chốt sổ để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Những trường hợp được cấp sổ BHXH theo mẫu mới từ phần mềm SMS không cấp Giấy xác nhận đóng BHTN, Bảo hiểm xã hội huyện hoặc phòng Cấp sổ, thẻ thực hiện chốt sổ ngay trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Những trường hợp chưa được cấp sổ BHXH phải thực hiện cấp sổ ngay, không để vi phạm Luật BHXH.

Giấy xác nhận đóng BHTN chỉ dùng để giải quyết thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp trong địa bàn thành phố Hà Nội, không dùng để giải quyết các chế độ BHXH hay di chuyển nơi đóng BHXH, BHTN. Mỗi lao động chỉ được xác nhận một lần và một bản cho mỗi đợt đề nghị thanh toán trợ cấp thất nghiệp.

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận giấy hẹn và sổ BHXH của người lao động. Căn cứ danh sách chi trả trợ cấp BHTN, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố chuyển về, thực hiện:

- Kiểm tra giấy hẹn và sổ BHXH của người lao động ( sổ BHXH đã được chốt thời gian đóng BHTN).

- Đóng dấu đã hưởng trợ cấp thất nghiệp vào trang các chế độ BHXH đã được hưởng trong sổ BHXH của người lao động. Việc đóng dấu do bộ phận kế toán trực tiếp thực hiện, Kế toán trưởng phải có trách nhiệm kiểm tra dấu đã đóng vào sổ BHXH trước khi ký chứng từ thanh toán.

- Chi trả trực tiếp cho người lao động theo quy định tại điểm 6.2 hướng dẫn số 320 / LĐTBXH – BHXH ngày 15/3/2010.

3. Tổ chức thực hiện.

Việc cấp Giấy xác nhận đóng BHTN được thực hiện kể từ ngày 01/8/2010.

Yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm về việc cấp Giấy xác nhận và chốt sổ BHXH đúng đối tượng, đúng thời hạn quy định. Trường hợp cấp sai, cấp không đúng đối tượng dẫn đến giải quyết chế độ sai nếu không thu hồi được, phải chịu trách nhiệm bồi hoàn theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh ngay về Bảo hiểm xã hội thành phố để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên
- GĐ và các PGĐ ( chỉ đạo)
- Sở Lao động – TBXH (phối hợp)
- Trang Web - BHXHHN
- Lưu VT, CST

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Ngọc Hà

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: ....... /BHXH-XN

Hà Nội, ngày      tháng     năm

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

Họ tên người lao động:                                                 Sinh ngày:

Số sổ BHXH:

Đơn vị:

Mã đơn vị:

Địa chỉ:

Đã nộp bảo hiểm thất nghiệp từ tháng      năm             đến tháng         năm

Là:            năm          tháng (Bằng chữ:                                                                    )

Số tiền nộp BHTN: Theo bảng kê chi tiết dưới đây

Lý do xác nhận: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

 

Giám đốc bảo hiểm xã hội……………….

(ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Chi tiết  mức lương nộp BHTN hàng tháng

 

Từ tháng       năm          đến tháng       năm            mức đóng:

Từ tháng       năm          đến tháng       năm            mức đóng:

Từ tháng       năm          đến tháng       năm            mức đóng:

Từ tháng       năm          đến tháng       năm            mức đóng:

 

 

Cán bộ xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú: Giấy này chỉ dùng để giải quyết chế độ BHTN trong địa bàn thành phố Hà Nội, không dùng giải quyết các chế độ BHXH hay di chuyển nơi đóng BHXH, BHTN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 888/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu888/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2010
Ngày hiệu lực02/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 888/BHXH-CST

Lược đồ Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu888/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýBùi Ngọc Hà
        Ngày ban hành02/08/2010
        Ngày hiệu lực02/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 888/BHXH-CST xác nhận đóng bảo hiểm thất nghiệp

              • 02/08/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực