Công văn 950/TCLN-KHTC

Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 về hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/TCLN-KHTC
V/v Hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ pháp chế.
- Cục Kiểm lâm.
- Vụ Pháp chế Thanh tra.
- Vụ Bảo tồn thiên nhiên.
- Các Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục.

 

Triển khai thực hiện Quyết định số Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020, Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020.

Thông tư đang được thẩm định và ban hành. Theo Thông tư, Mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng; tiêu chí xác định kết quả thôn, bản thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn do mang tính chất chuyên ngành.

Theo quy định tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg NSNN cấp 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. Kế hoạch chi tiêu của thôn, bản phải gắn với kế hoạch, cam kết bảo vệ rừng đặc dụng. Trong năm thôn, bản nào không thực hiện đúng cam kết bảo vệ rừng thì Ban quản lý rừng đặc dụng phối hợp với UBND cấp xã thu hồi số kinh phí chưa sử dụng nộp ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện cam kết bảo vệ rừng trong năm là căn cứ để Ban quản lý rừng đặc dụng xem xét hỗ trợ phát triển cộng đồng của các năm tiếp theo.

Tổng cục lâm nghiệp đã dự thảo nội dung hướng dẫn (xin gửi kèm theo). Đề nghị các cơ quan đơn vị tham gia ý kiến và gửi về Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/6/2013 để trình Bộ kịp thời hướng dẫn ngay sau khi Thông tư được ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BNN-TCLN 
V/v Hướng dẫn mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

Hà Nội, ngày  tháng  năm

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn biểu mẫu Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng và tiêu chí xác định kết quả cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng theo điểm d, khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số …. /2013/TTLT-BTC-BNNPTNT như sau:

1. Mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do thôn, bản lập trên cơ sở hội nghị thôn, bản thông qua được UBND cấp xã xác nhận, gửi Ban quản lý rừng đặc dụng.

Nội dung trong cam kết gồm: cam kết bảo vệ rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm 2004); cam kết của cộng đồng trong việc tham gia quản lý bảo vệ rừng đặc dụng; và cam kết về sử dụng khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng.

Biểu mẫu cam kết theo biểu mẫu số 1 đính kèm.

2. Tiêu chí xác định kết quả thôn bản thực hiện cam kết bảo vệ rừng

Tiêu chí xác định kết quả cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng là các nội dung cộng đồng thể hiện trong nội dung bản Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng.

Việc xác định kết quả thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng được thực hiện vào cuối năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Ban quản lý rừng đặc dụng. Cuộc họp do Ban quản lý rừng đặc dụng chủ trì với sự tham gia của đại diện UBND cấp xã, đại diện thôn, bản và kiểm lâm địa bàn. Kết quả đánh giá được thể hiện qua Bản đánh giá thôn bản thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng theo biểu mẫu tại biểu mẫu số 2 đính kèm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị UBND các tỉnh phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Biểu mẫu số 1. Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

(Kèm theo công văn số …../BNN-TCLN ngày       tháng    năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ RỪNG

(Địa điểm), ngày …… tháng ….. năm …..

Kính gửi: Ban quản lý khu rừng đặc dụng …

Cộng đồng dân cư thôn/bản: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: xã ………………… huyện ……………. Tỉnh/thành phố …………………………………
đã tổ chức họp để thảo luận về trách nhiệm của mọi người dân trong thôn/bản đối với việc quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng cũng như rừng trong vùng đệm và đã thống nhất cam kết bảo vệ rừng với Ban quản lý khu rừng đặc dụng như sau:

I. Cam kết bảo vệ rừng: thực hiện đúng quy định của Luật BV&PTR, không vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm:

Ban quản lý rừng đặc dụng trên cơ sở quy định: tại Điều 12 Luật bảo vệ và phát triển rừng (năm 2004); Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 2/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với khu rừng đặc dụng, phù hợp với tình hình thực tế quản lý bảo vệ rừng đặc dụng của mình.

II. Tham gia quản lý bảo vệ rừng

1. Khi phát hiện các hành vi có người và gia súc ở trong và ngoài thôn bản xâm hại khu rừng đặc dụng mọi người trong thôn bản có trách nhiệm ngăn chặn, kịp thời thông báo cho lãnh đạo thôn, đồng thời phối hợp tham gia thu giữ tang vật và người vi phạm (khi được yêu cầu);

2. Khi phát hiện cháy rừng, người phát hiện phải thông báo ngay cho Trưởng thôn và Ban quản lý rừng đặc dụng. Mọi người trong thôn tích cực tham gia dập lửa nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

3. Phối hợp với Ban Quản lý khu rừng đặc dụng phổ biến, tuyên truyền cho mọi người trong và ngoài thôn được biết về cam kết bảo vệ rừng.

4. Tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng theo yêu cầu của Ban quản lý khu rừng đặc dụng.

5. Trưởng thôn có trách nhiệm xử lý các vi phạm về cam kết bảo vệ rừng, đồng thời báo cáo Ban QLR đặc dụng và báo cáo UBND cấp xã giải quyết, xử lý những vi phạm ngoài khả năng của thôn.

III. Cam kết về sử dụng khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng

Cộng đồng thôn, bản cam kết tự tổ chức xây dựng kế hoạch, dự toán, thực hiện và giám sát việc sử dụng khoản kinh phí 40 triệu đồng được nhà nước hỗ trợ phát triển cộng đồng theo đúng kế hoạch, dự toán được phê duyệt, có hiệu quả và phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Trong năm thôn, bản nào không thực hiện đúng cam kết bảo vệ rừng đã ký, Ban quản lý rừng đặc dụng có quyền phối hợp với UBND cấp xã thu hồi số kinh phí chưa sử dụng nộp ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện cam kết bảo vệ rừng trong năm là căn cứ để Ban quản lý rừng đặc dụng xem xét hỗ trợ phát triển cộng đồng của các năm tiếp theo.

Nếu thôn, bản không thực hiện đúng cam kết bảo vệ rừng đã ký, Ban quản lý khu rừng đặc dụng cùng với UBND cấp xã có quyền thu hồi số kinh phí chưa sử dụng nộp ngân sách nhà nước và đình chỉ hỗ trợ cho năm tiếp theo.

Bản cam kết này được đăng ký tại Ban quản lý rừng đặc dụng và UBND cấp xã làm cơ sở cho việc: kiểm tra, đôn đốc của Ban quản lý rừng đặc dụng và chính quyền địa phương./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG THÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 2. Tiêu chí xác định thôn, bản thực hiện cam kết BVR

(Kèm theo công văn số …../BNN- ngày   tháng    năm 2013 của liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐÁNH GIÁ THÔN, BẢN THỰC HIỆN CAM KẾT
BẢO VỆ RỪNG ĐẶC DỤNG

Ngày ……. Tháng ….. năm ……

Tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Đã tổ chức họp đánh giá xác định thôn, bản …………………….. thực hiện cam kết bảo vệ rừng. thành phần gồm:

1) Đại diện Ban quản lý rừng đặc dụng: …………….

2) Đại diện UBND cấp xã: …………….

3) Đại diện thôn, bản: ………………………….

4) Kiểm lâm địa bàn: ……………………………

Cùng thống nhất như sau:

1. Đánh giá thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

1.1. Thực hiện cam kết bảo vệ rừng

Tiêu chí

Số vụ vi phạm

Mức độ vi phạm

1

4

5

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

……..

 

 

1.2. Tham gia quản lý bảo vệ rừng

Nội dung

Kết quả thực hiện

Đánh giá mức độ tham gia/ thực hiện

1. Các hoạt động quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng thôn, bản (diện tích và số người tham gia)

 

 

2. Thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng đặc dụng

 

 

-  Diện tích khoán bảo vệ rừng đặc dụng

 

 

- Số cộng đồng, hộ gia đình tham gia

 

 

- Thực hiện theo hợp đồng khoán

 

 

3. Tuần tra bảo vệ rừng đặc dụng

 

 

- Số tổ nhóm tuần tra rừng

 

 

- Số người tham gia

 

 

- Mức độ thường xuyên

 

 

- Số vi phạm phát hiện được

 

 

- Hiện trang rừng cuối năm so với đầu năm

 

 

1.3. Thực hiện cam kết về sử dụng khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng

- Tình hình sử dụng các khoản hỗ trợ theo kế hoạch, dự toán được phê duyệt;

- Số hộ gia đình tham gia trên tổng số hộ gia đình trong thôn, bản;

- Số được hưởng lợi trực tiếp (nhận hỗ trợ giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông lâm sản …) trên tổng số hộ gia đình trong thôn, bản;

- Số lượng và tên các công trình công cộng của cộng đồng được xây dựng mới hay sửa chữa.

2. Nhận xét, đánh giá và kết luận

2.1. Nhận xét đánh giá chung tình hình thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng và cam kết về sử dụng khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư của cộng đồng

- Thực hiện cam kết bảo vệ rừng đặc dụng:

- Thực hiện cam kết về sử dụng khoản kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng:

2.2. Kết luận và thống nhất:

- Thôn, bản đã thực hiện tốt Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng. Đề nghị nhà nước thông qua Ban quản lý rừng đặc dụng tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng thôn bản năm tiếp theo. Hoặc thôn, bản đã thực hiện bảo vệ rừng trong năm qua tốt hơn, đề nghị đưa thôn, bản vào danh sách hỗ trợ cho năm tới

- Hoặc: Thôn, bản thực hiện không tốt Cam kết bảo vệ rừng đặc dụng và không được hỗ trợ kinh phí phát triển cộng đồng năm sau. Cuối năm sau sẽ tổ chức hội nghị đánh giá lại làm cơ sở cho việc đề xuất hỗ trợ cho các năm tiếp theo.

Bản đánh giá này được lập thành 04 bản, gửi:

Cộng đồng: 01 bản.

UBND cấp xã: 01 bản.

Ban QL khu rừng đặc dụng 02 bản.

 

Đại diện
UBND cấp xã
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

Đại diện
Ban quản lý Khu rừng đặc dụng
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Kiểm lâm địa bàn
(Ký, họ và tên)

Đại diện cộng đồng Thôn, bản
Trưởng thôn
(Ký, họ và tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 950/TCLN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu950/TCLN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2013
Ngày hiệu lực24/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 950/TCLN-KHTC

Lược đồ Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu950/TCLN-KHTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Bá Ngãi
        Ngày ban hành24/06/2013
        Ngày hiệu lực24/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng

           • 24/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực