Công văn 9197/VPCP-KGVX

Công văn 9197/VPCP-KGVX năm 2016 kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9197/VPCP-KGVX kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9197/VPCP-KGVX
V/v kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Ngày 01 tháng 9 năm 2016, Ban Bí thư có Kết luận số 06-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Ch thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, về việc này Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các bộ, cơ quan có liên quan theo chức năng và các nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính ph thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến 2020 và các đề án, nhiệm vụ có liên quan đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, bao gồm cả nhiệm vụ quy hoạch và xây dựng các trung tâm kiểm định an toàn sinh học tại các vùng, miền; chú trọng đổi mới cơ chế quản lý, tạo động lực đột phá về huy động nguồn lực và ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, xây dựng nền nông nghiệp đa chức năng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017 để xem xét, quyết đnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TT, các Vụ, VPBCS;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9197/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9197/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9197/VPCP-KGVX kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9197/VPCP-KGVX kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9197/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9197/VPCP-KGVX kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9197/VPCP-KGVX kết luận Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW 2016

              • 27/10/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực