Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP về tiền lương tối thiểu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP tiền lương tối thiểu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9861/SLĐTBXH-LĐ
Về triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP của Chính Phủ về tiền lương tối thiểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành;
- Tổng Công ty Nhà nước thuộc thành phố;
- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
- Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

 

Thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là doanh nghiệp) như sau:

1) Về mức lương tối thiểu vùng:

- Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp thực hiện từ ngày 01/01/2010 theo các vùng như sau:

+ Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh (vùng I);

+ Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh (vùng II);

+ Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

+ Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Danh mục các địa bàn vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tại phụ lục kèm theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

2) Một số nội dung lưu ý khi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng:

- Các công ty đóng trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. Đối với công ty có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó;

- Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

- Đối với các doanh nghiệp đang trả lương cho người lao động làm công việc giản đơn nhất không phải qua học nghề trong điều kiện lao động bình thường và người lao động đã qua học nghề thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định thì phải điều chỉnh lại thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định;

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn có sự dịch chuyển vùng quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP so với quy định trước đây thì phải thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định của Chính phủ;

- Khi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng thì doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

- Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng, đối với các mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại Điều 57 Bộ Luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cả sinh hoạt và phải đảm bảo quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

- Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định được dùng làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; mức lương ghi trong hợp đồng lao động; xác định đơn giá trả lương; tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3) Một số công việc doanh nghiệp phải thực hiện khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng:

- Các doanh nghiệp tính toán, cân đối, lập phương án triển khai thực hiện mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp phải trao đổi với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động thống nhất phương án điều chỉnh tiền lương, công bố công khai để người lao động biết.

- Doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát hệ thống thang lương, bảng lương đang áp dụng cho phù hợp quy định hiện hành. Trường hợp chưa phù hợp quy định thì doanh nghiệp phải điều chỉnh theo đúng quy định và phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để có thông báo xác nhận mới.

- Doanh nghiệp xác định và đăng ký mức lương tối thiểu kèm theo hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động. Mức lương tối thiểu dùng làm căn cứ tính mức lương ghi trong hợp đồng lao động; phụ cấp lương; đơn giá trả lương; tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Pháp Luật Lao động.

- Hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương phải thể hiện các mức lương tối thiểu khác nhau tương ứng với địa bàn mà các đơn vị, chi nhánh trú đóng.

- Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp áp dụng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/01/2010 theo quy định. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại : 38.204.240 để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. HCM (để báo cáo);
- Bộ Lao động – TB&XH (để báo cáo);
- Cục thuế TP, Chi Cục TC TP (để biết);
- Phòng LĐTBXH Q, H (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, PLĐ-TL-TC.
A/20

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9861/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2009
Ngày hiệu lực09/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP tiền lương tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP tiền lương tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9861/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành09/12/2009
        Ngày hiệu lực09/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP tiền lương tối thiểu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9861/SLĐTBXH-LĐ triển khai thực hiện Nghị định 97/2009/NĐ-CP tiền lương tối thiểu

           • 09/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực