Công văn 897/TCT-CS

Công văn 897/TCT-CS năm 2019 về áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 897/TCT-CS 2019 áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4696/CT-TTr ngày 7/9/2018 và công văn s 4977/CT-TTr ngày 25/9/2018 của Cục Thuế tnh Tây Ninh về việc áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Về vn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

- Tại khoản 9 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định như sau:

“3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cp phép hoặc cp giấy chng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật v đu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đi mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sa đi, b sung thì doanh nghiệp được quyn lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và v thời gian min thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thi điểm cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đi, b sung cho thi gian còn lại.

- Tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013) quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định v thuế quy định:

“2. Doanh nghiệp có dự án đu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cp phép hoặc cp giy chứng nhận đu tư theo quy định của pháp luật v đu tư. Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đi mà doanh nghiệp đáp ng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đi, b sung thì doanh nghiệp được quyn lựa chọn hưởng ưu đãi v thuế sut và v thi gian min thuế giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm được phép đu tư hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đi, b sung cho thời gian còn lại k từ khi pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp sa đi, b sung có hiệu lực thi hành

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thm quyền cp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đu tư trong giai đoạn 2009 - 2013. tính đến hết k tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật s 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đi với đầu tư m rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015.

c) Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013 thì được hưng ưu đãi thuế theo quy định ca Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại k t kỳ tính thuế năm 2015”.

- Tại Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định s111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ như sau:

“Điều 4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đi với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp h trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật s 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dn thi hành và được cơ quan có thm quyền cp Giấy xác nhn ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp h trợ (gọi tt là Giấy xác nhận ưu đãi).

Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đi với dự án sản xuất sản phm công nghiệp h trợ thuộc Danh mục sản phm công nghiệp h trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

Giấy xác nhn ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp h trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, về mức ưu đãi, thời điểm bắt đu áp dụng ưu đãi, việc chuyn tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật v thuế thu nhập doanh nghiệp. ...”

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định cụ thể các trường hợp được chuyn tiếp ưu đãi, không có quy định trường hợp chuyển tiếp ưu đãi đối với các dự án đã thực hiện trước 01/01/2015 thuộc lĩnh vực ưu đãi mới được bổ sung tại Luật s 71/2014/QH13 (Miễn thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản tại địa bàn khuyến khích đầu tư; ưu đãi cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; dự án có quy mô đầu tư ti thiểu 12.000 tỷ đồng; ưu đãi cho thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư). Do vậy, đối với các dự, án đầu tư m rộng thực hiện tại khu công nghiệp trong giai đoạn 2009 - 2013 thì không thuộc đi tượng được chuyển tiếp hưng ưu đãi theo diện điều kiện sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại.

Đề nghị Cục Thuế tnh Tây Ninh rà soát đối chiếu với quy định của pháp luật v thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng từng thời kỳ để xác định ưu đãi đối với dự án đầu tư m rộng của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ trong khu công nghiệp theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 và Nghị định s 12/2015/NĐ-CP cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 tương ứng theo từng dự án đầu tư m rộng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tu
n (để b/c);
-
Các Vụ; CST. PC (BTC);
- Các Vụ: KK&KTT, PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 897/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu897/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 897/TCT-CS 2019 áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 897/TCT-CS 2019 áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu897/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 897/TCT-CS 2019 áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Công văn 897/TCT-CS 2019 áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp

         • 18/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực