Công văn 9131/BGTVT-TCCB

Công văn 9131/BGTVT-TCCB hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9131/BGTVT-TCCB tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 Bộ giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9131/BGTVT-TCCB
V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, TCty Hàng hải Việt Nam, TCty Đường sắt Việt Nam, TCty Hàng không Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải Việt Nam năm 2013;

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, các Tổng công ty Hàng hải, Đường sắt, Hàng không Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

A. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

I. Các danh hiệu thi đua:

1. Đối với cá nhân:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2013.

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2013.

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải” giai đoạn 2011 - 2013.

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

2. Đối với tập thể:

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2013.

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2013.

- Danh hiệu “Cờ Thi đua xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải năm 2013.

- Danh hiệu “Cờ Thi đua” của Chính phủ năm 2013.

II. Các hình thức khen thưởng:

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2012-2013 tặng cho các tập thể và cá nhân (báo cáo thành tích 2 năm).

2. Các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

B. Đối với danh hiệu “Cờ Thi đua” của Chính phủ và “Cờ Thi đua xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải năm 2013 để tặng thưởng cho các đơn vị:

I. “Cờ Thi đua” của Chính phủ: Để thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ngành Giao thông vận tải, dẫn đầu các đơn vị trong cùng ngành kinh tế-kỹ thuật thuộc Bộ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2013.

Tổng số 58 Cờ.

Trong đó:

1. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối các Cục, Viện bao gồm: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, Cục Y tế Giao thông vận tải:

a) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho cấp Cục, Viện: 01 Cờ

b) Các đơn vị cơ sở trực thuộc khối Cục: 06 Cờ

Cụ thể:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 01 Cờ

- Cục Hàng hải Việt Nam: 01 Cờ

- Cục Hàng không Việt Nam: 01 Cờ

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: 01 Cờ

- Cục Đăng kiểm Việt Nam: 01 Cờ

- Cục Y tế Giao thông vận tải: 01 Cờ

2. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối các đơn vị Xây dựng cơ bản:

a) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho cấp Tổng công ty bao gồm: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 6, 8; Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải; Tổng công ty Xây dựng Thăng Long; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, Tổng công ty Xây dựng đường thủy; Tổng công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng: 02 Cờ

b) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho các đơn vị xây dựng cơ bản (Công ty) trực thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các Tổng công ty Xây dựng cơ bản: 12 Cờ

3. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Công nghiệp cơ khí:

Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho khối Công nghiệp cơ khí, bao gồm Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam, các đơn vị công nghiệp cơ khí trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam: 01 Cờ

4. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Vận tải đường thủy nội địa:

a) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho cấp Tổng công ty: 01 Cờ

b) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị cơ sở thuộc các TCty: 02 Cờ

5. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không trực thuộc Bộ:

a) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho cấp Tổng công ty: 01 Cờ

b) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị cơ sở thuộc các TCty: 03 Cờ

6. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo đảm an toàn hàng hải trực thuộc Bộ:

a) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho cấp Tổng công ty: 01 Cờ

b) Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị cơ sở thuộc các TCty: 02 Cờ

7. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Trường, Học viện thuộc Bộ:

Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Trường (Học viện) dẫn đầu khối Trường trực thuộc Bộ: 02 Cờ

8. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Dịch vụ vận tải đường bộ:

Cờ Thi đua của Chính phủ lặng đơn vị dẫn đầu khối Dịch vụ vận tải: 01 Cờ

(Bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, trực thuộc các Tổng công ty 90)

9. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Dịch vụ, thuơng mại và sản xuất kinh doanh khác:

Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, du lịch, sản xuất kinh doanh dược phẩm (Bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, trực thuộc các Tổng công ty 90): 01 Cờ

10. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Ban Quản lý dự án:

Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị dẫn đầu khối các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam: 02 Cờ

11. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho Khối Cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng: Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị dẫn đầu khối cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng gồm các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh, tra Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông: 02 Cờ

12. Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho khối Báo chí, Trung tâm Công nghệ thông tin: Cờ Thi đua của Chính phủ tặng cho đơn vị dẫn đầu khối Báo Giao thông vận tải, Tạp chí Giao thông vận tải, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin: 01 Cờ

13. Khối Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam: 03 Cờ

14. Khối Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 05 Cờ

15. Khối Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 05 Cờ

16. Khối Tổng công ty Hàng không Việt Nam: 04 Cờ

II. “Cờ Thi đua xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải: Để tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2013, dẫn đầu các đơn vị trong cùng ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc Bộ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tổng số 169 Cờ

+ Khối các đơn vị Trung ương: 120 Cờ

Trong đó:

1. Khối các Cục, Viện: 04 Cờ

2. Khối Trường, Học viện trực thuộc Bộ: 05 Cờ

3. Khối các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: 05 Cờ

4. Khối các Cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng (các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT): 05 Cờ

5. Khối Báo chí xuất bản, Trung tâm Công nghệ thông tin: 01 Cờ

6. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (các đơn vị cơ sở, không bao gồm các Ban Quản lý dự án thuộc Tổng cục): 06 Cờ

7. Cục Hàng hải Việt Nam (các đơn vị cơ sở): 04 Cờ

8. Cục Hàng không Việt Nam (các đơn vị cơ sở): 02 Cờ

9. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (các đơn vị cơ sở): 04 Cờ

10. Cục Đăng kiểm Việt Nam (các đơn vị cơ sở): 02 Cờ

11. Cục Y tế GTVT (các đơn vị cơ sở): 02 Cờ

12. Khối các Tổng công ty Đường sông (bao gồm cả các đơn vị cơ sở): 03 Cờ

13. Khối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không trực thuộc Bộ (bao gồm cả Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên): 06 Cờ

14. Khối các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải trực thuộc Bộ (bao gồm cả Tổng công ty và các đơn vị thành viên): 04 Cờ

15. Khối các đơn vị Xây dựng cơ bản (Bao gồm các Tổng công ty XDCB, Công ty XDCB trực thuộc Bộ và các đơn vị thành viên Tổng công ty XDCB):      25 Cờ

16. Khối Công nghiệp, cơ khí Giao thông vận tải: 05 Cờ

17. Khối các doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường bộ: 03 Cờ

18. Khối các doanh nghiệp dịch vụ, thương mại và sản xuất kinh doanh khác: 03 Cờ

19. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam: 05 Cờ

20. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: 10 Cờ

21. Tổng công ty Hàng không Việt Nam: 06 Cờ

22. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: 10 Cờ

+ Khối đơn vị của các địa phương: 49 Cờ

Trong đó:

* 34 Cờ thưởng cho khối các Sở Giao thông vận tải (đối tượng là Sở).

* 15 Cờ thưởng cho các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh ở địa phương hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

* Khối Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải tại các địa phương không đưa vào xét Cờ.

III. Tiêu chuẩn “Cờ Thi đua”:

1. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt và cao hơn năm trước, nền tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển được vốn, có tích lũy đầu tư chiều sâu, có nhân tố mới, mô hình mới để đơn vị khác học tập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt (không có công trình, sản phẩm phá đi làm lại, gây lãng phí); Thực hiện tốt kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp; Không để xảy ra các vụ việc tham ô lãng phí, tiêu cực, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng; đảm bảo tiến độ chất lượng công trình, sản phẩm; Không có buôn lậu hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế.

- Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện hơn năm 2012, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động.

- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đoàn kết phấn đấu tốt, đảm bảo công khai, dân chủ trong các hoạt động của đơn vị. Cán bộ phải gương mẫu, chủ động, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, phấn khởi tham gia các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua có nền nếp và hiệu quả thiết thực.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của Ngành, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội.

- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam: Đối với danh hiệu “Cờ Thi đua của Chính phủ” phải có 90% số đơn vị thành viên hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2013 và đối với danh hiệu “Cờ Thi đua xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải phải có 70% đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2013.

2. Đối với đơn vị làm chức năng quản lý nhà nước và hành chính sự nghiệp:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức năng tham mưu cho Bộ, địa phương về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng tốt các văn bản, quy chế về quản lý ngành, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị cấp dưới, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và các quy định về công tác giao thông vận tải. Định kỳ hàng năm đơn vị phải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; phải ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Ngăn chặn và đấu tranh có kết quả với các hiện tượng tiêu cực, không có hiện tượng tiêu cực xảy ra ở đơn vị trong cả năm 2013.

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý phát triển đúng hướng, có hiệu quả.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn tốt

- Thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy gọn nhẹ, có hiệu lực, đoàn kết phấn đấu tốt, tiết kiệm, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công chức, công nhân viên chức, có các phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của lãnh đạo Bộ và các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

- Đối với các Trường, Học viện, Viện nghiên cứu, Bệnh viện cần nâng cao rõ rệt chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của công tác chữa bệnh và thái độ phục vụ đối với bệnh nhân. Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống giáo viên, học sinh, cán bộ - công nhân viên chức; bảo đảm các cơ sở trường lớp, cơ sở nghiên cứu, bệnh viện, trạm xá... khang trang sạch đẹp.

- Riêng đối với các Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần báo cáo rõ việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông,...

3. Ngoài các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng nêu ở hai mục trên, các đơn vị đánh giá cần bổ sung theo các tiêu chí dưới đây vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tiếp tục thực hiện đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, chất lượng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính và sửa đổi lề lối làm việc.

- Phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện trong giai đoạn 2011 đến năm 2020, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm phát triển bền vững.

- Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

C. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp từ cơ sở trở lên, họp bình xét công khai, so sánh và lựa chọn đơn vị đạt tiêu chuẩn đề nghị cấp trên khen thưởng. Các đơn vị cấp trên cơ sở tổ chức kiểm tra, thẩm định thành tích và xét, đề nghị Bộ khen thưởng.

Đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc xét, trình khen thưởng theo nguyên tắc cấp nào quyết định cổ phần hóa, quyết định thành lập tổ chức thì cấp đó xét và trình khen thưởng, kể cả công ty, tổng công ty đã chuyển giao phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quản lý (thủ tục và tuyến trình khen được quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ).

Đối với các công ty cổ phần (trước khi cổ phần hóa là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, các Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ): việc bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của công ty cổ phần (thuộc thẩm quyền của Bộ), Bộ Giao thông vận tải giao cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, các Cục, Tổng cục tổ chức bình xét, trình Bộ.

a) Đối với “Cờ thi đua” của Chính phủ:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam căn cứ tiêu chuẩn và số lượng của khối, tổ chức bình xét, đề nghị Bộ khen thưởng.

- Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trực tiếp kiểm tra, thẩm định theo đề nghị của thủ trưởng các đơn vị, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, quyết định.

b) Đối với “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ:

- Căn cứ tiêu chuẩn và số lượng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở và các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải tại các địa phương) tổ chức bình xét, đề nghị Bộ khen thưởng. Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trực tiếp kiểm tra, thẩm định theo đề nghị của thủ trưởng các đơn vị, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, quyết định.

- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam căn cứ tiêu chuẩn và số lượng của khối, tổ chức bình xét, giao cho cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trực tiếp kiểm tra, thẩm định theo đề nghị của thủ trưởng các đơn vị, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2. Tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng; Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ, đảm bảo tổ chức trang trọng và tiết kiệm. Bộ Giao thông vận tải ủy quyền để các Sở Giao thông vận tải tổ chức trao tặng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải do Sở đề nghị khen thưởng.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Các đơn vị đánh giá sơ bộ phong trào thi đua năm 2013, dự kiến các đơn vị đề nghị khen thưởng, gửi (fax) báo cáo đăng ký về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/10/2013 để Bộ có kế hoạch kiểm tra, thẩm định.

- Hồ sơ chính thức đề nghị tặng thưởng “Cờ Thi đua” gửi về cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) (gửi kèm theo file điện tử theo địa chỉ mail: [email protected] hoặc [email protected]) trước ngày 15/11/2013 để kịp thời xét khen thưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch 2014 của Bộ Giao thông vận tải. Nội dung báo cáo thành tích dựa vào các tiêu chuẩn đã nêu ở trên, có số liệu chính xác của 10 tháng đầu năm và ước cả năm, chứng minh cụ thể và có so sánh với năm 2012.

- Đối với các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng khác gửi về cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ theo quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thành lập các đoàn kiểm tra và làm việc trực tiếp một số đơn vị để đánh giá kết quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị theo đề nghị, báo cáo của các đơn vị, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hướng dẫn, theo dõi thực hiện tốt việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Ban TĐKT TW;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (BT).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9131/BGTVT-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9131/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/09/2013
Ngày hiệu lực 03/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9131/BGTVT-TCCB tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 Bộ giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9131/BGTVT-TCCB tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 Bộ giao thông
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9131/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Đinh La Thăng
Ngày ban hành 03/09/2013
Ngày hiệu lực 03/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 9131/BGTVT-TCCB tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 Bộ giao thông

Lịch sử hiệu lực Công văn 9131/BGTVT-TCCB tổng kết thi đua khen thưởng năm 2013 Bộ giao thông

  • 03/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực