Công văn 960/BGDĐT-TCCB

Công văn 960/BGDĐT-TCCB năm 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 960/BGDĐT-TCCB 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm xác định số lượng người làm việc 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 960/BGDĐT-TCCB
V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc năm 2016

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ, Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, chế độ làm việc của viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

I. Đối với các đại học vùng:

1. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chế độ làm việc tương ứng.

2. Tổng hợp và xây dựng Đề án vị trí việc làm của đại học vùng, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/5/2015 để thẩm định, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của đại học vùng được Bộ phê duyệt, đại học vùng phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

II. Đối với các trường đại học, cao đẳng và những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ khác:

1. Xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chế độ làm việc tương ứng.

2. Gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/4/2015 để thẩm định, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

III. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng, Cục:

1. Xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chế độ làm việc tương ứng.

2. Báo cáo lãnh đạo Văn phòng, Cục thông qua Đề án vị trí việc làm và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/4/2015 để thẩm định, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Việc xác định danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ thực hiện trên cơ sở đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung trong Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục Nhà giáo và CBQLCSGD (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 960/BGDĐT-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 960/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/03/2015
Ngày hiệu lực 02/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 960/BGDĐT-TCCB 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm xác định số lượng người làm việc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 960/BGDĐT-TCCB 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm xác định số lượng người làm việc 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 960/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành 02/03/2015
Ngày hiệu lực 02/03/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 960/BGDĐT-TCCB 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm xác định số lượng người làm việc 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 960/BGDĐT-TCCB 2015 xây dựng Đề án vị trí việc làm xác định số lượng người làm việc 2016

  • 02/03/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/03/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực