Công văn 9269/BKHĐT-TH

Công văn 9269/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9269/BKHĐT-TH 2017 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9269/BKHĐT-TH
V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP các Nghị quyết chuyên đ, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đầu tư phát triển Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng và triển khai nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị báo cáo các nội dung dưới đây:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 01 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); các Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP Nghị quyết số 70/NQ-CP) và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 (gọi chung là các Nghị quyết Chính phủ) của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết Chính phủ khác.

- Đánh giá kết quả, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017: nhng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ còn tiếp tục triển khai năm 2018; nhiệm vụ chưa hoàn thành... theo Đề cương tại Phụ lục số 1.

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, trong đó lưu ý:

- Các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ năm 2018 phải bao quát, trọng tâm, có tính đổi mới, thhiện vai trò kiến tạo của Chính phủ; chú trọng hiệu lực, hiệu quả thực thi gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực, giải pháp có tính đột phá, lan tỏa cao, tạo động lực thúc đy phát triển kinh tế - xã hội, cần ưu tiên triển khai thực hiện ngay trong năm 2018 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

- Các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ năm 2018 bám sát theo Đcương tại Phụ lục số 2. Ngoài ra, đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo tinh thần đổi mới nêu trên.

- Các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ năm 2018 phải cụ thể, gắn với tiến, độ thực hiện, có khả năng giám sát và đánh giá mang tính định lượng.

3. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các nội dung nêu trên gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng 11 năm 2017 bằng văn bản và qua thư điện tử: [email protected] để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c TTg và các PTTg);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị (theo d/s);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ T
H.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng


Bộ/ngành/địa phương………………

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ NĂM 2017

STT

Nội dung nhiệm vụ

Kết quả thực hiện

Đxuất/Kiến nghị

Kết quả đạt được

Tồn tại, khó khăn

 

A

TÌNH HÌNH THC HIỆN NGHỊ QUYẾT S 01/NQ-CP

 

 

 

I

n định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

 

 

 

1

….

 

 

 

II

Cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

 

 

 

1

….

 

 

 

III

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

 

 

 

1

….

 

 

 

IV

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

 

 

 

1

……

 

 

 

V

Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội

 

 

 

1

…..

 

 

 

VI

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

 

 

1

…..

 

 

 

VI

Đẩy mnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

 

 

 

1

….

 

 

 

VII

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

 

 

 

1

…..

 

 

 

VIII

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát trin đất nước

 

 

 

 

….

 

 

 

IX

Tăng cường công tác thông tin truyền thông

 

 

 

 

...

 

 

 

B

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

I

...

 

 

 

C

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ NĂM 2017

 

 

 

I

...

 

 

 

 

 

 

 

 


PHỤ LỤC SỐ 2

ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018

A. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ LỚN

1. Về kinh tế

(1) Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế

- Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất.

- Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyn giá; tiết kiệm chi, đẩy mạnh khoán chi hành chính; tăng cường quản lý n công.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá th.

- Giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất khẩu; phát triển mạnh thị trường trong nước; quản lý giá cả thị trường; thực hiện lộ trình giá thị trường với dịch vụ y tế, giáo dục, điện,... gắn với hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

- Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp và công nghiệp, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(2) Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn

Tập trung vào các giải pháp triển khai quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành sản xuất, kinh doanh, trong đó trọng tâm là cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; cơ cấu lại, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gn với xử lý nợ xấu; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

(3) Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường: ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực trong năm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi và chấp hành phát luật. Phát triển và nâng cao hoạt động của các loại thị trường, trong đó tập trung vào thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: chất lượng giáo dục, đào tạo đại học và dạy nghề...

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ: tập trung vốn cho các dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa cao và kết nối phát triển; tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường liên kết vùng và hiệu quả điều phối vùng.

2. Về văn hóa, xã hội và môi trường

(1) Chăm lo đời sống nhân dân

Trong đó, tập trung vào chính sách người có công, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới; y tế dự phòng, ngăn chặn dịch bệnh; quản lý dược; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm.

(2) Phát triển khoa học công nghệ

(3) Phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội

(4) Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

3. Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

(1) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(2) Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo

4. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại

(1) Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị

(2) Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

(3) Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cứu hộ, cứu nạn

5. Về thông tin, truyền thông

Trong đó, tập trung vào công tác quản lý báo chí, truyền thông; cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật của Đảng, Quốc hội và Nhà nước; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.


Bộ/ngành/địa phương……………..

PHỤC LỤC 2B.

NGHỊ QUYẾT CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018

STT

Nội dung nhiệm vụ/giải pháp

Dự kiến kết quả đạt được

Tiến độ thực hiện

Các chỉ tiêu giám sát, đánh giá

Đề xuất/kiến nghị (nếu có)

A

Kinh tế

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

B

Văn hóa, xã hội và môi trường

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

C

Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

D

Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

E

Thông tin, truyền thông

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9269/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9269/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9269/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 9269/BKHĐT-TH 2017 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9269/BKHĐT-TH 2017 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9269/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9269/BKHĐT-TH 2017 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9269/BKHĐT-TH 2017 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

           • 08/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực