Công văn 95TCT/TS

Công văn số 95TCT/TS về việc chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 95TCT/TS chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 95TCT/TS
V/v: Chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình  

Trả lời công văn số 802/CT-TH&DT ngày 21/10/2004 của Cục thuế tỉnh Ninh Bình về chính sách miễn thu tiền sử dụng đất đối với dự án của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Thanh Xuân (gọi tắt là Công ty) thực hiện theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư”; Căn cứ Điểm 1 và Điểm 2 (2.3) Mục III, phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì:

- Đối tượng được ưu đãi về tiền sử dụng đất: cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất.

- Mức ưu đãi: Được miễn nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và được thực hiện tại địa bàn quy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ.

Theo đó, căn cứ vào các hồ sơ liên quan mà Công ty cung cấp nếu “dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí” tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Dự án) của Công ty đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây thì Cục Thuế tỉnh Ninh Bình giải quyết miễn tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích đất mà Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao để thực hiện Dự án:

- Các điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.

- Diện tích đất (lô đất 3.825 m2 và lô đất 375 m2) được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao để thực hiện Dự án.

- Dự án là thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và Dự án thực hiện tại xã Mai Sơn là xã thuộc địa bàn quy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương xem xét hồ sơ cụ thể để thực hiện miễn tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 95TCT/TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 95TCT/TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 95TCT/TS chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 95TCT/TS chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 95TCT/TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 10/01/2005
Ngày hiệu lực 10/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 95TCT/TS chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 95TCT/TS chính sách miễn tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

  • 10/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực