Công văn 9476/BCT-DKT

Công văn 9476/BCT-DKT năm 2018 về kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9476/BCT-DKT 2018 kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9476/BCT-DKT
V/v kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố: Qung Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Lng Sơn, Hải Phòng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Đông Bắc.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than; Quyết định số 3401/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đoàn kiểm tra thông báo Kế hoạch làm việc của Đoàn như Phụ lục kèm theo Công văn này.

Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo chương trình, kế hoạch của Đoàn./.

(Chi tiết liên hệ đ/c Phạm Cường Quốc - Chuyên viên Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương; điện thoại: 0986.339.381, email: quocpc@moit.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Đặng Hoàng An (để b/c);
- Lưu: VT, DKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DẦU KHÍ VÀ THAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Khắc Thọ
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
(Kèm theo Công văn số 9476/BCT-DKT ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương)

Thời gian làm việc

Nội dung làm việc

Địa điểm làm việc

Đợt 1 (từ ngày 27/11/2018 ÷ 30/11/2018)

Ngày 27/11/2018 (Th Ba)

8h00

Xuất phát từ Hà Nội đi Quảng Ninh.

Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

14h00 ÷ 17h00

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo TKV, Tổng công ty Đông Bc về các nội dung:

(1) Tình hình quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ của các đơn vị trong TKV và Tng công ty Đông Bắc.

(2) Báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV và Tổng công ty Đông Bắc.

(3) Tình hình quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(4) Thống nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Trụ sở TKV tại Hạ Long

Ngày 28/11/2018 (Thứ Tư)

8h00 ÷ 17h00 (nhóm 1)

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Đông Triều, Mạo Khê.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

8h00 ÷ 17h00 (nhóm 2)

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Uông Bí, Hoành Bồ.

Ngày 29/11/2018 (Thứ Năm)

8h00 ÷ 17h00 (nhóm 1)

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Cẩm Phả.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

8h00 ÷ 17h00 (nhóm 2)

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Hạ Long.

Ngày 30/11/2018 (Thứ Sáu)

8h30 ÷ 11h30

Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, đại diện TKV và Tổng công ty Đông Bắc về tình hình quản lý và các giải pháp tăng cường công tác quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

13h30

Xuất phát từ Quảng Ninh đi Hà Nội.

 

Đợt 2 (từ ngày 04/12/2018 ÷ 07/12/2018)

Ngày 04/12/2018 (Th Ba)

7h30

Xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng.

Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

10h00 ÷ 11h30

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của thành phố Hải Phòng về một số nội dung:

(1) Tình hình quản lý hoạt động chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Thành phố.

(2) Thng nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Văn phòng UBND TP. Hải Phòng

13h00 ÷ 17h00

Kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh than trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

Ngày 05/12/2018 (Thứ Tư)

8h00 ÷ 12h00

Kiểm tra hoạt động chế biến, kinh doanh than trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

14h00 ÷ 17h00

Làm việc với Lãnh đạo Thành phố, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý hoạt động chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Thành phố để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND TP. Hải Phòng

Ngày 06/12/2018 (Th Năm)

8h00

Xuất phát từ Hải Phòng đi Hải Dương.

 

10h00 ÷ 11h30

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh Hải Dương về một số nội dung:

(1) Tình hình quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh.

(2) Thng nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

13h30 ÷ 17h00

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

Ngày 07/12/2018 (Thứ Sáu)

8h00 ÷ 11h30

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

13h30 ÷ 15h30

Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

15h30

Xuất phát từ Hải Dương đi Hà Nội.

 

Đợt 3 (từ ngày 11/12/2018 ÷ 14/12/2018)

Ngày 11/12/2018 (Thứ Ba)

7h30

Xuất phát từ Hà Nội đi Lạng Sơn.

Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

13h30 ÷ 15h30

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh Lạng Sơn về một số nội dung:

(1) Tình hình quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh.

(2) Thng nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

15h30 ÷ 17h00

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

Ngày 12/12/2018 (Thứ Tư)

8h00 ÷ 11h30

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

14h00 ÷ 16h00

Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

16h00

Xuất phát từ Lạng Sơn đi Bắc Giang.

 

Ngày 13/12/2018 (Thứ Năm)

8h30 ÷ 10h00

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh Bắc Giang về một số nội dung:

(1) Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh.

(2) Thng nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

10h00 ÷ 12h00

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

13h30 ÷ 17h00

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

Ngày 14/12/2017 (Thứ Sáu)

8h30 ÷ 12h00

Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

13h30

Xuất phát từ Bắc Giang đi Hà Nội.

 

Đt 4 (từ ngày 19/12/2018 ÷ 21/12/2018)

Ngày 19/12/2018 (Thứ Tư)

7h30

Xuất phát từ Hà Nội đi Thái Nguyên.

Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

10h00 ÷ 12h00

Làm việc với các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh Thái Nguyên về một số nội dung:

(1) Tình hình quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh.

(2) Thống nhất nội dung và chương trình kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

13h30 ÷ 17h00

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

Ngày 20/12/2018 (Thứ Năm)

8h00 ÷ 12h00

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm kiểm tra Đoàn thông báo cụ thể sau

13h30 ÷ 17h00

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 21/12/2018 (Th Sáu)

8h30 ÷ 12h00

Làm việc với Lãnh đạo Tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn Tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên

13h00

Xuất phát từ Thái Nguyên đi Hà Nội.

 

Kết thúc chương trình công tác

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9476/BCT-DKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9476/BCT-DKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực20/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9476/BCT-DKT

Lược đồ Công văn 9476/BCT-DKT 2018 kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9476/BCT-DKT 2018 kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9476/BCT-DKT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Khắc Thọ
        Ngày ban hành20/11/2018
        Ngày hiệu lực20/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9476/BCT-DKT 2018 kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9476/BCT-DKT 2018 kế hoạch kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than

             • 20/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực