Công văn 998/CT-TTHT

Công văn 998/CT-TTHT năm 2020 về xuất hóa đơn lẻ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 998/CT-TTHT 2020 xuất hóa đơn lẻ Cục Thuế thành phố Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/CT-TTHT
V/v hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Chi cục Thuế huyện Đông Anh

Trả lời công văn số 10231/CCT-TTTBTK đề ngày 17/12/2019 của Chi cục Thuế huyện Đông Anh báo cáo, xin ý kiến về vướng mắc của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Mai (sau đây gọi là hộ kinh doanh) hỏi về việc xuất hóa đơn lẻ, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn c Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Điều 11 quy định:

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản d án).

Tchức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;..

+ Tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 quy định:

Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên. Cơ quan thuế các cấp không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện bán hóa đơn cho các đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

a) Trách nhiệm của t chức, hộ, cá nhân

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu s 3.3 Phụ lục 3 ban hành, kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:

- Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mu s3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hp với giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành ngh) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tchức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuê trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn...

+ Tại khoản 2.8 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phn hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hp người mua là đi tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hp người mua hàng hóa của tổ chức là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại hàng hóa xử lý tương tự như trường hợp người mua là đối tưng không có hóa đơn quy định tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 ca Bộ Tài chính nêu trên. Theo đó, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Đề nghị Chi cục Thuế huyện Đông Anh căn cứ hồ sơ tài liệu và thực tế phát sinh của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Mai để giải quyết theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả li để Chi cục Thuế huyện Đông Anh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Thuộc tính Công văn 998/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu998/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(16/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 998/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 998/CT-TTHT 2020 xuất hóa đơn lẻ Cục Thuế thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 998/CT-TTHT 2020 xuất hóa đơn lẻ Cục Thuế thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu998/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (16/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 998/CT-TTHT 2020 xuất hóa đơn lẻ Cục Thuế thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 998/CT-TTHT 2020 xuất hóa đơn lẻ Cục Thuế thành phố Hà Nội

           • 09/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực