Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL

Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC đã được thay thế bởi Công văn 6538/TCĐB-QLPT&NL quy trình sát hạch lái xe hạng FC và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/TCĐBVN-QLPT&NL
V/v hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện khoản 5 Điều 37 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng FC tại Trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện như sau:

I - SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

1. Chuẩn bị: Mỗi phòng sát hạch có 02 sát hạch viên làm nhiệm vụ

a) Sát hạch viên tiếp nhận và điều hành hệ thống máy tính;

b) Sát hạch viên gọi thí sinh theo danh sách, kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, sắp xếp máy tính cho thí sinh, ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lý thuyết của thí sinh;

c) Thí sinh tiếp nhận máy tính.

2. Thực hiện sát hạch:

a) Thí sinh nhập hạng xe sát hạch, khóa sát hạch, số báo danh;

b) Sát hạch viên kiểm tra, đối chiếu tên, ảnh của thí sinh trên màn hình với danh sách sát hạch, hồ sơ thí sinh và phát lệnh bắt đầu sát hạch;

c) Thí sinh làm bài sát hạch

Thời gian làm bài: 20 phút

Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng; nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai;

d) Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ;

đ) Hai sát hạch viên giám sát quá trình sát hạch, theo dõi sự làm việc của hệ thống máy tính và không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết;

e) Công nhận kết quả:

- Thang điểm: 30

- Điểm đạt từ 28 điểm trở lên;

- Sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và bài sát hạch được in ra.

II - SÁT HẠCH THỰC HÀNH

A - Sát hạch lái xe trong hình

1. Chuẩn bị:

a) Sát hạch viên sắp xếp ô tô sát hạch cho thí sinh;

b) Một sát hạch viên kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh;

c) Thí sinh tiếp nhận ô tô sát hạch được giao;

d) Trung tâm sát hạch có người để lái xe ra khỏi bài sát hạch nếu thí sinh bị truất quyền sát hạch.

2. Thực hiện sát hạch

2.1. Sát hạch viên phát lệnh sát hạch và theo dõi quá trình sát hạch.

2.2. Thí sinh thực hiện 02 bài sát hạch lái xe trong hình

2.2.1. Trình tự và các bước thực hiện:

a) Bài sát hạch tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại

Hình bài sát hạch tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại

- Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên;

- Khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng quay trở lại cho đến khi bánh xe sau của xe qua vạch kết thúc bài sát hạch.

b) Bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ

Hình bài sát hạch ghép xe vào nơi đỗ

- Thí sinh lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc;

- Thí sinh lùi để ghép xe vào nơi đỗ;

- Thí sinh dừng xe khi bánh xe sau nằm trên vị trí đỗ quy định;

- Thí sinh điều khiển xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và dừng lại

Cọc chuẩn làm bằng ống thép, gỗ, nhựa …, cao 1,6m, đường kính tiết diện từ 20mm đến 25mm, sơn hai màu trắng và đỏ, mỗi khoang sơn dài 0,15m.

Chân đế của cọc chuẩn làm bằng gang, sắt …, có hình vuông, hình tròn hoặc hình tam giác cân đảm bảo giữ được cọc chuẩn cứng vững.

2.2.2. Yêu cầu đạt được của thí sinh

a) Đi đúng trình tự bài sát hạch;

b) Thân xe không được chạm cọc chuẩn;

c) Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 05 phút;

d) Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

đ) Xe không được chết máy trong quá trình sát hạch;

e) Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h.

2.2.3. Các lỗi bị trừ điểm

a) Đi không đúng trình tự bài sát hạch, bị truất quyền sát hạch;

b) Chạm 01 cọc chuẩn nhưng không đổ, mỗi lần bị trừ 10 điểm;

c) Chạm làm đổ 01 cọc chuẩn, mỗi lần bị trừ 15 điểm;

d) Đỗ xe không đúng vị trí quy định, bị trừ 05 điểm;

đ) Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (Khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch;

e) Thời gian thực hiện bài sát hạch quá 05 phút, cứ quá 01 phút bị trừ 05 điểm;

g) Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

h) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

k) Không hoàn thành bài sát hạch bị truất quyền sát hạch.

l) Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

2.3. Hai sát hạch viên theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh và chấm điểm độc lập các lỗi vi phạm của thí sinh tại các bài sát hạch theo quy trình, điểm bình quân là kết quả sát hạch của thí sinh được ghi vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh (biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo).

2.4. Công nhận kết quả:

- Thời gian thực hiện bài sát hạch: 05 phút;

- Thang điểm: 100 điểm;

- Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên;

2.5. Hai sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình.

B - Sát hạch lái xe trên đường: Trên ô tô sát hạch bố trí 01 sát hạch viên

1. Chuẩn bị:

a) Sát hạch viên kiểm tra tình trạng lưu trữ hình ảnh và âm thanh của camera lắp trên ô tô sát hạch;

b) Sát hạch viên sắp xếp ô tô sát hạch cho thí sinh, kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường của thí sinh;

c) Thí sinh tiếp nhận ô tô sát hạch được giao;

2. Thực hiện sát hạch

2.1. Sát hạch viên ngồi cạnh thí sinh để phát lệnh sát hạch, ra các hiệu lệnh để thí sinh thực hiện, bảo hiểm tay lái, quan sát và ghi các lỗi vi phạm của thí sinh trong quá trình thực hiện bài sát hạch;

2.2. Thí sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường

2.2.1. Các bước thực hiện

a) Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, khởi hành theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

b) Thí sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

c) Thí sinh thực hiện các thao tác dừng xe khi có hiệu lệnh của sát hạch viên.

2.2.2. Yêu cầu đạt được

a) Bật và tắt đèn xi nhan trái khi khởi hành;

b) Nhả phanh tay trước khi khởi hành, xe không bị rung giật mạnh và lùi về phía sau quá 500mm;

c) Trong khoảng 15 m phải tăng từ số 1 lên số 3;

d) Sử dụng số phù hợp với tình trạng mặt đường;

đ) Chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ về biển báo hiệu đường bộ, tốc độ và khoảng cách, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ phân làn đường, nhường đường cho các xe ưu tiên; tránh, vượt xe khác;

e) Thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

g) Bật đèn xi nhan phải trước khi dừng xe;

h) Giảm hết số khi dừng xe;

k) Dừng xe đúng vị trí quy định;

l) Kéo phanh tay khi xe dừng hẳn.

2.2.3. Các lỗi bị trừ điểm

a) Không thắt dây an toàn (đối với loại xe có trang bị dây an toàn) bị trừ 02 điểm;

b) Không bật đèn xi nhan trái trước khi khởi hành, bị trừ 02 điểm;

c) Không tắt đèn xi nhan trái khi xe đã hòa nhập vào làn đường, bị trừ 02 điểm;

d) Khởi hành xe bị rung giật mạnh, bị trừ 02 điểm;

đ) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 02 điểm;

e) Không nhả hết phanh tay khi khởi hành, bị trừ 02 điểm;

g) Trong khoảng 15m không tăng từ số 1 lên số 3, bị trừ 02 điểm;

h) Sử dụng tay số không phù hợp với tình trạng mặt đường, bị trừ 02 điểm;

k) Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

l) Thí sinh bị truất quyền sát hạch khi:

- Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên;

- Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn;

- Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định;

m) Không vào đúng số khi tăng hoặc giảm số, bị trừ 02 điểm;

n) Không bật đèn xi nhan phải trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm;

p) Không giảm hết số trước khi dừng xe, bị trừ 02 điểm;

q) Không kéo phanh tay khi dừng xe, bị trừ 02 điểm;

2.3. Sát hạch viên theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh, chấm điểm các lỗi vi phạm theo quy trình.

2.4. Công nhận kết quả:

- Thang điểm: 20 điểm;

- Điểm đạt: Từ 15 điểm trở lên;

2.5. Sát hạch viên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, biên bản sát hạch thực hành lái xe trên đường (biên bản thực hành lái xe trên đường theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo).

III - XÉT CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

1. Thí sinh đạt cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển;

2. Thí sinh không được công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một Ban quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại;

3. Thí sinh không đạt lý thuyết thì không được sát hạch thực hành­;

4. Thí sinh đạt lý thuyết nhưng không đạt thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo. Nếu sát hạch lại thực hành lái xe trong hình vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

5. Thí sinh không đạt sát hạch trong hình thì không được sát hạch trên đường;

6. Thí sinh đạt thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe trong hình một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sát hạch tiếp theo. Nếu sát hạch lại thực hành lái xe trên đường vẫn không đạt, thì phải đăng ký sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Văn bản này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2013 và thay thế văn bản số 2661/CĐBVN-QLPT&NL ngày 02/7/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các khu QLĐB II, VII, V, VII;
- Các Trung tâm sát hạch lái xe;
- Lưu VP, QLPT&NL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

PHỤ LỤC 01

TỔNG CỤC ĐBVN, SỞ GTVT…
HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRONG HÌNH

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………….

Họ và tên sát hạch viên: …………………………………..

………………………………………………………………….

Hạng xe sát hạch:

S điểm đạt: ……………….

 

Số TT

Các lỗi bị trừ điểm

Số lần mắc lỗi

Số điểm trừ cho 01 lần

Tổng điểm trừ

1

Chạm 01 cọc chuẩn, nhưng không đổ

 

10

 

2

Chạm làm đổ 01 cọc chuẩn

 

15

 

3

Quá thời gian 05 phút đối với 01 bài sát hạch

 

5

 

4

Xe bị chết máy

 

5

 

5

Đỗ xe không đúng vị trí quy định

 

5

 

6

Chưa ghép được xe vào nơi đỗ

 

Truất quyền sát hạch

7

Đi không đúng trình tự bài sát hạch

 

Truất quyền sát hạch

8

Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn

 

Truất quyền sát hạch

9

Không hoàn thành bài sát hạch tiến qua hình có 5 cọc chuẩn

 

Truất quyền sát hạch

10

Điểm sát hạch dưới 80 điểm

 

Truất quyền sát hạch

Cộng

 

 

 

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Kết luận:

 

Đạt

£

Thí sinh ký tên

Không đạt

£

Sát hạch viên ký tên

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG CỤC ĐBVN, SỞ GTVT…
HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE TRÊN ĐƯỜNG

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………………………….

Họ và tên sát hạch viên: …………………………………..

…………………………………………………………………

Hạng xe:

S điểm đạt: ……………….

 

Số TT

Các lỗi bị trừ điểm

Số điểm trừ / lần

Số lần mắc lỗi

Tổng điểm trừ

1

Không thắt dây an toàn

2

 

 

2

Không bật đèn xi nhan trái trước khi khởi hành.

2

 

 

3

Không tắt đèn xi nhan trái khi xe đã hòa nhập vào làn đường.

2

 

 

4

Khởi hành xe bị rung giật mạnh.

2

 

 

5

Xe bị chết máy

2

 

 

6

Không nhả hết phanh tay khi khởi hành.

2

 

 

7

Trong khoảng 15m không tăng từ số 1 lên số 3.

2

 

 

8

Sử dụng tay số không phù hợp với tình trạng mặt đường.

2

 

 

9

Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

5

 

 

10

Không thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên.

Truất quyền sát hạch

 

11

Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn.

Truất quyền sát hạch

 

12

Khi tăng hoặc giảm số, xe bị choạng lái quá làn đường quy định.

Truất quyền sát hạch

 

13

Không vào đúng số khi tăng hoặc giảm số.

2

 

 

14

Không giảm hết số khi dừng xe

2

 

 

15

Không bật đèn xi nhan phải trước khi dừng xe.

2

 

 

16

Không kéo phanh tay khi dừng xe.

2

 

 

Cộng

 

 

 

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Kết luận:

 

Đạt

£

Thí sinh ký tên

Không đạt

£

Sát hạch viên ký tên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu897/TCĐBVN-QLPT&NL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu897/TCĐBVN-QLPT&NL
       Cơ quan ban hànhCục Đường bộ Việt Nam
       Người kýNguyễn Văn Quyền
       Ngày ban hành07/03/2013
       Ngày hiệu lực01/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC

            Lịch sử hiệu lực Công văn 897/TCĐBVN-QLPT&NL 2013 hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC