Công văn 990/TCT-CS

Công văn 990/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 990/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 990/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu
(Địa chỉ: KCN Đồng Văn - TT Đồng Văn - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-NCA ngày 14/2/2017 của Công ty CP Nhựa Châu Âu hi về chính sách thuế TNDN đối với Chi nhánh Công ty CP Nhựa Châu Âu tại Nghệ An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

Liên quan đến việc trả lời vướng mắc của Công ty Cp Nhựa Châu Âu. Cục Thuế tỉnh Hà Nam có công văn số 1692/CT-TT&HT ngày 11/8/2014 và Cục Thuế tnh Nghệ An có công văn số 1434/CT-TTHT ngày 29/8/2014 hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với Chi nhánh.

- Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 dự án đầu tư xây dựng dây chuyn sản xuất mới, mrộng quy mô, đổi mới công nghệ, ci thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đu mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyn sang áp dụng thuế suất 25%.”

- Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa d án đầu tư m rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu k từ ngày 01/01/2014 nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đi với phần thu nhập tăng thêm do đu mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

- Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 như sau:

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thm quyn cp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đu trong giai đoạn 2009 - 2013, tính đến hết k tính thuế năm 2014 đáp ng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật s32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

- Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP">96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm c khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật s 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đu tư mở rộng theo quy định của Luật s 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015.”

- Tiết b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP">96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đu tư mới không bao gm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyn đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đi chủ sở hữu (bao gm c trường hợp thực hiện dự án đu tư mới nhưng vn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lp hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa, các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn li nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Do tại công văn số 01/CV-NCA ngày 14/2/2017 của Công ty CP Nhựa Châu Âu nêu trên không có thông tin cụ thể và hồ sơ kèm theo về tình hình thực tế hoạt động của Chi nhánh tại Nghệ An vì vậy Tổng cục Thuế đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật từng thời kỳ và liên hệ với cơ quan thuế địa phương đ được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh N
ghệ An;
- L
ưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 990/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 990/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày hiệu lực 20/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 990/TCT-CS

Lược đồ Công văn 990/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 990/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 990/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày hiệu lực 20/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 990/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 990/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 20/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực