Công văn 946/BNN-KHCN

Công văn 946/BNN-KHCN về cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Công văn 946/BNN-KHCN cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/BNN-KHCN
V/v Cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ NN & PTNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Thực hiện công văn số 2044/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 2/6/2011, như sau:

1. Về tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp - PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch: Bộ Nông nghiệp-PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT và đại diện Bộ Tài chính (chuyên viên vụ HCSN), Bộ KHCN (chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính).

Tổ soạn thảo của Bộ Nông nghiệp - PTNT đã tiến hành chuẩn bị Đề cương, xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch, nhiều lần xin ý kiến của các thành viên trong Tổ soạn thảo. Ngày 21/2/2012, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xem xét và cho ý kiến về bản Dự thảo ngày 16/2/2012. Tổ soạn thảo của Bộ NN-PTNT đã chuẩn bị lại dự thảo, xin ý kiến của các thành viên Tổ soạn thảo và hoàn chỉnh Dự thảo 23/3/2012 (toàn văn Dự thảo gửi kèm theo) để chuẩn bị xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan.

2. Về xác định, tuyển chọn, xét chọn, phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm KH&CN

- Trình tự, thủ tục xác định, tuyển chọn, xét chọn, phê duyệt nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, áp dụng theo các quy định quản lý khoa học và công nghệ hiện hành của Bộ.

- Việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 846/QĐ-TTg được thực hiện thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ.

- Việc tổ chức thẩm định nội dung nghiên cứu khoa học, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và dự toán tổng thể kinh phí thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm được thực hiện thông qua Tổ thẩm định, có sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm thông qua Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm khoa học và công nghệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm.

3. Về cơ chế tài chính thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng

a) Về việc xác định tổng kinh phí thực hiện Hợp đồng (Điều 4 của Dự thảo)

- Tổng kinh phí thực hiện hợp đồng được tính đúng, tính đủ các nội dung chi để thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng, bao gồm các khoản chi sau: (1) Công lao động: (2) Nguyên vật liệu, năng lượng; (3) Thiết bị, máy móc; (4) Sửa chữa nhỏ; (5) Chi khác.

- Định mức, đơn giá của các nội dung chi (trừ nội dung Chi khác) được thực hiện theo định mức và quy định hiện hành của Bộ NN-PTNT.

- Kinh phí chi khác tối đa chiếm 25 % tổng kinh phí thực hiện hợp đồng, trong đó tiền công để trả lương của cán bộ quản lý, giám sát, đánh giá, phục vụ của tổ chức chủ trì không quá 7% tổng kinh phí thực hiện hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg.

- Về kinh phí dự phòng (tối đa 10 % tổng kinh phí thực hiện Hợp đồng) chỉ được điều chỉnh đối với các khoản không khoán chi khi đơn giá biến động vượt quá 25 % so với đơn giá dự toán được duyệt.

b) Về việc lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí (Điều 5 của Dự thảo)

- Lập dự toán: Dự toán kinh phí nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm được xây dựng và thực hiện theo cơ chế khoán chi, trừ dự toán chi cho đoàn ra, đoàn vào, mua sắm thiết bị (nếu có).

- Điều chỉnh dự toán: Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm xem xét điều chỉnh dự toán chi tiết hàng năm của nhiệm vụ, trừ các khoản không khoán chi, trên cơ sở đề xuất của chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Giao dự toán: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao kinh phí khoa học và công nghệ cho các đơn vị thực hiện, trong đó tách và ghi rõ phần kinh phí thực hiện nhiệm vụ thí điểm đặt hàng sản phẩm theo Quyết định số 846/QĐ-TTg đối với từng nhiệm vụ.

- Quyết toán hàng năm: Căn cứ vào báo cáo quyết toán của Chủ nhiệm nhiệm vụ (không kèm theo chứng từ chi tiết) có xác nhận của Tổ chức chủ trì và các văn bản quy định (biên bản xác nhận khối lượng của tổ chức chủ trì và biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ), cơ quan quản lý có thẩm quyền (Bộ Nông nghiệp-PTNT) và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch quyết toán kinh phí chi của nhiệm vụ thí điểm đặt hàng hàng năm.

- Quyết toán nhiệm vụ khi kết thúc: Khi kết thúc nhiệm vụ, trên cơ sở báo cáo quyết toán năm và báo cáo tổng quyết toán nhiệm vụ của chủ nhiệm, tổ chức chủ trì có trách nhiệm xét duyệt quyết toán nhiệm vụ thí điểm đặt hàng, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quyết toán.

- Thanh lý Hợp đồng: Căn cứ kết quả nghiệm thu cấp Bộ và quyết toán kinh phí được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản cố định được hình thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

c) Về việc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì (Điều 6 của Dự thảo)

Cá nhân chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì không hoàn thành hợp đồng do nguyên nhân chủ quan được xử lý theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg; chi tiết xử lý áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm KH&CN, được thể hiện trong Dự thảo Thông tư liên tịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phó Thủ tướng và xin ý kiến chỉ đạo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 946/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu946/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực03/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 946/BNN-KHCN cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 946/BNN-KHCN cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu946/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành03/04/2012
        Ngày hiệu lực03/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 946/BNN-KHCN cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 946/BNN-KHCN cơ chế tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng sản phẩm

           • 03/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực