Công văn 8989/BCT-TTTN

Công văn 8989/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8989/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8989/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 12218/BTC-QLG ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 nấm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95;

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Chỉ đạo điều hành giá thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018;

Căn cứ Công văn số 1257/BTC-QLG ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2018 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch s 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bgiá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ skỳ trước liền kề ngày1 22/10/2018 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/t,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước lin k

(đồng/lít, kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5 RON92

21.895

20.300

-1.595

-7,29

2. Xăng RON95-III

22.803

21.065

-1.738

-7,62

3. Dầu điêzen 0.05S

19.245

18.544

-701

-3,64

4. Dầu hỏa

17.808

17.177

-631

-3,54

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

16.347

15.961

-386

-2,36

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng du theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập QuBình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chsử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu

- Xăng E5 RON92: 700 đồng/lít;

- Xăng RON95: ngừng chi sử dụng;

- Dầu điêzen: ngừng chi sử dụng;

- Dầu hỏa: 91 đồng/lít;

- Dầu madút: 267 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.600 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.065 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.544 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 17.086 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.694 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2018, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT- BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Qun lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Thương nhân phân phối xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế gii 15 ngày*
(22/10/2018 - 05/11/2018)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB
mua CK

VCB
bán

1

22/10/18

83.630

85.460

95.540

95.430

504.410

23,295

23,390

2

23/10/18

81.630

83.460

94.610

94.620

492.220

23,295

23,390

3

24/10/18

79.090

81.140

91.800

91.950

480.560

23,295

23,390

4

25/10/18

79.230

81.280

91.720

92.340

484.150

23,295

23,390

5

26/10/18

78.960

80.750

92.710

93.560

490.250

23,295

23,390

6

27/10/18

 

 

 

 

 

 

 

7

28/10/18

 

 

 

 

 

 

 

8

29/10/18

78.980

80.920

93.330

93.630

496.750

23,300

23,390

9

30/10/18

79.440

81.230

92.670

92.900

492.980

23,300

23,390

10

31/10/18

79.790

81.460

93.070

92.820

491.670

23,300

23,390

11

1/11/18

76.770

78.440

91.310

91.360

489.670

23,300

23,380

12

2/11/18

74.530

76.200

88.950

89.000

482.470

23,300

23,365

13

3/11/18

 

 

 

 

 

 

 

14

4/11/18

 

 

 

 

 

 

 

15

5/11/18

73.750

75.420

87.330

87.460

483.780

23,290

22,365

 

Bquân

78.709

80.524

92.095

92.279

489.901

23,297

23,294

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP's: Mean of Platt of Singapore) được công bố hởi Hãng tin Platt ‘s (Platt Singapore).

**Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5 RON92.

 

 

 1,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng đầu theo quy định là 0 đng/lít xăng E5, 300 đồng/lít xăng RON95, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

Thuộc tính Công văn 8989/BCT-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8989/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8989/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8989/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8989/BCT-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Lộc An
        Ngày ban hành06/11/2018
        Ngày hiệu lực06/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 8989/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 8989/BCT-TTTN 2018 điều hành kinh doanh xăng dầu

            • 06/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực