Công văn 938/TCTHADS-VP

Công văn 938/TCTHADS-VP năm 2015 về bổ sung, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự

Nội dung toàn văn Công văn 938/TCTHADS-VP 2015 bổ sung nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/TCTHADS-VP
V/v bổ sung, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp. Theo đó, thành lập mới Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) và chuyển Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Thống kê THADS thành đơn vị sự nghiệp với tên gọi Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Tổng cục. Để thuận lợi cho các cơ quan THADS liên hệ, phối hợp trong quá trình công tác, Tổng cục thông báo một số nội dung liên quan đến việc bổ sung, điều chuyển một số nhiệm vụ giữa các cơ quan trực thuộc Tổng cục, cụ thể như sau:

1. Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, trọng tài thương mại (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 1)

Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (2) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (4) Theo dõi, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, hành vi không chấp hành án liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (5) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Nhiệm vụ chuyển giao:

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 2: Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản, trọng tài thương mại.

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: Chủ trì thực hiện công tác Thừa phát lại; Chủ trì thực hiện công tác rà soát, theo dõi, tổng hợp công tác thi hành pháp luật.

2. Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản; phần dân sự, tiền, tài sản, vật chứng trong bản án, quyết định hình sự và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 2)

Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định phá sản, trọng tài thương mại; (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (3) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (4) Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (5) Làm đầu mối phối hợp với Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Vụ Nghiệp vụ 1 và Vụ Nghiệp vụ 3 theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp và thực hiện công tác phòng tham nhũng liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (7) Theo dõi, hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, hành vi không chấp hành án trong phạm vi chức năng của Vụ theo quy định của pháp luật; (8) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

Nhiệm vụ chuyển giao: Chuyển giao cho Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hành chính; đôn đốc thi hành án hành chính.

3. Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3)

Thực hiện nhiệm vụ chính là đôn đốc thi hành án hành chính và nhận chuyển giao một số nhiệm vụ từ các cơ quan khác được quy định chi tiết trong Quyết định số 13/QĐ-TCTHADS ngày 12/01/2015 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS.

Ngoài ra, Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện công tác: (1) Thừa phát lại; (2) Rà soát, theo dõi, tổng hợp công tác thi hành pháp luật; (3) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng Cục trưởng thực hiện công tác bồi thường nhà nước, công tác bảo đảm tài chính trong THADS, thi hành án hành chính; (4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc trách nhiệm của Tổng cục; (5) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi chung việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính; (6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm của Tổng cục.

4. Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhiệm vụ bổ sung: (1) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ; (2) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Tham mưu giúp Tổng Cục trưởng theo dõi, tổng hợp thực hiện trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (4) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.

Nhiệm vụ chuyển giao:

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: Thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 2: (1) Làm đầu mối theo dõi tổng hợp việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS; (2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục theo dõi, tổng hợp, báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm của Tổng cục THADS.

5. Vụ Tổ chức cán bộ

Bổ sung nhiệm vụ: (1) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu giấy tờ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (3) Phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nhiệm vụ bổ sung: (1) Những nội dung có liên quan đến chiến lược phát triển của hệ thống (xây dựng, trình Tổng Cục trưởng chương trình quốc gia, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về THADS, quản lý thi hành án hành chính trong toàn hệ thống THADS; Tham mưu, thẩm định phê duyệt Kế hoạch công tác năm đối với Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); (2) Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luậtphối hợp với Vụ Nghiệp vụ 3 thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ; (3) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị dự toán chấp hành chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; (4) Tổng hợp, báo cáo, trình Tổng Cục trưởng phê duyệt báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án toàn hệ thống THADS; (5) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng về ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về THADS thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.

Chuyển giao nhiệm vụ: Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện công tác bảo đảm tài chính về THADS và thi hành án hành chính.

7. Văn phòng

Nhiệm vụ bổ sung: (1) Giúp Tổng Cục trưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện quản lý nhà nước về THADS, thi hành án hình sự do các Bộ này phụ trách; (2) Là chủ tài khoản dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ chi tiêu nội bộ của Tổng cục; (3) Thực hiện việc mua sắm, cấp phát trang phục đối với Tổng cục, mua sắm, cấp phát phù hiệu, cấp hiệu đối với công chức THADS theo quy định; (4) Tham mưu trình Tổng Cục trưởng ban hành quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu giấy tờ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Nhiệm vụ chuyển giao:

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Nghiệp vụ 3: (1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thuộc Tổng cục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, thi hành án hành chính và các quy định khác theo quy định của pháp luật; (2) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của Tổng cục, thực hiện hệ thống hóa các văn bản về THADS.

- Chuyển giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch-Tài chính: Những nội dung có liên quan đến chiến lược phát triển của hệ thống (xây dựng, trình Tổng Cục trưởng chương trình quốc gia, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về THADS, quản lý thi hành án hành chính trong toàn hệ thống THADS; Tham mưu, thẩm định phê duyệt Kế hoạch công tác năm đối với Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

8. Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là tổ chức sự nghiệp công lập, hiện hoạt động của Trung tâm vẫn thực hiện theo Quyết định 745/QĐ-TCTHADS ngày 11/10/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê THADS, Tổng cục đang dự thảo Quyết định mới quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc bổ sung, điều chuyển một số nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS. Tổng cục thông báo tới Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó TCT (để b/c);
- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc TC (để t/h);
- Lưu: VT.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 938/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu938/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2015
Ngày hiệu lực07/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 938/TCTHADS-VP

Lược đồ Công văn 938/TCTHADS-VP 2015 bổ sung nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 938/TCTHADS-VP 2015 bổ sung nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu938/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýNguyễn Xuân Tùng
        Ngày ban hành07/04/2015
        Ngày hiệu lực07/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 938/TCTHADS-VP 2015 bổ sung nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự

           Lịch sử hiệu lực Công văn 938/TCTHADS-VP 2015 bổ sung nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự

           • 07/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực