Công văn 9060/BTC-CST

Công văn 9060/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9060/BTC-CST
V/v chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đóng tàu Yanmar Việt Nam;
- Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ S.T.D &T;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1355/HQBĐ-NV ngày 15/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định, văn bản số 05-2015/YBMV ngày 23/12/2015 Công ty TNHH đóng tàu Yanmar Việt Nam, công văn số 397/HQĐNg-TXNK ngày 02/3/2016 của Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với một số loại máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ. Về nội dung này, sau khi lấy ý kiến tham gia của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (công văn số 1238/BKHCN-ĐTG ngày 6/4/2016), Giao thông Vận tải (công văn số 4124/BGTVT-VT ngày 14/4/2016), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3469/BKHĐT-KTCN ngày 9/5/2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3915/BNN-TCTS ngày 16/5/2016), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trường hợp doanh nghiệp là công ty sản xuất tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 400CV trở lên, trực tiếp nhập khẩu động cơ máy thủy đồng bộ và các thiết bị khác dùng cho tàu cá để tiến hành lắp ráp vào tàu cá do chính doanh nghiệp sản xuất thì doanh nghiệp không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Doanh nghiệp sản xuất tàu đánh bắt xa bờ được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được thì động cơ máy thủy đồng bộ và các thiết bị khác chuyên dùng cho tàu cá nêu tại công văn số 1355/HQBĐ-NV ngày 15/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định không có trong danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được (tính đến ngày 17/11/2015).

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với động cơ máy thủy đồng bộ và các thiết bị khác chuyên dùng cho tàu cá không có trong danh sách trên, thực hiện theo khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị xác nhận danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu.

2. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01/01/2015: “Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính đã có công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015 và công văn số 5678/BTC-CST ngày 27/4/2016 hướng dẫn về thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ dùng cho tàu cá.

Căn cứ vào quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:

2.1. Về thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ:

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất tàu đánh bắt xa bờ nhập khẩu động cơ máy thủy đồng bộ (bao gồm động cơ chính, hộp số đồng bộ và phụ tùng kèm theo) có công suất từ 90CV trở lên để lắp ráp cho tàu cá làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản thì động cơ máy thủy đồng bộ này là máy chuyên dùng, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan:

+ Hợp đồng đóng mới hoặc nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên: nộp 01 bản sao;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho một hoặc nhiều tàu cá cụ thể, được cơ quan đăng kiểm phê duyệt, trong đó có bố trí các trang thiết bị này: nộp 01 bản sao;

+ Bản cam kết của doanh nghiệp sử dụng trực tiếp động cơ máy thủy đồng bộ có công suất từ 90CV để đóng mới, nâng cấp tàu cá làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản: nộp 01 bản chính;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: nộp 01 bản sao.

2.2. Về thuế GTGT đối với những loại trang thiết bị khác như: thiết bị dò cá, thiết bị sốc điện, máy phát điện xoay chiều công suất <75 KVA; máy phát điện một chiều công suất <37,5 KW, ly hợp trích lực trước máy, bơm cao su cánh gạt, bộ đèn LED dùng dưới nước, bóng đèn Halogen, bơm thủy lực truyền động bằng vô lăng, cần câu điện, bơm sục khí, cần cẩu, tổ máy phát điện thủy gắn trên tàu đánh bắt xa bờ có công suất 90CV:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu các loại máy, thiết bị nêu trên để lắp đặt trên tàu cá do chính doanh nghiệp sản xuất, hoặc để bán lại cho chủ tàu thuộc Danh sách chủ tàu điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP hoặc cơ sở đóng tàu để đóng mới tàu cá, để được xem xét áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp phải có:

+ Hợp đồng mua bán máy, thiết bị và Hợp đồng đóng mới hoặc nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên: nộp 01 bản sao;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho một hoặc nhiều tàu cá cụ thể, được cơ quan đăng kiểm phê duyệt, trong đó có bố trí các trang thiết bị này: nộp 01 bản sao;

+ Bản cam kết sử dụng các loại máy, thiết bị này để đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản: nộp 01 bản chính;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: nộp 01 bản sao.

2.3. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với động cơ máy thủy và các loại máy, thiết bị chuyên dùng cho tàu cá có đầy đủ hồ sơ, tài liệu để được xem xét thuộc diện không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2.1 và 2.2 công văn này thì việc xử lý tiền thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời các cơ quan hải quan và doanh nghiệp để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ KHĐT; Bộ KHCN; Bộ GTVT; Bộ NN&PTNT;
- TCT; Vụ PC; TCHQ, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2). (17b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9060/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9060/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9060/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016

           • 01/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực