Công văn 943/NHNN-PC

Công văn 943/NHNN-PC năm 2019 về mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai và các bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 943/NHNN-PC 2019 mở tài khoản ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/NHNN-PC
V/v kiến nghị của bà Trương Thị Hương Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn số 12745/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của bà Trương Thị Hương Bình về việc mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại (NHTM) của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai và các bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên. Về nội dung này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) có ý kiến như sau:

1. Sau nghiên cứu nội dung kiến nghị của Bà Trương Thị Hương Bình tại Công văn số 12745/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy, các kiến nghị của Bà Trương Thị Hương Bình là kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước nhận thấy:

Thứ nhất, về thẩm quyền quản lý tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 3 Điều 149 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định về quỹ bảo vệ môi trường như sau: “1. Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường....3. Thẩm quyền thành lập quỹ bảo vệ môi trường được quy định như sau: ... b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập, tổ chức và hoạt động quỹ bảo vệ môi trường của mình”. Theo đó, hiện tại, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai hoạt động theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước không phải là cơ quan thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường như Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai, về việc mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường và 03 bệnh viện tại tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, cụ thể: Đơn vị sự nghiệp công (bao gồm đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế) và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (gồm đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường) được mở tài khoản tiền gửi tại NHTM hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 16). Các Nghị định này cũng quy định về việc đơn vị sự nghiệp công, đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác xây dựng phương án tự chủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP. Pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng không có quy định điều chnh riêng đối với nguồn vốn, hoạt động mở tài khoản/thanh toán của Quỹ Bảo vệ môi trường cũng như các bệnh viện tại ngân hàng thương mại.

Thứ ba, kiến nghị của bà Trương Thị Hương Bình liên quan đến các vướng mắc từ ý kiến của Kho bạc Nhà nước (đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính) về nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương và hướng dẫn của Kho bạc tại Công văn số 2562/KBNN-KSC ngày 31/5/2018.

2. Từ các căn cứ nêu tại Điểm 1 văn bản này, Ngân hàng Nhà nước cho rng: Ngân hàng Nhà nước không phải là cơ quan có thẩm quyền xử lý kiến nghị của Bà Trương Thị Hương Bình. Ngân hàng Nhà nước trân trọng chuyển lại văn bản kiến nghị của Bà Trương Thị Hương Bình để Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Văn phòng Chính phủ./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Kim Anh;
- Vụ: Thanh toán, Tài chính - Kế toán;

- Lưu VP, PC (02).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 943/NHNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu943/NHNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 943/NHNN-PC 2019 mở tài khoản ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 943/NHNN-PC 2019 mở tài khoản ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu943/NHNN-PC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người kýNguyễn Kim Anh
        Ngày ban hành19/02/2019
        Ngày hiệu lực19/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 943/NHNN-PC 2019 mở tài khoản ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường

            Lịch sử hiệu lực Công văn 943/NHNN-PC 2019 mở tài khoản ngân hàng thương mại của Quỹ Bảo vệ môi trường

            • 19/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực