Công văn 93CV/TĐKT

Công văn số 93CV/TĐKT ngày 8/04/2003 của Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương về việc rút kinh nghiệm trong đợt kiểm tra kế hoạch triển khai tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW

Nội dung toàn văn Công văn 93CV/TĐKTkinh nghiệm đợt kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35/CT-TW đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới


HỘI ĐỒNG THI ĐUA -
KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 93 CV/TĐKT
V/v rút kinh nghiệm trong đợt kiểm tra kế hoạch triển khai tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2003

 

 

Kính gửi:

 

-Hội đồng TĐKT Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
-Hội đồng TĐKT các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM TỪ ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO ĐIỂM TRONG VIỆC TRIỂN KHAI TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35/CT-TW CỦABỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện thông báo số 81/TB-TW ngày 07 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; trong thời gian vừa qua đồng chí Trương Mỹ Hoa Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã đi kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai, thực hiện tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới tại các địa phương (25 Tỉnh, Thành phố và 7 Bộ, ngành, đoàn thể) trong cả nước.

Qua kiểm tra việc triển khai, thực hiện tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị tại các địa phương trên, đồng chí Trương Mỹ Hoa đã có ý kiến: để việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW trên cả nước đúng thời gian quy định, đáp ứng được những yêu cầu và nội dung đặt ra, tiến tới Hội nghị tổng kết trên phạm vi cả nước đạt kết quả cao; Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương tập hợp những vấn đề cần trao đổi, rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm của các đơn vị được chỉ đạo điểm vừa qua để các tỉnh, thành phố, bộ, ngành... tham khảo, vận dụng trong quá trình tổng kết thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị ở địa phương mình.

Với tinh thần trên, Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương tập hợp những vấn đề, mà qua đợt kiểm tra thấy như sau:

1. Tình hình chung của các địa phương và đơn vị qua kiểm tra:

- Nhìn chung, sau khi có Thông báo số 81/TB-TW ngày 7 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch triển khai của Hội đồng TĐKT Trung ương, các địa phương, bộ, ngành... đã chủ động quán triệt và có kế hoạch triển khai tổng kết một cách nghiêm túc, mức độ và phương thức triển khai có khác nhau ở từng địa phương, bộ, ban ngành, đoàn thể. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã cụ thể hoá được những nội dung hướng dẫn của trung ương để vận dụng vào tình hình thực tế đơn vị mình, đã bám sát được nội dung và yêu cầu thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã tổ chức quán triệt trước hết trong tập thể lãnh đạo, sau đó đã có những văn bản chỉ đạo và có kế hoạch hướng dẫn tổng kết bằng các văn bản cụ thể để yêu cầu các cấp uỷ chi uỷ quán triệt tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, việc triển khai tổng kết bước đầu đã có những kết quả nhất định, tác động tích cực trong địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt có những tỉnh, thành, đơn vị đã chủ động sớm có sự phân công cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo sát sao đối với các đơn vị cơ sở để triển khai kế hoạch tổng kết.

- Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức triển khai kế hoạch, thực hiện tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW tương đối tố như: thành phố Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Bắc Giang, Nghệ An... Đặc biệt thành phố Hà Nội đơn vị điểm của Trung ương, ngoài việc chỉ đạo triển khai tổng kết chung khá sớm, đã chỉ đạo các điểm xây dựng kế hoạch tương đối kỹ, đã phân công trách nhiệm giám sát, kiểm tra và hướng dẫn, đến nay đã có đơn vị chọn điểm đã tiến hành tổng kết (Công an huyện Thanh Trì). Tuy nhiên, ở một số địa phương việc triển khai còn lúng túng, hoặc rập khuôn theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Cá biệt có địa phương chưa nắm bắt được hết chủ trương tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW theo nội dung và yêu cầu đã được thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Hội đồng TĐKT Trung ương.

- Một số địa phương đã có sự nhầm lẫn và đã cho rằng đây là kế hoạch tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (1998-2002). Những địa phương này đã có sự chỉ đạo kịp thời sau khi làm việc với đoàn kiểm tra.

2. Những kinh nghiệm rút ra qua việc chỉ đạo điểm:

- Trước hết, phải nắm thật vững nội dung Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính trị và yêu cầu theo Thông báo số 81/TB-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến việc chỉ đạo tổng kết, để vận dụng vào thực tế của địa phương, đơn vị mình cho phù hợp.

- Các địa phương đã đề xuất và chọn được các điểm chỉ đạo tổng kết phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương mình; các đơn vị được chọn điểm phải đại diện cho các địa bàn, vùng miền có phong trào thi đua tiêu biểu ở các mặt công tác khác nhau. Tuỳ theo từng đơn vị ở cơ sở, cần có sự chỉ đạo phương thức tổng kết khác nhau cho phù hợp và hợp lý. Việc chọn đơn vị điểm không nhất thiết chỉ chọn từ 1 - 2 đơn vị ở địa phương mình, mà tuỳ theo tình hình từng địa phương đơn vị mà chọn điểm (có thể nhiều đơn vị).

- Một số địa phương làm tốt công việc triển khai tổng kết do đã có kế hoạch cụ thể, đã quy định rõ việc rà soát lại các hình thức, đối tượng khen thưởng trong các phong trào và đã quan tâm đúng mức đến thưởng về vật chất để động viên kịp thời. Đồng thời đã làm rõ những vấn đề hợp lý và chưa hợp lý, những mặt còn hạn chế cần khắc phục hoặc phải bổ sung sửa chã trong quá trình thực hiện (Bộ Công an, TP. Hà Nội...). Đặc biệt, có những tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho các đơn vị được chọn điểm để tổng kết (Bà Rìa - Vũng Tàu).

- Việc xây dựng điểm chỉ đạo là một trong những hình thức, phương pháp tổng kết có tác dụng tích cực, vì thế nhiều địa phương, ngành đã quan tâm ngay từ đầu khi lập kế hoạch tiến độ tổng kết các đơn vị điểm phải được xác định và nhất thiết phải làm trước để rút kinh nghiệm về chỉ đạo điểm.

- Bên cạnh chỉ đạo điểm các địa phương, ngành đã có kế hoạch cụ thể để khảo sát tình hình và xác định tiến độ từng công việc; trong kế hoạch khảo sát đã chú ý vùng, miền, địa bàn khó khăn v.v... đồng thời đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Tỉnh uỷ với các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương và Trung ương.

Từ những kinh nghiệm của các đơn vị chọn chỉ đạo điểm, trong quá trình triển khai thực hiện tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW Hội đồng TĐKT Trung ương đề nghị các tỉnh, thành, ban ngành đoàn thể Trung ương:

1. Cần tham khảo, nghiên cứu những kinh nghiệm trên của các đơn vị chỉ đạo điểm để vận dụng vào địa phương mình một cách thích hợp.

2. Trong quá trình triển khai tổng kết cần tiếp tục chú ý những vấn đề sau:

- Các địa phương tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW cần phải làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được trong việc thực hiện Chỉ thị. Qua tổng kết, cần rút ra được những nguyên nhân, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua - khen thưởng.

- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt và nhận thức đúng tinh thần nội dung yêu cầu của việc tổng kết để có sự chỉ đạo, kiểm tra sát sao việc tổng kết của đơn vị cơ quan ở địa phương mình. Hội đồng thi đua - Khen thưởng ở các địa phương cần phải hoạt động đều hơn nữa.

- Các địa phương cần chủ động phân công trách nhiệm cho từng thành viên và cần có kế hoạch cụ thể để khẩn trương triển khai tổng kết đúng thời gian quy định, thiết thực đạt hiệu quả cao, tránh hình thức phô trường và triệt để thực hành tiết kiệm.

- Việc chọn điểm để tổng kết phải căn cứ vào tình hình của từng địa phương, nêu chọn nhiều đơn vị, nhiều ngành; qua việc tổng kết điểm nhân rộng ra diện... Ngoài tổng kết ở các điểm, các ngành, các cấp ở địa phương đều phải có báo cáo tổng kết và đánh giá về công tác thi đua - khen thương trong 5 năm qua. Không mở hội nghị tổng kết ở tất cả các cơ quan, đơn vị cơ sở mà chọn một số đơn vị, cơ quan cần thiết để mở hội nghị tổng kết. Chỉ đạo các điểm tổng kết phải chuẩn bị tốt nội dung, những kinh nghiệm rút ra, thời gian, thành phần tham dự cần mời các đơn vị khác tham dự để rút kinh nghiệm cho đơn vị mình.

- Qua tổng kết, phải xác định phương hướng, nhiệm vụ, nội dung đổi mới công tác thi đua trong thời gian tới. Rà soát lại về nội dung và hình thức thi đua, đối tượng khen thưởng và tiêu chuẩn, danh hiệu khen thưởng để bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Trong quá trình tổng kết các địa phương phải làm cho các cấp, các ngành và mọi công ân có ý thức đúng đắn về công tác thi đua - khen thưởng. Từ việc tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, tạo thêm khí thế mới đẩy mạnh hơn nữa phòng trào thi đua yêu nước, góp phần trong việc xây dựng con người mới trong điều kiện nền kinh tế thị trường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

- Qua thực tiễn và tổng kết về công tác thi đua - khen thưởng ở địa phương, cần có những kiến nghị chỉ ra những vấn đề bất hợp lý đối với quy định về thi đua - khen thưởng để bổ sung kịp thời và phù hợp trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là những ý kiến đóng góp liên quan đến Dự án Luật Thi đua - Khen thưởng sắp đưa ra Quốc hội xin ý kiến trong thời gian tới.

- Sau khi các địa phương tổng kết, các địa phương có văn bản gửi về Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phục vụ việc tổng kết Chỉ thị 35/TW trong toàn quốc.

- Trong quá trình tổng kết Chỉ thị 35/TW, các địa phương cần tổng hợp và phân tích số liệu khen thưởng các loại và tỷ lệ đã được khen thưởng của các ngành, các cấp ở địa phương có so sánh, đối chiếu tìm ra những bất hợp lý chỉ đạo khắc phục để tạo mặt bằng chung.

- Song song với việc tổng kết thi đua - khen thưởng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ăm 2003, để phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy ở mỗi cấp mỗi ngành và mỗi địa phương.

- Cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng Báo, Đài, Truyền hình trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về thi đua - khen thưởng và gắn với việc tuyên truyền đợt triển khai tổng kết 5 năm về thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo Chỉ thị 35/CT-TW Nhằm nâng cao nhận thức về thi đua - khen thưởng cho toàn dân; trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác tổng kết Chỉ thị 35/CT-TW.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG
TỔNG THƯ KÝ
Cao Kim Hường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 93CV/TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu93CV/TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2003
Ngày hiệu lực08/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 93CV/TĐKT

Lược đồ Công văn 93CV/TĐKTkinh nghiệm đợt kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35/CT-TW đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 93CV/TĐKTkinh nghiệm đợt kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35/CT-TW đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu93CV/TĐKT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýCao Kim Hường
        Ngày ban hành08/04/2003
        Ngày hiệu lực08/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 93CV/TĐKTkinh nghiệm đợt kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35/CT-TW đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 93CV/TĐKTkinh nghiệm đợt kiểm tra kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 35/CT-TW đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới

              • 08/04/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/04/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực