Công văn 8894/CT-TNCN

Công văn 8894/CT-TNCN hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8894/CT-TNCN bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8894/CT-TNCN
V/v hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã;
- Các Phòng thuộc Cục Thuế.

 

Tổng cục Thuế đã hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 tại Công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010, để thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố, Cục Thuế hướng dẫn và phân công trách nhiệm thực hiện những nội dung sau:

1. Các khoản thu nhập của cá nhân cư trú phải kê khai quyết toán thuế và không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 theo hướng dẫn Mục I, Mục II tại công văn. Trong đó, lưu ý Điểm 1.2, Mục II:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của 6 tháng đầu năm 2009 (theo bảng thanh toán lương) mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho người lao động trong 6 tháng cuối năm 2009 được miễn thuế, không phải kê khai quyết toán thuế.

Ví dụ: Ngày 31/7/2009, Công ty X thanh toán tiền lương tháng 6/2009 (theo bảng thanh toán lương tháng 6) cho cán bộ công nhân viên là 100 triệt đồng, thì khoản tiền lương này được miễn thuế TNCN.

2. Cấp mã số thuế cho cá nhân chưa có mã số thuế do trùng số chứng minh nhân dân:

a. Đối với cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập chưa được cấp mã số thuế:

Cơ quan chi trả thu nhập của người nộp thuế hoặc cá nhân người nộp thuế nộp tại bộ phận một cửa:

- Bản sao (phô tô) chứng minh nhân dân

- Bảng danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế có tên cá nhân trùng chứng minh nhân dân chưa được cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế không gửi kèm theo Bảng danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế, bộ phận một cửa của Cục Thuế, Chi cục Thuế yêu cầu người nộp thuế cung cấp tên, mã số thuế cơ quan chi trả thu nhập để tra cứu và in bảng danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế có tên người nộp thuế trùng số chứng minh nhân dân chưa được cấp mã số thuế.

Bộ phận một cửa của Cục Thuế, Chi cục Thuế chuyển ngay trong ngày hồ sơ cho Phòng/Đội (bộ phận) Kiểm tra thuế, TNCN để xác định cá nhân đã có mã số thuế thì loại trừ và thông báo cho người nộp thuế biết (trường hợp đã được cấp mã số thuế hộ kinh doanh hoặc mã số thuế (TNCN), tránh cấp nhiều mã số thuế cho một cá nhân; nếu chưa có mã số thuế chuyển ngay cho Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế thực hiện xác nhận trùng số số chứng minh nhân dân trên hệ thống đăng ký mã số thuế (TNCN) bằng cách nhập bổ sung thêm 3 ký tự HAN vào ô chứng minh nhân dân ngay sau số cuối cùng của dãy số chứng minh nhân dân của cá nhân người nộp thuế và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành, ví dụ: 0112345678HAN. Sau khi cấp mã số thuế Phòng/Đội kê khai kế toán thuế chuyển Phòng/Đội (bộ phận) Kiểm tra thuế, TNCN để trả ngay mã số thuế cho người nộp thuế.

Đối với các hồ sơ trùng số chứng minh nhân dân người nộp thuế đã gửi cơ quan thuế để thực hiện đối chiếu, xác minh số chứng minh nhân dân, cấp mã số thuế; các Phòng/Đội (bộ phận) Kiểm tra thuế, TNCN chưa có kết quả xác minh, đối chiếu, chưa cấp mã số thuế cá nhân thì chuyển ngay hồ sơ cho Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế để cấp mã số thuế cho người nộp thuế, sau khi cấp mã số thuế Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế chuyển Phòng/Đội (bộ phận) Kiểm tra thuế, TNCN để trả mã số thuế cho người nộp thuế.

b. Đối với cá nhân đăng ký, cấp mã số thuế trực tiếp với cơ quan thuế không đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập chưa được cấp mã số thuế (kể cả hộ, cá nhân kinh doanh) do trùng số chứng minh nhân dân thì phải gửi:

- Bản sao (phô tô) chứng minh nhân dân

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01/ĐK-TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Hoặc tờ khai đăng ký thuế mẫu 03-ĐK-TCT đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế để cấp mã số thuế, sau khi cấp mã số thuế Phòng/Đội Kê khai kế toán thuế chuyển bộ phận một cửa để trả mã số thuế cho người nộp thuế.

Lưu ý: Phòng/Đội (bộ phận) Tin học cài đặt phần mềm để bộ phận một cửa tra cứu được Bảng danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ đăng ký thuế qua đường bưu điện thì Phòng hành chính lưu trữ, Đội hành chính - nhân sự - tài vụ - ấn chỉ chuyển hồ sơ đến các bộ phận liên quan theo Tiết a, Tiết b nêu trên.

c. Sau khi tạm cấp mã số thuế Phòng/Đội (bộ phận) Kiểm tra thuế, TNCN thực hiện đối chiếu xác minh số chứng minh nhân dân theo công văn số 19786/CT-TNCN ngày 13/11/2009 và Công văn số 697/CT-TNCN ngày 13/1/2010 của Cục Thuế.

3. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN căn cứ nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN Quyết định dưới đây để tra cứu thông tin và tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN đúng đối tượng, trường hợp không đúng đối tượng, bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ đúng nơi quy định (những trường hợp đã nhận hồ sơ quyết toán theo hướng dẫn trước đây thì không chuyển lại):

a. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3 tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từ khấu trừ thuế ở nơi khác.

b. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

c. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên nhưng không đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

d. Cá nhân vừa có kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cá nhân kinh doanh.

đ. Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú.

e. Cá nhân kinh doanh ở nhiều nơi (ở các tỉnh khác nhau hoặc trong cùng một tỉnh nhưng khác huyện) thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế mà cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Ví dụ: Cá nhân A có kinh doanh tại quận Ba Đình đồng thời có nhà cho thuê ở 3 quận: Ba Đình, Cầu giấy, Từ Liêm. Nếu cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh ở quận Ba Đình thì nộp hồ sơ quyết toán tại quận Ba Đình.

4. Tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân trùng số chứng minh nhân dân chưa được cấp mã số thuế: Cá nhân thuộc diện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, nhưng chưa có mã số thuế do trùng số chứng minh nhân dân, khi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ quyết toán thuế và phiếu tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế theo mẫu kèm theo công văn này, trả lại người nộp thuế hồ sơ quyết toán thuế, phiếu tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế đã đóng dấu tiếp nhận để ghi nhận ngày nộp hồ sơ. Khi người nộp thuế thuế được cấp mã số thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế đem theo phiếu tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế đã đóng dấu tiếp nhận kèm theo hồ sơ quyết toán thuế đã nộp trước đây. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thông báo để người nộp thuế biết, không để người nộp thuế đi lại nhiều lần nộp hồ sơ quyết toán thuế. Người nộp thuế khẩn trương thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế, khi được cấp mã số thuế thì nộp ngay hồ sơ quyết toán thuế.

Lưu ý: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của Cục Thuế, Chi cục Thuế thông báo công khai nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và trường hợp tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nhưng chưa có mã số thuế do trùng chứng minh nhân dân tiếp nhận như trên. Tránh đùn đẩy trách nhiệm để người nộp thuế phải đi nộp hồ sơ quyết toán thuế nhiều nơi, nhiều lần, nhất là những trường hợp thuộc trách nhiệm tiếp nhận nhưng lại từ chối, không tiếp nhận hồ sơ.

5. Bù trừ, hoàn thuế cho cá nhân qua cơ quan chi trả thu nhập: Cục Thuế đã hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 8456/CT-TNCN ngày 26/5/2010; hoàn thuế cho cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế Cục Thuế có văn bản hướng dẫn riêng.

5. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, hàng tháng không có khấu trừ thuế thì tạm thời không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009. Các đơn vị này đã nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không trả lại. Các Chi cục Thuế, các phòng thông báo cho các đơn vị thuộc diện không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế biết để thực hiện

6. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] "Tổng số thuế đề nghị hoàn" của tờ khai 09/KK-TNCN Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa. Những cá nhân đã nộp hồ sơ quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa mà ghi vào chỉ tiêu [31] "Tổng số thuế đề nghị bù trừ vào kỳ sau" của tờ khai 09/KK-TNCN thì các Chi cục Thuế, các phòng thông báo cho người nộp thuế để lập tờ khai điều chỉnh như trên, nếu không lập tờ khai điều chỉnh, đề nghị hoàn thuế thì không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.

Cục Thuế yêu cầu các Chi cục Thuế, các phòng thuộc Cục Thuế thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, trách nhiệm được phân công tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Chi cục Thuế, các phòng thuộc Cục Thuế phản ánh kịp thời về Cục Thuế (Phòng Thuế TNCN) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Mơ

 

Tổng cục Thuế (Cục Thuế...)

Thuế TP Hà Nội (Chi cục...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Dấu tiếp nhận

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2009
ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TRÙNG SỐ CMND CHƯA CÓ MÃ SỐ THUẾ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 Cục thuế Thành phố Hà Nội (Chi cục Thuế ...) xác nhận ngày ..../ ... /2010

Người nộp thuế: Ông (bà) .......................................................................................

Số CMND:................................................................................................................

Địa chỉ .....................................................................................................................

Đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, Gồm:

Tờ khai quyết toán thuế 09/KK-TNCN

Phụ lục 09A/PL-TNCN □

Phụ Lục 09B/PL-TNCN □

Phụ lục 09C/PL-TNCN □

Cơ quan thuế đã đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN và phiếu tiếp nhận này và trả lại Ông (Bà) hồ sơ quyết toán thuế, phiếu tiếp nhận, vì trùng số chứng minh nhân dân chưa có mã số thuế cá nhân.

Ông (Bà) có trách nhiệm khẩn trương liên hệ với cơ quan thuế, làm thủ tục để cấp mã số thuế cá nhân, khi được cấp mã số thuế ông (bà) có trách nhiệm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009. Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế người nộp thuế đem theo phiếu tiếp nhận này và hồ sơ quyết toán thuế trước đây đã đóng dấu tiếp nhận.

 

 

Ngày....tháng.... năm 2010

Cán bộ tiếp nhận.

(ký tên)

Họ và tên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8894/CT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8894/CT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8894/CT-TNCN

Lược đồ Công văn 8894/CT-TNCN bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8894/CT-TNCN bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8894/CT-TNCN
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Mơ
        Ngày ban hành01/06/2010
        Ngày hiệu lực01/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 8894/CT-TNCN bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 8894/CT-TNCN bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2009 Hà Nội

           • 01/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực