Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ năm 2020 về hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ 2020 số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9739/SLĐTBXH-LĐ
V/v hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 840/LĐTBXH-BHXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục thủ tục hành chính mới về lĩnh vực bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tưng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2173/VP-VX ngày 19/3/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục đề nghị xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tạm thời nghỉ việc để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

II. Trình t, thủ tc thc hin

1. Thủ tc thc hiện

Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quyết định số 840/LĐTBXH-BHXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thành phần hồ sơ

Doanh nghiệp lập hồ sơ (số lượng: 01 bản chính) gồm:

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (Mu số 1);

- Danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị (Mu số 2);

- Danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc (Mu số 3).

* Lưu ý:

- Doanh nghiệp tải các Mu số 1, 2, 3 trên trang tin điện tử của S Lao động - Thương binh và Xã hội (http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn → Hướng dẫn thủ tục → Chính sách lao động, việc làm) để thực hiện.

- Ngoài hồ sơ (bản chính) trên, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu (bản sao), gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy tờ liên quan đến việc doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh bởi dịch Covid-19; bảng chấm công, danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc ...); thông báo kết quả đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) hàng tháng do cơ quan BHXH cp (kỳ kết quả đóng ca tháng gần nhất).

3. Nơi tiếp nhận

Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc:

a) Gửi cơ quan Bộ, ngành Trung ương: đối với doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý để xác nhận.

b) Gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh để xác nhận đối với: công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý; nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

c) Gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) để xác nhận đối với những doanh nghiệp còn lại (trừ các doanh nghiệp thuộc điểm a, b nói trên).

4. Cách gửi hồ sơ

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp ưu tiên gửi hồ sơ trực tuyến qua thư điện tử và chuyển phát thư tín,..., hạn chế liên hệ trực tiếp với Sở, ngành có liên quan. Trong trường hợp cần thiết phải liên hệ trực tiếp, đề nghị doanh nghiệp áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, ngừa an toàn đ bảo vệ sức khỏe cộng đng.

a) Đối với doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Doanh nghiệp gửi bản scan (tập tin PDF) đối với văn bản đề nghị, tập tin Excel đối với danh sách người lao động và tài liệu có liên quan qua thư điện tử của Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn) để xem giải quyết trước. Sau đó, gửi hồ sơ bản chính để đối chiếu qua chuyển phát thư tín trước khi Sở phát hành văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

b) Đối với doanh nghiệp gửi hồ sơ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thực hiện, ưu tiên sử dụng dịch vụ trực tuyến và qua chuyển phát thư tín cho đơn vị để tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp, đảm bo các biện pháp phòng, ngừa dịch Covid-19.

5. Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với doanh nghiệp

- Thực hiện lập, gửi hồ sơ theo đúng hướng dẫn; chịu trách nhiệm về các tài liệu, nội dung kê khai với cơ quan lao động - thương binh và xã hội.

- Trong thời gian tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, trường hợp người lao động nghỉ việc phải chấm dt hợp đồng lao động hoặc di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH, doanh nghiệp liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn.

- Việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 9403/SLĐTBXH-LĐ ngày 27/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đăng trên trang tin điện tử Sở http://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn → Tin lao động, việc làm).

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị xác định giá trị tài sản bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng dịch Covid-19, doanh nghiệp liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện

- Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả lời cho doanh nghiệp theo quy định.

- Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, gửi báo cáo kết quả thực hiện theo Mu số 4, tập tin PDF và Excel) qua thư điện tử của Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp chung.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Giao Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Sở hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết trả lời cho doanh nghiệp theo quy định.

- Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện trong việc xem xét, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thắc mắc, đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội), địa chỉ: số 31 đường 13, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, điện thoại số: (028) 38.202.634 - (028) 38.295.900; thư điện tử: ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn; hoặc liên hệ điện thoại: 0918.906.209 (ông Nguyễn Bảo Cường - Phó Trưởng phòng LĐTLBHXH), 0983.222.941 (bà Nguyễn Hồng Hà - Phó Trưởng phòng LĐTLBHXH), 0903.131.162 (ông Hồ Trn Hoàng Anh - Chuyên viên) để hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH; (để báo cáo);
- Ban Dân vận thành ủy; (để báo cáo);
- Thường trực UBNDTP; (để báo cáo);
- Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Ban Quản lý các KCX-KCN; Ban Quản lý KCNC;
- y ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng LĐ-TBXH quận, huyện (để thực hiện);
- Phòng TM&CN Việt Nam (Chi nhánh TPHCM);
- Liên hiệp Hợp tác xã TPHCM;
- Giám đ
c, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS, PLĐTLBHXH (H.A).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9739/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(17/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ 2020 số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ 2020 số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9739/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành01/04/2020
        Ngày hiệu lực01/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (17/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ 2020 số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ 2020 số lao động tham gia bảo hiểm xã hội Sở Lao động Hồ Chí Minh

           • 01/04/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực