Công văn 9391/BTC-TCDN

Công văn số 9391/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Nội dung toàn văn Công văn 9391/BTC-TCDN chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9391/BTC-TCDN
V/v: chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006

  

Kính gửi:   

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, ban hành Quy chế quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác và Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân) chỉ đạo các cơ quan chức năng, người đại diện sở hữu phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc nộp tiền thu về bán phần vốn nhà nước, cổ tức được chia sau ngày 10/12/2004 (bao gồm cả số tiền đã nộp về Quỹ địa phương) về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính theo địa chỉ:

Tên đơn vị hưởng: Cục Tài chính doanh nghiệp

Tài Khoản: 942.01.00.00000

Tại: Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Hoặc: Đơn vị nhận tiền: Sở giao dịch kho bạc nhà nước

Tài Khoản: 44 11 00.01

Tại: Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước

Nội dung: Chuyển tiền bán phần vốn nhà nước, cổ tức thuộc phần vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp, tài Khoản 942.01.00.00000 Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Sau khi nhận được tiền, Quỹ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân giải quyết chính sách lao động dôi dư, đào tạo lại lao động theo đúng chế độ Nhà nước quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng;
- Lưu: VT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Nguyễn Đức Tặng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9391/BTC-TCDN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9391/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày hiệu lực 02/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9391/BTC-TCDN chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9391/BTC-TCDN chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9391/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Đức Tặng
Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày hiệu lực 02/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 9391/BTC-TCDN chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

Lịch sử hiệu lực Công văn 9391/BTC-TCDN chuyển tiền thu từ cổ phần hóa DNNN về Quỹ Trung ương

  • 02/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực