Công văn 9551/BCT-CNĐP

Công văn 9551/BCT-CNĐP năm 2014 đôn đốc lần cuối các địa phương báo cáo rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9551/BCT-CNĐP 2014 đôn đốc rà soát quy hoạch cụm công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9551/BCT-CNĐP
V/v đôn đốc lần cuối các địa phương báo cáo rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau

 

Thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo rà soát quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Bộ Công Thương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát và cho phép tiếp tục triển khai quy hoạch, thành lập CCN đối với 40 tỉnh/thành phố trên cả nước. Đối với 23 tỉnh/thành phố còn lại đã có báo cáo rà soát quy hoạch CCN nhưng phương án quy hoạch CCN đến năm 2020 do địa phương đề nghị không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn, diện tích quy hoạch CCN vượt diện tích quy hoạch sử dụng đất CCN hoặc quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất dành cho phát triển CCN.

Đối với các địa phương nêu trên, Bộ Công Thương đã có các văn bản (số 11149/BCT-CNĐP ngày 03 tháng 12 năm 2013, số 11485/BCT-CNĐP và số 11481/BCT-CNĐP ngày 12 tháng 12 năm 2013) đôn đốc báo cáo, đề nghị rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch CCN cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Đến nay, các tỉnh Hải Dương, Lạng Sơn đã gửi báo cáo giải trình, có phương án quy hoạch CCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn nhưng không xác định rõ địa chỉ, diện tích, tên gọi CCN; tỉnh Phú Thọ đã có phương án điều chỉnh quy hoạch CCN nhưng gửi về Bộ Công Thương quá muộn, không kịp thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các địa phương còn lại vẫn chưa có báo cáo giải trình về phương án quy hoạch CCN đến năm 2020 trên địa bàn, gửi về Bộ Công Thương.

Tổng hợp giải trình phương án quy hoạch CCN trên địa bàn so với quy hoạch sử dụng đất phát triển CCN của 23 địa phương như Phụ lục 1 gửi kèm.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tiếp tục rà soát, sớm kết thúc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả rà soát CCN đối với 23 tỉnh/thành phố còn lại, Bộ Công Thưong đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện:

(1) Rà soát, điều chỉnh lại phương án quy hoạch CCN trên địa bàn đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời lập danh mục quy hoạch các CCN trên địa bàn đến năm 2020 (theo mẫu tại Phụ lục 2, 3 gửi kèm).

(2) Riêng đối với các địa phương quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn đã được Chính phủ phê duyệt không bố trí quỹ đất dành cho phát triển CCN (như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Ninh Bình, Đà Nẵng, Thành phố Cần Thơ và Cà Mau), đề nghị có thêm báo cáo giải trình bổ sung về diện tích quy hoạch sử dụng đất dành cho phát triển CCN đến năm 2020, gửi về Bộ Công Thương; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Quản lý CCN, Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương. Điện thoại: 0982.108.774; email: [email protected]

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh/thành phố: Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau;
- Lưu: VT, CNĐP (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 


PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CCN SO VỚI QUY HOẠCH SỦ DỤNG ĐẤT DÀNH CHO PHÁT TRIỂN CCN TRÊN ĐỊA BÀN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số: 9551/BCT-CNĐP ngày 29/9/2014 của Bộ Công Thương)

TT

Tỉnh/TP

Quy hoạch sử dụng đất dành cho phát triển CCN đã được Chính phủ duyệt (ha)

Phương án quy hoạch CCN đã được địa phương duyệt hoặc dự kiến sau rà soát (ha)

Diện tích quy hoạch CCN vượt so với quy hoạch sử dụng đất (ha)

Giải trình của địa phương

Ghi chú

2020

2011-2015

Hiện tại

Sau rà soát

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(3)

(8)

(9)

1

Hà Giang

476

241

484,7

484,7

8,7

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình vượt diện tích

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

2

Phú Thọ

1130

594

1254

1254

124

UBND tỉnh có báo cáo giải trình và phương án điều chỉnh quy hoạch CCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (gửi trong tháng 6/1014)

Thẩm định, trình trong đợt 3

3

Điện Biên

-

-

100

180

 

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình.

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

4

Lai Châu

-

-

225

225

 

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. Tỉnh đã có báo cáo nhưng phương án quy hoạch CCN không phù hợp quy hoạch sử dụng đất

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

5

Sơn La

-

-

550

550

 

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

6

Hòa Bình

813

468

952

952

139

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình vượt diện tích

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

7

Yên Bái

264

264

1.151

1.151

905

UBND tỉnh có báo cáo nhưng phương án CCN không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

8

Bắc Giang

682

388

1428,8

1149

467

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình vượt diện tích

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

9

Lạng Sơn

537

337

784

784

247

UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình. Phương án quy hoạch CCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa xác định rõ địa chỉ, tên, diện tích CCN

Đề nghị chuẩn xác lại địa chỉ, tên, diện tích CCN trong phương án quy hoạch CCN

10

Hà Nam

359

240

513

513

154

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình vượt diện tích

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

11

Ninh Bình

-

-

341

341

 

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

12

Thái Bình

668

469

1226

1304,8

636

UBND tỉnh chưa có báo giải trình.

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

13

Hải Dương

2066

1294

 

 

 

UBND tỉnh đã có báo cáo rà soát, phương án quy hoạch CCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng một số CCN chưa rõ địa chỉ, tên, diện tích

Đề nghị chuẩn xác lại địa chỉ, tên, diện tích CCN trong phương án quy hoạch CCN

14

Hải Phòng

1098

961

2083

2083

985

UBND thành phố chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

15

Quảng Ninh

96

96

1564

1564

1468

Tỉnh đã có báo cáo, giải trình đất CCN thuộc đất phi nông nghiệp chưa phân bổ. Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư không đồng ý giải trình của tỉnh

Đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

16

Vĩnh Phúc

615

381

891

891

276

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

17

Hà Tĩnh

210

9

786,5

786,5

576,5

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

18

Đà Nẵng

-

-

30

30

-

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND thành phố chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

19

Quảng Nam

1393

1079

2313

2313

920

UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN

20

TP Cần Thơ

-

-

322

322

 

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

21

Hậu Giang

338

170

338

338

 

UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình, phương án quy hoạch CCN phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (tỉnh giải trình dự kiến sẽ chuyển 4 CCN lên KCN trong giai đoạn tới)

Đề nghị tiếp tục xem xét, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương chuyển đổi 4 CCN lên KCN trong giai đoạn tới.

22

Đồng Tháp

1006

760

1058

1050

52

UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình, nhưng phương án quy hoạch CCN vẫn vượt 52 ha

Đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN cho phù hợp

23

Cà Mau

-

-

550

550

-

Quy hoạch sử dụng đất không bố trí quỹ đất phát triển CCN. UBND tỉnh chưa có báo cáo giải trình

Đề nghị rà soát, điều chỉnh, giải trình phương án quy hoạch CCN, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp

 


PHỤ LỤC 2.

DANH MỤC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CCN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH
(Kèm theo Công văn số 9551/BCT-CNĐP ngày 29/9/2014 của Bộ Công Thương)

TT

Tên, địa điểm CCN

Kết quả rà soát (ha)

Phương án quy hoạch đến năm 2020 (ha)

Ghi chú

Giai đoạn 2011-2016

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

CCN tiếp tục được quy hoạch

1

Cụm công nghiệp A, huyện ...

50

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CCN dự kiến điều chỉnh quy hoạch

1

Cụm công nghiệp B, huyện ...

100

75

75

 

2

Cụm công nghiệp C, huyện ....

30

30

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CCN dự kiến rút khỏi quy hoạch

1

Cụm công nghiệp D, huyện ...

45

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CCN dự kiến bổ sung quy hoạch

1

Cụm công nghiệp E, huyện ...

0

0

70

 

2

Cụm công nghiệp F, huyện ...

0

55

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

210

300

 

Ghi chú: Phụ lục này áp dụng cho các địa phương đã lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020 nhưng sau rà soát có dự kiến giữ nguyên hoặc có điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CCN DỰ KIẾN SAU KHI RÀ SOÁT CỦA TỈNH
……………………………….
(Kèm theo Công văn số 9551/BCT-CNĐP ngày 29/9/2014 của Bộ Công Thương)

TT

Tên, địa điểm CCN

Kết quả rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch của địa phương

Ghi chú

Diện tích theo quy hoạch trước đây

Diện tích dự kiến sau khi rà soát

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

CCN tiếp tục được quy hoạch

1

Cụm công nghiệp A, huyện ...

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CCN dự kiến điều chỉnh quy hoạch

1

Cụm công nghiệp B, huyện ...

100

75

 

2

Cụm công nghiệp C, huyện ....

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CCN dự kiến rút khỏi quy hoạch

1

Cụm công nghiệp D, huyện ...

65

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CCN dự kiến bổ sung quy hoạch

1

Cụm công nghiệp E, huyện ...

0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

255

225

 

Ghi chú: Phụ lục này áp dụng cho các địa phương chưa lập, thực hiện Đề án quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020

Thuộc tính Công văn 9551/BCT-CNĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9551/BCT-CNĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2014
Ngày hiệu lực29/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9551/BCT-CNĐP 2014 đôn đốc rà soát quy hoạch cụm công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9551/BCT-CNĐP 2014 đôn đốc rà soát quy hoạch cụm công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9551/BCT-CNĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành29/09/2014
        Ngày hiệu lực29/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9551/BCT-CNĐP 2014 đôn đốc rà soát quy hoạch cụm công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9551/BCT-CNĐP 2014 đôn đốc rà soát quy hoạch cụm công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt

             • 29/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực