Công văn 991/TTg-ĐMDN

Công văn 991/TTg-ĐMDN năm 2017 phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 991/TTg-ĐMDN 2017 phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa 2017 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa (hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu) theo từng năm giai đoạn 2017-2020 của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế như chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ đã được phê duyệt tại danh mục nêu trên; trước ngày 25 tháng cuối của quý và trước ngày 25 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và giám sát.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện cổ phần hóa của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế theo Danh mục tại mục 1 nêu trên; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ và tại Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các doanh nghiệp khác thực hiện theo phương án riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b) Thái
. 228

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

DANH MỤC

127 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA THEO TỪNG NĂM (GIAI ĐOẠN 2017-2020)
Kèm theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

TT

Tên doanh nghiệp

 

Cổ phần hóa năm 2017 (44 doanh nghiệp)

 

Bộ Công Thương - 2 doanh nghiệp

1

Tổng công ty Thuốc lá - Công ty mẹ

2

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC

 

Bộ Xây dựng - 4 doanh nghiệp

3

Tổng công ty Sông Đà

4

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)

5

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)

6

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1 doanh nghiệp

7

Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

Đài Truyền hình Việt Nam - 2 doanh nghiệp

8

Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTV cab)

9

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom)

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 1 doanh nghiệp

10

Tổng công ty Phát điện 3

 

An Giang - 1 doanh nghiệp

11

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang

 

Bắc Kạn -1 doanh nghiệp

12

Công ty TNHH một thành viên In Bắc Kạn

 

Bắc Ninh - 1 doanh nghiệp

13

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị

 

Đồng Tháp - 3 doanh nghiệp

14

Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp

15

Công ty TNPIH một thành viên cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

16

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

 

Hà Nội - 4 doanh nghiệp

17

Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất

18

Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

19

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

20

Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội

 

Hà Tĩnh - 1 doanh nghiệp

21

Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh

 

Hưng Yên - 2 doanh nghiệp

22

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

23

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên

 

Khánh Hòa - 1 doanh nghiệp

24

Tổng công ty Khánh Việt

 

Kiên Giang - 2 doanh nghiệp

25

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang

26

Công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang

 

Kon Tum - 1 doanh nghiệp

27

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Kon Tum

 

Lâm Đồng - 1 doanh nghiệp

28

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

 

Nam Định - 1 doanh nghiệp

29

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định

 

Quảng Nam - 1 doanh nghiệp

30

Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Chu Lai

 

Sóc Trăng - 2 doanh nghiệp

31

Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng

32

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng

 

Thái Nguyên - 1 doanh nghiệp

33

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên

 

Thừa Thiên Huế - 3 doanh nghiệp

34

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản

35

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư du lịch Huế

36

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và cấp nước

 

Tiền Giang - 1 doanh nghiệp

37

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

 

Tuyên Quang - 2 doanh nghiệp

38

Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang

39

Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp Tuyên Quang

 

Vĩnh Long - 2 doanh nghiệp

40

Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long

41

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Vĩnh Long

 

Quảng Trị - 1 doanh nghiệp

42

Công ty TNHH một thành viên Cảng Cửa Việt

 

Bình Dương - 2 doanh nghiệp

43

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp

44

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ

 

 

 

Cổ phần hóa năm 2018 (64 doanh nghiệp)

 

Bộ Công Thương - 1 doanh nghiệp

1

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

Bộ Khoa học và Công nghệ - 1 doanh nghiệp

2

Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD

 

Bộ Thông tin và Truyền thông - 2 doanh nghiệp

3

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

4

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

 

Bộ Y tế - 1 doanh nghiệp

5

Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt.

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 2 doanh nghiệp

6

Tổng công ty Phát điện 1

7

Tổng công ty Phát điện 2

 

Bà Rịa Vũng Tàu - 1 doanh nghiệp

8

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị

 

Đắk Nông - 1 doanh nghiệp

9

Công ty TNHH một thành viên Sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

 

Đắk Lắk - 2 doanh nghiệp

10

Công ty TNHH một thành viên cấp nước và Đầu tư xây dựng

11

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường

 

Hà Nội - 11 doanh nghiệp

12

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

13

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

14

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

15

Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

16

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội

17

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

18

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

19

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội

20

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

21

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông

22

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

 

Hải Dương - 1 doanh nghiệp

23

Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương

 

Thành phố Hồ Chí Minh - 39 doanh nghiệp

24

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

25

Công ty TNHH một thành viên 27/7

26

Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh

27

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

28

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

29

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC

30

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

31

Tổng công ty Bến Thành

32

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

33

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn

34

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

35

Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn

36

Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn

37

Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin

38

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn

39

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh

40

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh

41

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1

42

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2

43

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3

44

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4

45

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5

46

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6

47

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7

48

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8

49

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9

50

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10

51

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11

52

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12

53

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh

54

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ

55

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận

56

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức

57

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình

58

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi

59

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh

60

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò Vấp

61

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn

62

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè

 

Nghệ An - 1 doanh nghiệp

63

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An

 

Phú Yên - 1 doanh nghiệp

64

Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô

 

 

 

Cổ phần hóa năm 2019 (18 doanh nghiệp)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 2 doanh nghiệp

1

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

2

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 1 doanh nghiệp

3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 1 doanh nghiệp

4

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ

 

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - 1 doanh nghiệp

5

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ

 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 1 doanh nghiệp

6

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ

 

Cà Mau - 1 doanh nghiệp

7

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau

 

Cao Bằng - 2 doanh nghiệp

8

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

9

Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng

 

Hải Phòng - 3 doanh nghiệp

10

Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị

11

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng

12

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

 

Nghệ An - 1 doanh nghiệp

13

Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An

 

Quảng Ngãi - 1 doanh nghiệp

14

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi

 

Lai Châu - 1 doanh nghiệp

15

Công ty TNHH một thành viên Thủy điện Mường Tè

 

An Giang - 2 doanh nghiệp

16

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang

17

Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang

 

Đồng Nai - 1 doanh nghiệp

18

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

 

 

 

Cổ phần hóa năm 2020 (1 doanh nghiệp)

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 1 doanh nghiệp

1

Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 991/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu991/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 991/TTg-ĐMDN 2017 phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 991/TTg-ĐMDN 2017 phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa 2017 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu991/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 991/TTg-ĐMDN 2017 phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Công văn 991/TTg-ĐMDN 2017 phê duyệt doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa 2017 2020

           • 10/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực