Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT năm 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2018, tỉnh Điện Biên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công tỉnh Điện Biên


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9262/BKHĐT-KTĐPLT
V/v ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2018, tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo số 193/BC-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thẩm định kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí phân b vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 5 năm 2016-2020;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh Điện Biên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 (đợt 1); Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 (đợt 2) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Sau khi xem xét tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

I. VỀ HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

Hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Điện Biên chưa đáp ứng quy định tại Điều 39, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, cụ thể còn thiếu một số tài liệu như sau:

(1) Tờ trình của cấp có thẩm quyền về kế hoạch đầu tư công năm 2018.

(2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Báo cáo thẩm định trong nội bộ tỉnh Điện Biên.

(4) Ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên với dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình theo quy định.

II. MÔ TẢ NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN:

Tổng nhu cầu và dự kiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Điện Biên là 2452,748 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương là 758,783 tỷ đồng;

- Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 451,482 tỷ đồng

- Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia: 526,293 tỷ đồng

- Vốn ODA là 283,388 tỷ đồng

- Vốn Trái phiếu Chính phủ là 432,802 tỷ đồng.

III. Ý KIẾN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ:

Trên sở các văn bản nhận được của UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có một số ý kiến như sau:

1. Về nội dung báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Điện Biên:

Báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh được xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều 53, Luật Đầu tư công và Điều 5, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

2. Về dự kiến bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 2018 phù hp với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Danh mục dự án kế hoạch 2018 phù hợp với danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được giao tại Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017; Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung một số nội dung như sau:

- Tổng số dự kiến vốn NSNN: 2452,17 tỷ đồng (bằng 1,4 lần so với kế hoạch năm 2017 (là 1729,44 tỷ đồng) là chưa phù hợp với tình hình thực tế của Ngân sách nhà nước năm 2018.

- Về một số dự án khởi công mới kế hoạch năm 2018: tỉnh dự kiến khởi công mới 7 dự án với mức vốn đề nghị hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương là 118 tỷ đồng, trong đó 5 dự án đã có quyết định đầu tư; 02 dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên cân nhắc, rà soát lựa chọn dự án khởi công mới tập trung, tránh dàn trải trong điều kiện hạn chế về ngân sách trung ương như hiện nay, theo các quy định và hướng dẫn hiện hành về tiêu chí, nguyên tắc phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018.

- Về thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: đề nghị bố trí để trả nợ xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2018 theo nguyên tắc quy định tại Mục 5, Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ (cả giai đoạn năm 2016-2020 là 100,564 tỷ đồng, hiện còn lại 15,537 tỷ đồng).

3. Nội dung khác:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công điện số 3335/CĐ-BKHĐT ngày 25/4/2017 trong đó nêu rõ các dự án chưa được bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn ngân sách trung ương theo quy định; UBND tỉnh Điện Biên có văn bản số 108/TTr-UBND ngày 5/5/2017 về thực hiện lồng ghép; cắt giảm quy mô; thi công đến điểm dừng kỹ thuật và phê duyệt điều chỉnh các dự án này cho phù hợp với mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 được giao. Đây là nội dung rất quan trọng, tác động trực tiếp đến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch 2018 của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên thực hiện các cam kết, bổ sung vào báo cáo kế hoạch 2018 nội dung thực hiện nhiệm vụ này, bao gồm:

+ Tình hình triển khai rà soát theo báo cáo của tỉnh.

+ Biểu danh mục chi tiết các dự án chưa bố trí đủ TMĐT phải rà soát lại (th hiện cụ thể các dự án tỉnh đã điều chỉnh theo cam kết, các dự án chưa điều chỉnh và dự kiến TMĐT sau khi điều chỉnh).

IV. VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2018:

Chính phủ đã có báo cáo số 463/BC-CP ngày 18/10/2017 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo đó, tổng vốn dự kiến kế hoạch 2018 của tỉnh Điện Biên là 2.347,198 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương là 702,730 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách Trung ương là 1.644,468 tỷ đồng, trong đó:

+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: 41,1 tỷ đồng.

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 414,169 tỷ đồng.

+ Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 225 tỷ đồng.

+ Vốn Trái phiếu Chính phủ là 693,04 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 11020/VPCP-KTTH ngày 16/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2018 cần tập trung phân bổ tối đa cho các dự án đủ điều kiện theo quy định.

+ Vốn nước ngoài (ODA) là: 271,159 tỷ đồng.

Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên căn cứ số vốn dự kiến kế hoạch 2018 Chính phủ đã trình Quốc hội nêu trên và các nguyên tắc tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ để chủ động xây dựng kế hoạch 2018 cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thông tin các dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin và nhập dữ liệu cập nhật trên hệ thống đầu tư công theo đúng yêu cầu tại văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Điện Biên, đề nghị Quý Ủy ban hoàn chỉnh Dự thảo kế hoạch và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Sở KHĐT tỉnh Điện Biên;
- Vụ: THKTQD;
- Lưu VT, Vụ KTĐPLT. (D6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thế Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9262/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT

Lược đồ Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9262/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Thế Phương
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công tỉnh Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9262/BKHĐT-KTĐPLT 2017 ý kiến về kế hoạch đầu tư công tỉnh Điện Biên

         • 08/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực