Công văn 890/TCT-CS

Công văn 890/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 890/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương
(A60 Đường Phú Nhuận, P. Phú Nhuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 89/CV-AIT/2018 ngày 29/8/2018 của Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương về hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 196 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định các trường hợp không được hoàn thuế GTGT:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định về hoàn thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng Quản lý thuế">130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn về hoàn thuế.

Căn cứ các quy định trên, ngày 04/6/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2206/TCT-CS trả li Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
-Vụ
PC - TCT;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website T
ng cục Thuế;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Thuộc tính Công văn 890/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 890/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/03/2019
Ngày hiệu lực 18/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 tháng trước
(08/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 890/TCT-CS

Lược đồ Công văn 890/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 890/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 890/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 18/03/2019
Ngày hiệu lực 18/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 tháng trước
(08/05/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 890/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 890/TCT-CS 2019 hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp

  • 18/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/03/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực