Công văn 997/CT-TTHT

Công văn 997/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 997/CT-TTHT 2020 thuế giá trị gia tăng Cục Thuế thành phố Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/CT-TTHT
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation
(Đ/c: Đại lộ Chu Văn An, Xã Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội)
MST: 0108519175

Trả lời công văn số JFE-Acc-0102-2019 đề ngày 22/11/2019 và hồ sơ bổ sung ngày 09/12/2019 của Công ty JFE Engineering Corporation (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thuế GTGT đối vi các hạng mục công việc thực hiện, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hưng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

7. Sửa đi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đi, b sung đim b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dch v dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).”

- Căn cứ Tng tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho t chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật...”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho tng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng số 58/YX-CP1/2018 ngày 31/10/2018 với Ban Quản lý dự án công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội (sau đây gọi là chủ đầu tư) thi công Gói thầu 1: Xây dựng Nhà máy nước thải Yên Xá, thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội (sau đây gọi là Dự án) theo đó:

Đối với các hạng mục chung (chi phí bảo lãnh, công trình tạm, huy động, ngưng huy động, quản lý công trình, huy động từ nước ngoài) và công tác thi công xây lắp (phần chi phí huy động máy và nhân công từ nước ngoài) không thuộc trường hp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên. Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty JFE Engineering Corporation được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Thuộc tính Công văn 997/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu997/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(16/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 997/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 997/CT-TTHT 2020 thuế giá trị gia tăng Cục Thuế thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 997/CT-TTHT 2020 thuế giá trị gia tăng Cục Thuế thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu997/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (16/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 997/CT-TTHT 2020 thuế giá trị gia tăng Cục Thuế thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 997/CT-TTHT 2020 thuế giá trị gia tăng Cục Thuế thành phố Hà Nội

           • 09/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực