Công văn 918/NHNN-TTGSNH

Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại năm 2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới ngân hàng thương mại năm 2010


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 918/NHNN-TTGSNH
V/v phát triển mạng lưới của NHTM năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại

 

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu, chỉnh sửa quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) ban hành kèm theo Quyết định 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 (Quyết định 13). Trong thời gian quy định này chưa được ban hành, để đảm bảo việc mở rộng mạng lưới của các NHTM hiệu quả, phù hợp với khả năng quản trị điều hành của ngân hàng và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch của NHTM năm 2010 như sau:

I. ĐỐI VỚI VIỆC MỞ SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH:

1. Điều kiện, thủ tục, hồ sơ mở sở giao dịch:

NHTM được mở sở giao dịch khi đáp ứng các điều kiện, thủ tục, hồ sơ quy định tại Quyết định 13.

2. Điều kiện, thủ tục, hồ sơ mở chi nhánh:

2.1. NHTM được mở chi nhánh khi đáp ứng các yêu cầu sau:

a. Thủ tục, hồ sơ:

Theo quy định tại Quyết định 13.

b. Điều kiện:

- Các điều kiện theo quy định tại Quyết định 13;

- Hoạt động ổn định, sử dụng và huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng theo quy định tại Điểm 1.2 tiết c Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 22/5/2009 của Thống đốc NHNN về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của TCTD.

- Việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi NHTM dự kiến mở chi nhánh.

- Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2.2. Về số lượng và địa bàn được xem xét mở:

a. Đối với việc mở chi nhánh trên cơ sở nâng cấp phòng giao dịch liền kề: NHNN sẽ xem xét việc mở chi nhánh theo đề nghị của NHTM.

b. Đối với việc mở chi nhánh mới:

(i) Tại địa bàn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh:

- Đối với các NHTM đã có từ 02 chi nhánh trở lên tại mỗi địa bàn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh: tạm dừng việc xem xét mở chi nhánh tại từng địa bàn này;

- Đối với các NHTM hiện chưa có hoặc có 01 chi nhánh tại mỗi địa bàn Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh: NHNN sẽ xem xét cho phép mở tối đa 02 chi nhánh tại mỗi địa bàn này (bao gồm cả chi nhánh đã được chấp thuận).

(ii) Tại địa bàn tỉnh, thành phố khác:

NHNN sẽ xem xét việc mở chi nhánh trên cơ sở đề nghị của NHTM.

(iii) Mỗi lần, 01 ngân hàng được NHNN xem xét mở tối đa 02 chi nhánh, NHNN sẽ xem xét tiếp tục việc mở chi nhánh mới sau khi các các chi nhánh được chấp thuận đã khai trương, đi vào hoạt động ổn định.

3. Điều kiện khai trương hoạt động sở giao dịch, chi nhánh:

NHTM được khai trương hoạt động sở giao dịch, chi nhánh khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định 13 về khai trương hoạt động;

- Có giấy tờ chứng minh việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở dự kiến làm sở giao dịch/chi nhánh;

- Có đủ nhân sự chủ chốt (Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ) đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM.

- Có văn bản cam kết việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng dự kiến mở chi nhánh.

II. ĐỐI VỚI PHÒNG GIAO DỊCH:

NHTM được mở phòng giao dịch khi đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Về thủ tục, hồ sơ:

1.1. Về hồ sơ: gồm các văn bản sau:

(i) Văn bản của NHTM đề nghị mở phòng giao dịch;

(ii) Nghị quyết Hội đồng quản trị NHTM về việc mở phòng giao dịch;

(iii) Phương án mở phòng giao dịch.

1.2. Về thủ tục:

NHTM lập hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.1 nêu trên gửi NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến mở phòng giao dịch đề nghị xem xét, chấp thuận.

2. Về điều kiện mở phòng giao dịch:

NHTM được mở phòng giao dịch khi đáp ứng các điều kiện sau:

a. Đối với NHTM:

NHTM có lãi trong năm liền kề đề nghị mở phòng giao dịch, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; phân loại nợ, trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định tại thời điểm đề nghị mở phòng giao dịch.

b. Đối với sở giao dịch, chi nhánh NHTM dự kiến mở phòng giao dịch:

(i) Có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm; Kinh doanh có lãi và không vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm trước liền kề năm đề nghị mở phòng giao dịch;

(ii) Tỷ lệ nợ xuất dưới 3% so với tổng dư nợ tại thời điểm đề nghị mở phòng giao dịch;

(iii) Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM; Sở giao dịch, chi nhánh có đầy đủ các chức danh nhân sự chủ chốt (tối thiểu gồm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng).

(iv) Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo sở giao dịch, chi nhánh kết nối trực tuyến với phòng giao dịch dự kiến mở;

(v) Có phương án mở phòng giao dịch, trong đó nêu rõ sự cần thiết, nội dung hoạt động, địa điểm, dự kiến nhân sự chủ chốt của phòng giao dịch.

3. Về thẩm quyền xem xét:

NHNN chi nhánh nơi NHTM dự kiến mở phòng giao dịch có trách nhiệm:

- Căn cứ vào điều kiện và hồ sơ nêu tại điểm II.1 và II.2 trên đây, có văn bản chấp thuận việc mở phòng giao dịch theo đề nghị của NHTM. Trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

- Kiểm tra việc các NHTM đảm bảo điều kiện trước khi phòng giao dịch khai trương hoạt động theo quy định tại điểm II.5 công văn này.

4. Về số lượng phòng giao dịch được xem xét mở:

Mỗi lần, 01 sở giao dịch hoặc chi nhánh của NHTM được NHNN xem xét mở tối đa 01 phòng giao dịch. NHNN sẽ xem xét tiếp việc mở phòng giao dịch mới sau khi các phòng giao dịch được chấp thuận đã khai trương, đi vào hoạt động ổn định.

5. Về điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch:

NHTM được khai trương hoạt động phòng giao dịch khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động: có trụ sở, hệ thống thông tin quản lý, phương tiện điều chuyển tiền theo quy định của NHNN;

- Có giấy tờ chứng minh việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở dự kiến làm phòng giao dịch;

- Đảm bảo chức danh Trưởng phòng giao dịch đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 4 và Điều 21 Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM.

- Có văn bản cam kết việc mở thêm phòng giao dịch không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng dự kiến mở phòng giao dịch.

Thừa lệnh Thống đốc NHNN Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thông báo để NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các NHTM biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- BLĐ NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTGSNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 918/NHNN-TTGSNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu918/NHNN-TTGSNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2010
Ngày hiệu lực02/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 918/NHNN-TTGSNH

Lược đồ Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới ngân hàng thương mại năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới ngân hàng thương mại năm 2010
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu918/NHNN-TTGSNH
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýDương Quốc Anh
       Ngày ban hành02/02/2010
       Ngày hiệu lực02/02/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới ngân hàng thương mại năm 2010

          Lịch sử hiệu lực Công văn 918/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới ngân hàng thương mại năm 2010

          • 02/02/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/02/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực