Công văn 9030/UBND-QHXDGT

Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng, duy trì hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư duy trì hè phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9030/UBND-QHXDGT
V/v Quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng, duy trì hè phố trên địa bàn

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Ban: QLDA hạ tầng Tả ngạn, Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Quản lý chỉnh trang đô thị, Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Quản lý đô thị mới, Quản lý dự án thoát nước;
- Tổng Công ty Điện lực Hà Nội;
- Viễn thông Hà Nội.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 618-TB/TU ngày 11/11/2013 về việc thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý, đầu tư, khai thác sử dụng, duy trì hè phố trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc chấp hành quy định về trật tự đô thị nói chung, công tác quản lý sử dụng hè phố nói riêng; nhân rộng mô hình tự quản hè phố của người dân.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

a) Giao Sở Giao thông vận tải với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ:

- Rà soát lại nội dung, nhiệm vụ và danh mục hè được phân cấp về quản lý, đầu tư, duy trì, khai thác hè phố trên địa bàn theo Quyết định số 5963/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 để trình UBND Thành phố quyết định điều chỉnh theo hướng quản lý đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác hè, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2013;

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đầu tư, hoàn trả hè, đường sau cấp phép, duy trì đảm bảo chất lượng hè phố trên địa bàn toàn Thành phố, có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hè, đường; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thực hiện xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia công tác chỉnh trang hè phố cũng như giám sát công tác này, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại;

- Khẩn trương tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội tới các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ thiết kế mẫu hè phố đã áp dụng từ năm 2007, nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế mẫu hè phố để áp dụng cho công tác đầu tư, sửa chữa đảm bảo đồng bộ, mỹ quan đô thị. Trên cơ sở quy hoạch, đề án và dự kiến những vị trí hè có bố trí đỗ xe để có biện pháp kết cấu đảm bảo chất lượng;

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm của các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công trong quá trình thi công; phân công và chế độ trách nhiệm của các đơn vị giao thông được Sở ký hợp đồng đặt hàng duy tu hè, đường và thường xuyên kiểm tra, giám sát duy tu hè không để bong bật, thuận lợi cho người đi bộ. Đồng thời, phải có các biện pháp thường xuyên tăng cường quản lý đảm bảo chất lượng; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng hè, đường trên toàn Thành phố;

- Chủ trì xây dựng cơ chế phối hợp các ngành đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong quản lý, đầu tư cải tạo hè phố với hạ tầng kỹ thuật; Sắp xếp việc trồng cột biển báo, quảng cáo, giải tỏa các chướng ngại vật trên hè… đảm bảo tuyến hè thông thoáng, gọn, mỹ quan, văn minh đô thị, xây dựng một số tuyến hè mẫu, sơ kết và nhân rộng trên toàn Thành phố trong năm 2014;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, khai thác sử dụng hè phố của các quận, huyện, thị xã và có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp để lấn chiếm, không đúng quy định;

- Lựa chọn một số tuyến, trục đường quan trọng để tập trung đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trình UBND Thành phố trong tháng 12/2013.

b) UBND các quận, huyện, thị xã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý chất lượng các tuyến hè phố theo phân cấp tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố và theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;

- Chú trọng công tác duy tu, duy trì; giao Ban Quản lý dự án quận, huyện, thị xã làm đầu mối ký hợp đồng duy trì với đơn vị chuyên ngành, tiến tới đặt hàng duy tu, duy trì theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, vỉa hè theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố;

- Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm sau cấp phép đào hè, duy tu, duy trì hè theo danh mục được giao;

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hè phố, đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị; có biện pháp chế tài mạnh, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hè phố;

- Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang hè phố trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thời gian bảo hành công trình 05 năm.

c) Các Ban: Quản lý Dự án hạ tầng Tả ngạn, Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Quản lý chỉnh trang đô thị, Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Quản lý đô thị mới, Quản lý dự án thoát nước và các Chủ đầu tư có dự án liên quan đến đầu tư, cải tạo, sửa chữa hè phố thực hiện nghiêm túc các quy định về lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, đảm bảo lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, có chuyên môn nhằm đảm bảo thi công hè đường đảm bảo chất lượng, mỹ thuật; Yêu cầu các Chủ đầu tư và nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định, với các hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành phải khắc phục ngay đảm bảo chất lượng, mỹ thuật theo yêu cầu trước khi bàn giao;

d) Các Sở, ngành liên quan, Ban QLDA hạ tầng Tả ngạn, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, Ban Quản lý chỉnh trang đô thị, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Quản lý đô thị mới, Quản lý dự án thoát nước, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Viễn thông Hà Nội v.v. chỉ đạo các bộ phận trực thuộc hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành giao thông để hoàn trả hè, đường sau cấp phép đào hè, đường đảm bảo an toàn, chất lượng theo quy định.

đ) Sở Xây dựng thực hiện chức năng giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ; tăng cường phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã về công tác quản lý nhà nước chất lượng đầu tư các dự án, công trình.

3. Sở Giao thông vận tải tổng hợp tình hình đầu tư, duy trì và khai thác, sử dụng hè, đường trên địa bàn toàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25 hàng tháng. UBND Thành phố tổ chức kiểm tra định kỳ hàng quý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Ban: KTNS, Pháp chế - HĐND TP;
- Các đơn vị giao thông thành phố: Công ty CP Quản lý và Đầu tư xây dựng đường bộ HN; Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 1 Hà Tây; Công ty TNHH MTV công trình giao thông Hà Nội; Công ty CP XDCT Giao thông I; Công ty CP Công trình Giao thông 2 Hà Nội;
- VPUBND: Đ/c CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, QHXDGT(Đạt, Thg, Hải), TH;
- Lưu VT, QHXDGT Phong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9030/UBND-QHXDGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9030/UBND-QHXDGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2013
Ngày hiệu lực27/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư duy trì hè phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư duy trì hè phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9030/UBND-QHXDGT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành27/11/2013
        Ngày hiệu lực27/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư duy trì hè phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9030/UBND-QHXDGT năm 2013 quản lý đầu tư duy trì hè phố Hà Nội

           • 27/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực