Công văn 9798/BNN-TCCB

Công văn 9798/BNN-TCCB năm 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9798/BNN-TCCB 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9798/BNN-TCCB
V/v thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 12 -KL/TW về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ. Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kết luận để bổ sung, sửa đổi quy định của cấp mình về quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Tại phiên họp ngày 02/11/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã họp và thống nhất triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm mới đối với nguồn nhân sự tại chỗ trong các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Kết luận số 12-KL/TW.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với nguồn nhân sự tại chỗ quy định tại Quyết định số 2337/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013 của Bộ trưởng và triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước từ nguồn nhân sự tại chỗ như sau:

I. QUY TRÌNH VÀ HỒ SƠ BỔ NHIỆM CÁN BỘ ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CHỖ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

1. Đối với các chức danh lãnh đạo do Bộ bổ nhiệm

1.1. Quy trình bổ nhiệm:

Trên cơ sở các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của Bộ về điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, số lượng cấp phó, nguồn nhân sự và nhu cầu thực tế của công tác lãnh đạo quản lý, đơn vị có Tờ trình đề nghị Bộ có chủ trương cho bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị từ nguồn nhân sự tại chỗ (kèm theo tóm tắt sơ yếu lý lịch của các cán bộ trong diện quy hoạch).

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự, đơn vị triển khai thực hiện quy trình như sau:

* Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng đơn vị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty.

Thành phần: tập thể lãnh đạo đơn vị gồm:

- Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp là cấp trưởng và cấp phó (đối với các Học viện/Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng trường);

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước theo mô hình Tập đoàn, Tổng công ty là Hội đồng thành viên và Bí thư cấp ủy đơn vị; Đối với doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình Công ty là Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Bí thư cấp ủy đơn vị.

Nội dung hội nghị: Thủ trưởng đơn vị chủ động chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung trình hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự của đơn vị, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm, quy trình và cách làm bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch của công tác nhân sự theo quy định.

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” để phát hiện nguồn

Chủ trì Hội nghị: Thủ trưởng đơn vị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty.

Thành phần: tập thể Lãnh đạo đơn vị (như quy định ở Bước 1); cấp ủy đơn vị; trưởng phòng/ban, trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị.

Đối với doanh nghiệp nhà nước gồm cả Kiểm soát viên và Ban Giám đốc.

Nội dung hội nghị:

- Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự.

- Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự Hội nghị chỉ giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong số cán bộ quy hoạch hoặc cán bộ khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

* Nguyên tắc lựa chọn: người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2):

Chủ trì Hội nghị và Thành phần tham dự như trong quy định tại Bước 1.

Nội dung hội nghị: nghe báo cáo và xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự của Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Hội nghị Bước 2); đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ, tập thể lãnh đạo thảo luận giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín; mỗi thành viên lãnh đạo đơn vị chỉ giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong số các cán bộ được Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” giới thiệu tại Bước 2 hoặc giới thiệu cán bộ khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

* Nguyên tắc lựa chọn:

- Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy ý kiến của Hội nghị cán bộ chủ chốt (kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị).

Sau khi thực hiện xong việc lựa chọn cán bộ để lấy ý kiến giới thiệu tại bước tiếp theo, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ chuẩn bị Sơ yếu lý lịch và nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đối với cán bộ được giới thiệu tại Bước 3; đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để triển khai Hội nghị cán bộ chủ chốt ở Bước 4.

- Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của Hội nghị tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự của Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” thì báo cáo, giải trình rõ với Ban cán sự (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, có ý kiến trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 4: Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và cấp ủy đơn vị

(4.1) Lấy ý kiến của Hội nghị cán bộ chủ chốt:

Chủ trì Hội nghị:

- Đối với bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị: Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng đơn vị đồng chủ trì hội nghị.

- Đối với bổ nhiệm cấp phó đơn vị: Thủ trưởng đơn vị chủ trì có sự tham gia giám sát của Vụ Tổ chức cán bộ.

Thành phần:

- Đối với các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ là toàn thể công chức. Riêng Văn phòng Bộ mời thêm cấp trưởng, cấp phó của đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Đối với các Cục, Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:

+ Đơn vị có số lượng công chức dưới 100 người và không có các đơn vị trực thuộc (đơn vị trực thuộc là đơn vị cấu thành có tư cách pháp nhân): là toàn thể công chức;

+ Đơn vị có số lượng công chức dưới 100 người và có các đơn vị trực thuộc là toàn thể công chức Khối các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cục và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc;

+ Đơn vị có số lượng công chức từ 100 người trở lên là cán bộ chủ chốt (gồm Lãnh đạo, cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban của đơn vị và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc (nếu có)).

- Đối với Tổng cục là tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Đảng ủy Tổng cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và cấp trưởng, cấp phó các Vụ và tương đương thuộc Tổng cục;

- Đối với các Viện đặc biệt là tập thể Lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cấp trưởng, cấp phó các Phòng, Ban của Viện và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp:

+ Các đơn vị có số lượng viên chức dưới 100 người là toàn thể viên chức trong đơn vị;

+ Các đơn vị có số lượng viên chức từ 100 người trở lên là tập thể Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (nếu là các đơn vị giáo dục đào tạo), Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban và tương đương).

Tùy vào đặc điểm, tính chất công việc của đơn vị tập thể lãnh đạo đơn vị có thể đề nghị Bộ quyết định cho mở rộng thành phần tham gia lấy ý kiến như Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính và tương đương...

- Đối với doanh nghiệp nhà nước: thành phần Hội nghị theo quy định của Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ.

Nội dung hội nghị:

- Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm, điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh bổ nhiệm.

- Lãnh đạo đơn vị thông báo phương án giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo tại Bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm.

- Người được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến về Chương trình (kế hoạch) thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm; trả lời các câu hỏi chất vấn của cán bộ tham dự Hội nghị và các vấn đề có liên quan.

- Thực hiện ghi phiếu lấy ý kiến đối với cán bộ dự kiến bổ nhiệm theo phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu lấy ý kiến do đơn vị chuẩn bị).

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này nhưng được thông tin cho Hội nghị của cấp ủy đơn vị.

(4.2) Tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín của cấp ủy đơn vị.

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3)

- Tập thể lãnh đạo thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu của các Hội nghị (tập thể lãnh đạo, tập thể lãnh đạo mở rộng, cán bộ chủ chốt và cấp ủy đơn vị); xác minh kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

* Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp có 2 người đạt tỷ lệ ngang nhau (50%) thì đề xuất, lựa chọn nhân sự do Người đứng đầu giới thiệu để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác (nếu có) để Ban cán sự xem xét, quyết định.

Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo, đơn vị lập Tờ trình và gửi kèm hồ sơ nhân sự được đề nghị bổ nhiệm báo cáo Ban cán sự xem xét, quyết định.

Trong trường hợp tổ chức đảng của đơn vị không sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, đơn vị có văn bản xin ý kiến của tổ chức đảng cấp trên đơn vị trước khi trình Bộ hồ sơ bổ nhiệm.

1.2. Hồ sơ bổ nhiệm

- Tờ trình đề nghị bổ nhiệm của đơn vị.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu của các Bước.

- Biên bản các cuộc họp của tập thể lãnh đạo, cấp ủy.

- Ý kiến của cấp ủy đảng cấp trên của tổ chức đảng đơn vị (đối với trường hợp bổ nhiệm nhân sự từ nguồn tại chỗ của những đơn vị không sinh hoạt đảng tại Đảng ủy Bộ).

- Hồ sơ của người được đề nghị bổ nhiệm, gồm:

+ 02 Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNY/2008 có dán ảnh 4x6, được cơ quan chức năng xác minh (kèm theo bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...), Chương trình thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm.

+ Bản kê khai tài sản; giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có chức năng;

+ Nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ đang công tác và Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị trong 03 năm gần nhất.

+ Nhận xét của đại diện cấp ủy hoặc địa phương (đối với trường hợp cán bộ chưa là đảng viên) nơi cán bộ cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của cán bộ và gia đình cán bộ.

+ Kết luận của tập thể lãnh đạo và cấp ủy đơn vị về tiêu chuẩn chính trị, trong đó có báo cáo về thân nhân đang học tập, lao động, sinh sống ở nước ngoài và quan hệ với người nước ngoài theo Điều 8 của Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (nếu có).

2. Đối với các chức danh lãnh đạo được Bộ trưởng phê duyệt chủ trương trước khi đơn vị thực hiện bổ nhiệm (Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Viện đặc biệt; Giám đốc Công ty)

- Sau khi thực hiện các Bước 1, 2 và 3, các Tổng cục, Viện đặc biệt, Chủ tịch Công ty có Tờ trình báo cáo Bộ kèm biên bản hội nghị (Bước 1, 2 và 3), Sơ yếu lý lịch và nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đối với cán bộ được giới thiệu tại Bước 3.

Tổng cục, Viện đặc biệt, Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

- Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Thứ trưởng phụ trách khối và Bộ trưởng về nhân sự do Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 giới thiệu. Sau khi được sự chấp thuận về chủ trương của Bộ, đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tập thể lãnh đạo phối hợp với cấp ủy Đảng đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ diện Bộ quản lý theo đúng quy định của Trung ương; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc áp dụng quy trình 5 Bước nêu trên đối với việc bổ nhiệm cán bộ diện đơn vị quản lý.

2. Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên BCS Đảng Bộ;
- ĐU Bộ, ĐU khối CS Bộ tại TP. HCM;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN VỊ…..

….., ngày tháng năm ….

 

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

Giới thiệu nhân sự để xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
(Mẫu Phiếu sử dụng tại Hội nghị Bước 2 và Bước 3)

Căn cứ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ, tôi xin giới thiệu cán bộ để xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo như sau:

1. Chức danh Lãnh đạo thứ nhất....

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Đơn vị:

- Ý kiến nhận xét:

2. Chức danh Lãnh đạo thứ hai (nếu đề nghị bổ nhiệm hai chức danh lãnh đạo)....

- Họ và tên:

- Chức danh/chức vụ:

- Đơn vị:

- Ý kiến nhận xét:

 

 

Người viết phiếu
(không phải ký tên)

* Ghi chú: với mỗi 1 chức danh lãnh đạo chỉ được giới thiệu 1 người.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN VỊ…..

….., ngày tháng năm ….

 

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

Giới thiệu nhân sự để xem xét bnhiệm chức danh lãnh đạo
(Mẫu Phiếu sử dụng tại Hội nghị cán bộ chủ chốt ở Bước 4)

Căn cứ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ, tôi có ý kiến về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ được tập thLãnh đạo giới thiệu tại Hội nghị Bước 3 như sau:

1. Chức danh Lãnh đạo thứ nhất...

Số TT

H và tên

Đồng ý bổ nhiệm

Không đng ý bổ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chức danh Lãnh đạo thứ hai (nếu đề nghị bổ nhiệm hai chức danh lãnh đạo)…

Số TT

Họ và tên

Đồng ý bổ nhiệm

Không đng ý b nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người viết phiếu
(không phải ký tên)

 

* Ghi chú: đồng ý hay không đồng ý thì đánh dấu X (hoặc dấu V) vào ô tương ứng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9798/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9798/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9798/BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 9798/BNN-TCCB 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9798/BNN-TCCB 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9798/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9798/BNN-TCCB 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9798/BNN-TCCB 2017 thực hiện Kết luận 12-KL/TW về công tác cán bộ

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực