Công văn 948/UBND-HC

Công văn 948/UBND-HC về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 948/UBND-HC phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/UBND-HC
V/v Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Bạc Liêu, ngày 09 tháng 08 năm 2006

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

- Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Thông tư số 159/2005/NĐ-CP">05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ thống nhất trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau:

1. Về dân số:

Dân số được tính điểm bao gồm: Nhân khẩu có đăng ký hộ khẩu thường trú và nhân khẩu đã đăng ký tạm trú thường xuyên từ một năm trở lên ở xã, như: học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn; phân loại theo mẫu thống kê (mẫu 1) thời điểm năm dân số là thời điểm phân loại xã để tính điểm theo khung quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP.

Đối với phường và thị trấn cũng căn cứ vào dân số tính điểm, nhưng tính theo khung phường và thị trấn.

2. Diện tích:

Diện tích tự nhiên của xã, phường, thị trấn thống nhất sử dụng đơn vị tính là ha, lấy diện tích thực tế theo số liệu quản lý của phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, thị xã, từ đó xem xã, phường, thị trấn nào, có diện tích tự nhiên nằm trong khung từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn, của khung đó và có diện tích trên khung tối đa để tính số điểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 159/2005/NĐ-CP">05/2006/TT-BNV.

3. Ngân sách:

Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ thu ngân sách hàng năm trên địa bàn (tính bình quân trong 03 năm đến năm ngân sách gần nhất) đạt 100% kế hoạch được tính số điểm theo quy định.

Tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp lấy số liệu đến 31 tháng 12 của năm liền kề; các yếu tố đặc thù khác thực hiện theo hướng dẫn.

Số điểm để phân loại từng đơn vị hành chính cấp xã căn cứ vào tổng số điểm của các tiêu chí. Các xã, phường, thị trấn được xác định là xã, phường, thị trấn có đường biên giới biển được xếp loại 1.

* Trình tự thủ tục phân loại:

+ UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trình UBND cấp huyện hồ sơ gồm: trích lục bản đồ địa giới hành chính; bản thống kê số dân; các văn bản về các yếu tố đặc thù (nếu có) các xã vùng sâu, vùng xa và ven biển phải có công nhận của cấp có thẩm quyền.

+ UBND cấp huyện lập đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ, trình HĐND cùng cấp phê chuẩn.

+ Lập bản tổng hợp tính điểm và dự kiến phân loại đơn vị hành chính cấp xã của từng đơn vị hành chính cấp xã theo mẫu số 3.

+ Sau khi có Nghị quyết của HĐND cùng cấp, UBND cấp huyện trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường và Cục Thống kê, tiến hành kiểm tra xem xét về hồ sơ trình tự, thủ tục và phương pháp tính điểm phân loại các đơn vị hành chính cấp xã của UBND cấp huyện, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và có trách nhiệm quản lý hồ sơ, phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện công tác thống kê, đánh giá, báo cáo hàng năm về Bộ Nội vụ.

- Căn cứ vào hồ sơ, Nghị quyết HĐND cấp huyện và Tờ trình của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đồng thời quyết định hủy bỏ kết quả phân loại và yêu cầu UBND cấp xã, cấp huyện lập lại hồ sơ tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức, cá nhân làm sai lệch hồ sơ, tài liệu, số liệu về các tiêu chí phân loại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức triển khai và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện, thời gian từ nay đến 31/12/2006 phải phân loại dứt điểm các đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ảnh kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để có hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch (để theo dõi);
- Sở TC, TN-MT, Cục TK
- Lưu: VP (33).

CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 948/UBND-HC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 948/UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày hiệu lực 09/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 948/UBND-HC phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 948/UBND-HC phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 948/UBND-HC
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Cao Anh Lộc
Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày hiệu lực 09/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 948/UBND-HC phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn

Lịch sử hiệu lực Công văn 948/UBND-HC phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn

  • 09/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực